Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,663,306,914 บาท 
เงินกู้ :
13,635,226,973 บาท 
หุ้น :
5,276,362,620 บาท 
สมาชิก :
11,820  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.236.232.99  
เข้าชม :
371,644 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
-   ติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
 
วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 เวลา : 18:03 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

 1. ตำแหน่งประธานกรรมการ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ลำดับ หมายเหตุ
1  นายอัมพร  ฉันทรัตน์ - - ไม่มีการสรรหา
 2. ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
  2.1 อำเภอเมืองสุโขทัย
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร   คะแนน ลำดับ หมายเหตุ
1  นายจรัญ  นาคสมบูรณ์ 933 2 การสรรหา 2
2  นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์ 1,251 1
3  นายประวิง  อินทิพย์ 763 3
4  นายสุเทพ  จันทร์นวล 487 4
5  นายสำอางค์  บุญเกิด 193 5
  2.2 อำเภอกงไกรลาศ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ลำดับ หมายเหตุ
1  นายสุทัศน์  สังข์ทอง 521 1 การสรรหา 1
2  นายสุภัค  พวงขจร 189 1
  2.3 อำเภอคีรีมาศ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร  คะแนน ลำดับ หมายเหตุ
1  นายปราโมทย์  อยู่อ้น 277 1 การสรรหา 1
2  นายเอนก  ศุภธีรสุพงศ์ 270 2
3  นายวุฒิพงศ์  ภูมิประพัทธ์ 63 3
  2.4 อำเภอสวรรคโลก
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร   คะแนน ลำดับ หมายเหตุ
1  นายวัลลภ  แก้วเนตร 759 1 การสรรหา 1
2  นายสิทธิวุฒิ  เลิศจันทรางกูล 615 2
  2.5 อำเภอศรีสัชนาลัย
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร   คะแนน ลำดับ หมายเหตุ
1  นายอารีย์  วรรณชัย 127 3 การสรรหา 1
2  นายสมชาย  เขียนทอง 609 1
3  นายภูฤทธิ์  อิ่มเทศ 331 2
  3. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ
  3.1 ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 1
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร  คะแนน   รวม  ลำดับ
 เมือง   กงไกรลาศ   คีรีมาศ   ลานหอย   
1 นายทองหล่อ คล้ายแท้ 1,470 557 422 225   2,674 1
2 นายธัชพล โพธิทา 845 148 175 215   1,383 2
หมายเหตุ   การสรรหา 1
  3.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 2
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร  คะแนน   รวม  ลำดับ
 ศรีสำโรง   ศรีสัชนาลัย   สวรรคโลก   ทุ่งเสลี่ยม   ศรีนคร 
1 นายธงชัย กมล 627 838 1,047 394 217 3,123 1
2 นายธวัช ยิ้มหัว 306 212 323 265 69 1,175 2
หมายเหตุ   การสรรหา 1

  

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP