Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,252 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
017466
นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
265 / 123
018754
นางสาวนาฎอนงค์ มากมี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
266 / 123
017435
นางสาวกมลณัฐ จันทนจินดา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
267 / 124
018248
นางรจนา แจ่มศรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
268 / 124
018568
นางสาวพิราพร เครือยิ้ม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
269 / 124
016638
นางสาวน้ำฝน นกเที่ยง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
270 / 125
017505
นางภัควลัญชญ์ พันโชติ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
271 / 125
018110
ว่าที่ร้อยตรีอภิรัตน์ บุญคง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
272 / 125
018434
นางศุภวรรณ หวังคีรีห์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
273 / 125
018642
นายพรมเมศร์ โดนดา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
274 / 125
011013
นายโสรส รอดประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
275 / 126
014339
นายทองทศ ศรีนรา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
276 / 126
014779
นายจิรายุทธ แก้วเนย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
277 / 126
015502
นายณัฐสิทธิ์ มายะ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
278 / 126
015820
นายจรัญ บุญตั้ง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
279 / 126
016026
นางสาวลันทม สังจันทร์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
280 / 126
016340
นายวสันต์ ขำแย้ม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
281 / 126
016752
นายอัษฎางค์ พงษ์เฉย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
282 / 126
016970
นางสาวรวีวรรณ รอดสุวรรณ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
283 / 126
017844
นางสาวสุนันทา ตาติจันทร์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
284 / 126
017915
นางรัชนี รัตน์บ้านด่าน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
285 / 126
018154
นายฐิติพันธ์ สิงห์คราม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
286 / 126
018189
นายชาญวิทย์ ปลายเนตร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
287 / 126
018190
นางสาวชลธิชา ช่วยท้าว
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
288 / 126
018231
นางสาวภัทรดาวรรณ บูชาเกียรติ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
289 / 126
018355
นางสาวอนงค์นาฏ หลองเจาะ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
290 / 126
018436
นายพีรวัส รอดประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
291 / 126
018541
นางสาวตุลยาณี เรืองรอง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
292 / 126
011521
นายจรัญ วิทิตกรกุล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
293 / 127
012756
นายสุชาติ อิ่มเที่ยง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
294 / 127
014146
นางจรรยา มีพวงผล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
295 / 127
016132
นางสาวประพาภรณ์ กันคุ้ม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
296 / 127
016633
นางขวัญเรือน จิตต์ใจ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
297 / 127
016689
นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
298 / 127
016797
นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
299 / 127
016833
นายมานพ สุปันเวช
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
300 / 127
016932
นางสาวพรทิพย์ อานแดง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
301 / 127
017207
นางสาวฉัตรดาว คล่ำคง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
302 / 127
017343
นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
303 / 127
017526
นางสาวจีรวรรณ บัวทอง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
304 / 127
017918
นายฉัตรชัย สารผล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
305 / 127
017973
นางสาวประภัสสร สำลี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
306 / 127
017974
นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
307 / 127
018080
นางสาวสุมาลี ขำคง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
308 / 127
018349
นายสาธิต คงนา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
309 / 127
015270
นางฐิตินันท์ บุญตั้ง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
310 / 128
016865
นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
311 / 128
017685
นางสาววารินทร์ ประหลาดเนตร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
312 / 128
018242
นางสาวนริศรา วงเวียน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
313 / 128
018278
นางสาวจีรนันท์ พรหมเทียน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
314 / 128
018279
นายศาสตรา นาทอง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
315 / 128
007423
นางไสว เรืองฤทธิ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
316 / 129
017764
นางสาวเกศรินทร์ พันธุ์อุโมงค์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
317 / 129
018308
นางสาวตวงทิพย์ วัฒนชัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
318 / 129
018509
นางสาวศุภรัตน์ ศิริมาตย์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
319 / 129
018510
นางสาวศิริรัตน์ นาต๊ะตุ้ย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
320 / 129
014949
นางณัฐกฤตา แสงสว่าง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
321 / 130
017485
นางสาวทัศนีย์ ปิ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
322 / 130
017538
นางสาววรพรรณ แสงกล่ำ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
323 / 130
018244
นางสาวปัทมา หนูมาก
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
324 / 130
018245
นางสาวจริยา อุส่าห์ดี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
325 / 130
015767
นายสำราญ ใจดา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
326 / 131
013778
นายธรรมรัตน์ เตชะบุญบันดาล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
327 / 132
016410
นางดาราวรรณ รักวุ่น
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
328 / 133
016413
นางสุพัตรา อยู่กลัด
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
329 / 133
001337
นางวันเพ็ญ วิมลศิลป์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
330 / 134
002023
นายเทพ แน่งน้อย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
331 / 134
002278
นายสันต์ ทั่งโต
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
332 / 134
002411
นางสวย เรืองธรรม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
333 / 134
002556
นางพรม แน่งน้อย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
334 / 134
002973
นายประจำ เฮงทรัพย์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
335 / 134
003173
นางทิพย์ประภา บุญบรรเจิด
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
336 / 134
003254
นางสุภานี สุขเกษม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
337 / 134
003316
นางสังวาลย์ จิตท้วม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
338 / 134
003440
นายบุญมี แน่งน้อย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
339 / 134
003511
นายพิสัณห์ ธิตินิลนิธิ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
340 / 134
003600
นายทนง เพียรพิเศษ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
341 / 134
003660
นางสาวละมัย บุญเม่น
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
342 / 134
003829
นายประเทือง พุดลา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
343 / 134
003930
นางสมาน กุลสินธ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
344 / 134
004600
นายนันทศักดิ์ อินทแสง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
345 / 134
005155
นายเฉลิมพล ติดพรม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
346 / 134
005156
นายวันชัย ดวงเกิด
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
347 / 134
005392
นายทองแดง ศรีคำแหง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
348 / 134
005413
นายสุรศักดิ์ พรถึง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
349 / 134
005635
นางสังเวียน บ่อคำ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
350 / 134
005728
นายพิรัตน์ รักปรางค์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
351 / 134
005962
นางทวีป เกตุเนียม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
352 / 134
006008
นายอุดม บุญผ่อง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
353 / 134
006136
นางนภาพร ติดพรม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
354 / 134
006175
นายอัศนีย์ เกตุเนียม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
355 / 134
006239
นายชิระพล อิ่มเอิบ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
356 / 134
006283
นายสมจิต บุญชุ่ม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
357 / 135
006301
นายจำลอง เวทพงษ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
358 / 135
006373
นางสมศรี น้อยผล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
359 / 135
006454
นางเสมอ ศรีนุต
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
360 / 135
006469
นายสุริยะ อินทรบงกต
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
361 / 135
006639
นางโสภา จันทร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
362 / 135
006763
นายอนุสิทธิ์ โตมั่น
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
363 / 135
007055
นางสมศรี อ่วมบุตร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
364 / 135
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP