Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,229 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
003783
นางบรรเทา ชวัลวรานนท์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
508 / 206
003828
นายอนันต์ เนตรบุตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
509 / 206
003848
นางจำปี อำพลพรรณ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
510 / 206
003850
นายเฉลียว มารอด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
511 / 206
003878
นางวัจนา จูบรรจง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
512 / 206
003916
นางวัจนา ศรชัย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
513 / 206
003922
นางพรรนอ นาคอิ่ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
514 / 206
003947
นายชลอ แย้มวงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
515 / 206
004014
นายเพิ่มลาภ บูรณะชาต
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
516 / 206
004027
นายชัยรัตน์ พละทรัพย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
517 / 206
004093
นางสมจิตต์ จันตรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
518 / 206
004095
นางทองปอนด์ วงษ์ทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
519 / 206
004096
นางวรพรรณ ฉุยฉาย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
520 / 206
004114
นางองุ่น พละทรัพย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
521 / 207
004144
นางอัจฉรา บริสุทธิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
522 / 207
004153
นางสมพิศ เพ็ชรมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
523 / 207
004188
นายไพศาล รุ่งเรือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
524 / 207
004216
นางมธุรส นิลกำแหง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
525 / 207
004223
นายณรงค์ โสฬส
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
526 / 207
004247
นางนภาพร พันธ์เรือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
527 / 207
004288
นางณิชกมล เกิดที่สุด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
528 / 207
004407
นางสาวแน่งน้อย ด่านสันตติวิวัฒน์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
529 / 207
004415
นางยุพา เต็งแย้ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
530 / 207
004441
นางสาวดาราเพ็ญ จันทร์วงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
531 / 207
004485
นางสาวละมัย มั่นดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
532 / 207
004569
นายฉลาด พันธุ์แก้ว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
533 / 207
004570
นายคณิต นาคเมธี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
534 / 207
004623
นายสมาน ชมชื่น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
535 / 207
004632
นายธร จันทร์อินทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
536 / 207
004662
นางมณฑา พละทรัพย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
537 / 207
004676
นางสายพิณ ศรีสำรวจ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
538 / 207
004772
นายถวิล แช่มมาก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
539 / 207
004862
นางสุทีป ร้อยกรอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
540 / 207
004993
นายณรงค์ อินทร์จันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
541 / 207
005006
นางสำอางค์ พรมเสน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
542 / 207
005036
นายสมบัติ จันทร์ศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
543 / 207
005168
นางลดาวัลย์ ช่วยยา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
544 / 207
005170
นายศิลป์ชัย วงศ์ไชวะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
545 / 207
005185
นางสาวมณฑา ชลชาญกิจ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
546 / 207
005248
นายกนก มุขวิมล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
547 / 207
005252
นางจิรัฏฐ์ กอบแก้ว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
548 / 208
005345
นายพานิช ลิ้นจี่
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
549 / 208
005346
นางพรพิไล อินนารี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
550 / 208
005347
นายวินัย เรือนคำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
551 / 208
005352
นางสาวกัณฑรีย์ เทียนประชุม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
552 / 208
005409
นางระทวย เมืองพรวน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
553 / 208
005454
นางอรพิน ชุติชัย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
554 / 208
005480
นางนวลเพ็ญ ขีดขิน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
555 / 208
005540
นางสาวกัญญา ถนอมมิตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
556 / 208
005542
นายถาวร ศรีอรุณนิรันดร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
557 / 208
005552
นายบุญฉลอง กลั่นกลิ่น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
558 / 208
005630
นายโยสิงห์ สวัสดิรักษา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
559 / 208
005642
นางศิริลักษณ์ ชัยรัตน์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
560 / 208
005644
นางรำพึง สุขใส
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
561 / 208
005654
นางองุ่น ฮ่วนสกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
562 / 208
005684
นายยงยุทธ ชาญนาวา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
563 / 208
005752
นางสุจิพร เทพจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
564 / 208
005753
นายบุญส่ง แก้วนุช
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
565 / 208
005787
นางสมพิศ วัชราเดชากร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
566 / 208
005850
นายประพล ภักดีวนิชสุโข
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
567 / 208
005916
นายสมชาย จับคล้าย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
568 / 208
005965
นายธนู มะเฟือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
569 / 208
005980
นางสาวมัณฑนา วิภาตะภูติ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
570 / 208
006041
นายสุวรรณ เล็กอ่อง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
571 / 208
006042
นางวิลาสินี ตีระไชย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
572 / 208
006081
นางสุรางรัตน์ ศุภธนสินเขษม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
573 / 208
006128
นางสาวกุลวดี ศรีสุวรรณ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
574 / 208
006152
นางสาวประภา เมฆอุไร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
575 / 209
006167
นางฐานิต อินทรประพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
576 / 209
006209
นางรัชฎาพร ญาณปัญญา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
577 / 209
006249
นางนันทา อ่อนบุญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
578 / 209
006250
นางกิตติยา ภู่จั่น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
579 / 209
006251
นางสมศรี คุณเฉย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
580 / 209
006252
นางฉลวย มะเฟือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
581 / 209
006253
นางศิริรัตน์ มีศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
582 / 209
006264
นายสุนทรศักดิ์ อ่อนบุญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
583 / 209
006274
นายวิทูล จีนเชื้อ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
584 / 209
006312
นางประทุม สุริยะลังกา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
585 / 209
006314
นางสมลักษณ์ เวชประสิทธิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
586 / 209
006316
นายเสกสรรค์ คุณเฉย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
587 / 209
006415
นางทองปาน ทองจุ้ย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
588 / 209
006445
นางสุรินทร์ โกธรรม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
589 / 209
006446
นายชูศักดิ์ อ่วมแก้ว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
590 / 209
006451
นายวิจิตร ละอองเดช
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
591 / 209
006638
นายโชค พละทรัพย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
592 / 209
006696
นางบำรุง คำมาเปียง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
593 / 209
006700
นายฉลวย วงษ์ทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
594 / 209
006702
นายสมศักดิ์ บุญสนอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
595 / 209
006705
นายสุวรรณ ชัยมงคล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
596 / 209
006706
นางภัทรานิษฐ์ แหลมหลวง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
597 / 209
006708
นางมนิดา เสือกลิ่น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
598 / 209
006709
นายฉลอง จินวงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
599 / 209
006711
นางสุภาดา เปี่ยมอ่อน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
600 / 209
006713
นางพงษ์ลดา ทองดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
601 / 209
006715
นางสาวป้อม แก้ววิเชียร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
602 / 210
006719
นางรัตนา ลวดลาย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
603 / 210
006722
นางกรรณิการ์ ประพันธ์กุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
604 / 210
006792
นายจำเริญ คงกระพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
605 / 210
006796
นางจันชนา แก้วศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
606 / 210
006797
นางบำรุง ศรีอรุณนิรันดร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
607 / 210
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP