Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,279 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
018573
นางสาวสุมาลี แซ่พ่าน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
308 / 182
012135
นางสาวประภาภรณ์ เชยวัดเกาะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
309 / 183
018404
นางสาวกมลลักษณ์ งุ้นทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
310 / 183
007846
นางวารี คำทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
311 / 184
007984
นางประภาศรี แจ่มศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
312 / 184
010216
นายศูนย์จันทร์ พรมอินทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
313 / 184
012049
นางสุวิมล พวงพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
314 / 184
013056
นายพงศกร บุตรลพ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
315 / 184
013102
นางราตรี บุตรลพ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
316 / 184
014148
นางวรวรรณ สุจริต
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
317 / 184
017031
นายพิเชฐ ขำพงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
318 / 184
018537
นางสาวปาริฉัตร จิตเจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
319 / 184
010757
นางสนุน มูลกำเนิด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
320 / 185
013849
นางอำนวย ดีสังข์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
321 / 185
013914
นางจรัสศรี พุ่มไม้
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
322 / 185
015454
นางสาวนิตยา ละออง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
323 / 185
015480
นางตุลา สุขสัมพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
324 / 185
015898
นายสุภชัย ใจหาร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
325 / 185
016046
นายชัยพร จันทร์ตะลิ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
326 / 185
016947
นางสิริภัทร์ การกิตติ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
327 / 185
017071
นายประดิษฐ์ เกิดมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
328 / 185
018002
นางสาวสุกัญญา พรมนวม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
329 / 185
007446
นายทองสุข คำทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
330 / 186
010384
นายนเรศ วงค์จันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
331 / 186
006288
นางมาลี จุ้ยคลัง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
332 / 187
011037
นายมานิตย์ นวรัตนารมย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
333 / 187
011927
นายอภิชัย รีฮุง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
334 / 187
012016
นางบุญเรือง บางทวี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
335 / 187
012285
นางสาวสาริณี ขำจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
336 / 187
013586
นางสาวสุกัลยา สุขจำนงค์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
337 / 187
013872
นายถิรวัฒน์ ทับผา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
338 / 187
014020
นางสมใจ ทับผา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
339 / 187
015794
นางนิภาพรรณ กันนา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
340 / 187
016645
นางสาวสุนิษา แหน่งฮวบ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
341 / 187
017433
นางสาวปนัดดา เดชแฟง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
342 / 187
017808
นายพีรวัส ไชยจู
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
343 / 187
017972
นางสาวแพรวพราว พ้นภัย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
344 / 187
018399
นางสาวศิริพร จอมสังข์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
345 / 187
014210
นายมะนูน มะยมหิน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
346 / 188
015223
นางสาวพลอยฬฬิล อังกาบ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
347 / 188
008359
นางสมถวิล คำเมือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
348 / 189
008933
นายทองดี พันธุ์สน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
349 / 189
010831
นางสุวรรณา รีฮุง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
350 / 189
016433
นายธีระวุฒิ ซาวเจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
351 / 189
017189
นางศรีไพร บุญญา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
352 / 189
017504
นางศรีนวล ดีประเสริฐ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
353 / 189
017822
นางรัชนี เอี่ยมรอด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
354 / 189
018020
นายศุภสิน กุลกิจจาภรณ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
355 / 189
018022
นางสาวฉัตรสุดา นิลจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
356 / 189
018565
นางสาวทรงพัตรา สุวรรณรอ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
357 / 189
006899
นายวีรพล แจ่มเกิด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
358 / 190
010982
นางอารี จุ้ยต่าย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
359 / 190
013659
นางสาวพรทิพย์ กลมดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
360 / 190
014021
นางชลอ ทองชุบ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
361 / 190
014893
นางสุนันทา มะยมหิน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
362 / 190
015254
นายธวัชชัย บุญญา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
363 / 190
017023
นายธวัชชัย คล้ายแท้
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
364 / 190
018095
นางสมศรี อินไชย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
365 / 190
008574
นางสุรินญา น่วมเจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
366 / 191
012195
นางสมหวัง ทวิตชาติ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
367 / 191
012801
นางสาวรวีดา อ่อนบุญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
368 / 191
013013
นายจรัญ ขำพงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
369 / 191
015226
นางอามร สุขแจ่ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
370 / 191
015362
นายกฤษณะ เกตุบาง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
371 / 191
015582
นายฐิติวัฒน์ จัดดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
372 / 191
015717
นางสาววิลาวัณย์ อารัญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
373 / 191
018012
ว่าที่ร้อยตรี หญิงบุษบา เคลื่อนกลางดอน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
374 / 191
018341
นางสาวสาวิตรี ทับนาค
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
375 / 191
018343
นางสาววิภาดา ซอกหอม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
376 / 191
018459
นางสาวสุนิษา ธรรมรักษา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
377 / 191
009066
นางธีราพร ปั่นเนตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
378 / 192
011472
นางคนึงนิจ คล้ายจำแลง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
379 / 192
017677
นางสาวนาตยา ขาวสะอาด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
380 / 192
018000
นางสาวจริยา ศักดิ์สิทธิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
381 / 192
008986
นายวิรัช น่วมเจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
382 / 193
009792
นายบำรุง ยั่งยืน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
383 / 193
011551
นายสมบูรณ์ คุณเฉย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
384 / 193
012485
นางวรรณา สุขภุมรินทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
385 / 193
013467
นายวีระชัย น้อยเขียว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
386 / 193
015547
นายชาญชัย ช่วยเพ็ญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
387 / 193
016195
นายวิทยาธร ทุเรียน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
388 / 193
017085
นางปรียาภรณ์ พึ่งอำพัน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
389 / 193
017924
นางสาวเบญจวรรณ วรรณบุตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
390 / 193
018028
นายณัฐดนัย โสทะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
391 / 193
018036
นางสาววารี ชูทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
392 / 193
016576
นางสาววาสนา ทองจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
393 / 194
012631
นางสาววรัลชญาน์ พีรพงศ์วรกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
394 / 195
013782
นายธงชัย รัตนแย้ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
395 / 195
013783
นางสาวสมรัก แย้มปั้น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
396 / 195
014202
นายประพล คำทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
397 / 195
015147
นายสุชาติ หวังอินทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
398 / 195
015569
นายพิษณุ ขำเกิด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
399 / 195
017537
นายนิรันดร จันทร์สวัสดิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
400 / 195
017641
นางจารุวรรณ พุ่มพิศ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
401 / 195
017743
นางสาวกฤณภัทร พลวิชัย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
402 / 195
018211
นายจักรินทร์ สมพระมิตร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
403 / 195
018488
นายรัตนชาติ วันดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
404 / 195
018563
นางสาววรรณิภา มั่นคง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
405 / 195
018570
นางสาวชฎาพร แจ่มจ้อย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
406 / 195
018713
นางสาวจงจิตร อินสุยะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
407 / 195
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP