Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,232 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
006819
นางประไพ เชื้อประดิษฐ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
608 / 210
006845
นางสาววันเพ็ญ มาคำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
609 / 210
006987
นายประพล พุ่มศิโร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
610 / 210
007035
นายสันติ โพธิ์นิล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
611 / 210
007052
นางกัลยา วงศ์ไชวะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
612 / 210
007104
นางรัตติกร จูหว้า
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
613 / 210
007116
นางศิริรัตน์ บางยิ้ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
614 / 210
007131
นายสุรพันธ์ ขวัญเมือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
615 / 210
007139
นางโสภา จันทร์ศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
616 / 210
007143
นายธนพล จุ้ยคลัง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
617 / 210
007245
นางสุคนธ์ พรหมสุข
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
618 / 210
007268
นายบุญสืบ วัฒนะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
619 / 210
007270
นางจันทร์ประดับ คำราม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
620 / 210
007273
นายณฐวรรษ ยอดแก้ว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
621 / 210
007330
นายละออ ครุธแก้วสกุณี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
622 / 210
007353
นายคุณาสิน เกษรสกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
623 / 210
007354
นายมานิตย์ น้อยม่วง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
624 / 210
007356
นายสุรชัย อินเรือน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
625 / 210
007403
นางทองพูล บุญรอด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
626 / 210
007439
นางมยุรี เกิดแสง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
627 / 210
007479
นายพายัพ เรืองวิทย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
628 / 210
007525
นายชำนาญ เพชรประดับ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
629 / 211
007548
นางสมจิต คำบุตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
630 / 211
007550
นายเสวกต์ แจ่มศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
631 / 211
007627
นางเยาวภา ปพัฒน์พุฒิพร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
632 / 211
007628
นายประกิจ แย้มปั้น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
633 / 211
007630
นายวัลลภ นิคม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
634 / 211
007706
นายสมนึก ศุภโสภาพงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
635 / 211
007769
นายสุทัศน์ คำเมือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
636 / 211
007848
นายสมบูรณ์ อยู่นัด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
637 / 211
007888
นางมยุรี ฝังใจ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
638 / 211
007905
นายเทอดศักดิ์ เกิดแสง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
639 / 211
007989
นางสุทิน หาญกล้า
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
640 / 211
008025
นางสาวภุมรี สุขโกษา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
641 / 211
008028
นางชมพู เกิดมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
642 / 211
008049
นายพินิจ ปาพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
643 / 211
008062
นายพิภพ รัตตประดิษฐ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
644 / 211
008150
นางเดือนเพ็ญ บุตรลพ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
645 / 211
008156
นายเอนก อยู่อ้น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
646 / 211
008188
นางสาวนงนุช บุญคง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
647 / 211
008277
นางจรรยา รุ่งศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
648 / 211
008310
นายปรีชา เปล่งศรีงาม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
649 / 211
008460
นางสาวทอมศรี พึ่งกริม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
650 / 211
008461
นางสุรินทร์ มีสุข
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
651 / 211
008486
นายณรงค์ ทรัพย์ศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
652 / 211
008571
นางปาริชาติ เทียมจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
653 / 211
008587
นางเทียนทอง ไทยสันทัด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
654 / 211
008604
นายสำราญ ปพัฒน์พุฒิพร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
655 / 211
008729
นางเพียรบุญ เข็มปัญญา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
656 / 212
008794
นางสาวจรินทร์ เวทยพงษ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
657 / 212
008881
นายมนัส จิตกล้า
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
658 / 212
008898
นางอนงค์ สถิตย์ตระกูล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
659 / 212
008945
นายวิทย์ อนันตะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
660 / 212
008983
นายสุรพล หวังประเสริฐ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
661 / 212
008984
นางละวิน จันทร์ทิม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
662 / 212
009011
นางเยาวลักษณ์ แสงโชติ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
663 / 212
009114
นายไพรัชน์ อ้นมงคล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
664 / 212
009228
นายมงคล มีสวัสดิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
665 / 212
009246
นางณัฐวัฒนา สวนปลิก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
666 / 212
009322
นายเพน ศรชัย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
667 / 212
009324
นางธีราพร สุวรรณวงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
668 / 212
009326
นายจำนงค์ เมฆพุฒ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
669 / 212
009327
นางฉลวย ผลนาค
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
670 / 212
009328
นางสาวนิยม มุขวิมล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
671 / 212
009330
นางสุนันทา กมล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
672 / 212
009331
นายประสิทธิ์ สุวรรณวงษ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
673 / 212
009332
นางเพทาย ไทยสันทัด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
674 / 212
009333
นายเทียม เอี่ยมมา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
675 / 212
009337
นายประศาสน์ รุ่งศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
676 / 212
009344
นางสุนีรัตน์ ด่านสันตติวิวัฒน์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
677 / 212
009345
นายบุญเจอ คำวัฒนา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
678 / 212
009347
นายสมบุญ หอมหวล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
679 / 212
009348
นายฉลาด ขีดขิน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
680 / 212
009462
นางอำพรรณ จันทร์เดช
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
681 / 212
009463
นางลัดดา ชาญสุวรรณ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
682 / 212
009464
นางสุทัชชา แย้มปั้น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
683 / 213
009465
นางสุนันทา สุดจิต
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
684 / 213
009486
นางสมพร หอมหวาน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
685 / 213
009490
นางเกศรินทร์ แสงสังข์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
686 / 213
009492
นายกิตติศักดิ์ อ่องเมือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
687 / 213
009493
นางธนัชพร วรพันธ์พิทักษ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
688 / 213
009565
นายสุริยน ทะสุใจ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
689 / 213
009566
นางวัชรินทร์ น้อยเนียม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
690 / 213
009596
นางสาวละม่อม เพ็ญศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
691 / 213
009598
นางสังวร พิมพยอม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
692 / 213
009599
นางสาวพรรณอร มหาธนกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
693 / 213
009764
นางอนงค์ พึ่งกริม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
694 / 213
009765
นางธานี จับคล้าย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
695 / 213
009767
นางอุบล เมฆพัฒน์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
696 / 213
009768
นายสุกิจ อ่วมแก้ว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
697 / 213
009816
นายจำเนียร เกตุชาญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
698 / 213
009817
นายประจวบ ทองดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
699 / 213
009838
นายสุทัศน์ สุดใจ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
700 / 213
009842
นางรวิลักษณ์ พึ่งกริม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
701 / 213
009918
นายสม คงกระพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
702 / 213
009970
นางบุญทวน พูลศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
703 / 213
009971
นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
704 / 213
009975
นางอุดมลักษณ์ ปานประภากร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
705 / 213
009976
นางศรีนันทา จุ้ยต่าย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
706 / 213
009994
นางสาวอมรณัฏฐ์ คูหาวันต์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
707 / 213
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP