Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,235 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
010041
นายนพรัตน์ จันทร์ส่ง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
708 / 213
010043
นายจำลอง คงกระพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
709 / 213
010096
นายชวลิต คำราม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
710 / 214
010097
นางสาวมาลินี พงษ์ประยูร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
711 / 214
010128
นายสุริยา คงวุธ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
712 / 214
010153
นางจิตราพร นิลเนตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
713 / 214
010189
นางณัฐวรรณ มีบุญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
714 / 214
010236
นายผดุงศักดิ์ น้อยวงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
715 / 214
010310
นางจิราภรณ์ แสงกระจุย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
716 / 214
010312
นางประทานพร สุขอร่าม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
717 / 214
010355
นางพเยาว์ สินคง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
718 / 214
010361
นางไขศรี วิเลขา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
719 / 214
010378
นายทองปอน มีศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
720 / 214
010416
นายมานะ ฮ่วนสกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
721 / 214
010419
นายประทุม ทองคำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
722 / 214
010421
นายพเยาว์ จุ้ยต่าย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
723 / 214
010422
นายไพรัตน์ ศรีสำรวจ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
724 / 214
010460
นายมนตรี รัตนสุรังค์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
725 / 214
010486
นางรำพา เทียนศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
726 / 214
010528
นายสมเกียรติ คงดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
727 / 214
010530
นางเมธาวี สวัสดิรักษา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
728 / 214
010531
นางบังอร ใจไหม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
729 / 214
010532
นายทองดี บุญแตง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
730 / 214
010534
นางสาวชวนชื่น เจริญผลดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
731 / 214
010536
นายระเวง กรณีย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
732 / 214
010537
นางเรวดี บุญเกตุ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
733 / 214
010584
นายไพทูรย์ เผยวัจน์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
734 / 214
010612
นายสุเทพ แก้วจินดา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
735 / 214
010710
นางกาญจนา กิมพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
736 / 214
010711
นางพรรณิภา สุกสด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
737 / 215
010734
นายณรงค์ สังข์ทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
738 / 215
010882
นายปรีชา พูลศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
739 / 215
010917
นายวันชัย ลวดลาย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
740 / 215
010918
นางสาวสุรางค์ ลวดลาย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
741 / 215
010995
นายสำเริง อินทร์สุวรรณ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
742 / 215
010997
นางวราภรณ์ หวังประเสริฐ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
743 / 215
011052
นายณรงค์ อินกอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
744 / 215
011119
นายบุญชู อนุรักษ์พิทักษ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
745 / 215
011127
นางละเมียด ยุบล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
746 / 215
011189
นางเพ็ชรัตน์ จันทร์อินทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
747 / 215
011190
นางจุฑารัตน์ อ่วมแก้ว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
748 / 215
011436
นางมาลัย รามัญรักษ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
749 / 215
011437
นายวิชัย นิลเนตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
750 / 215
011448
นางธิพาพร อินทร์จันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
751 / 215
011532
นางอิงอร ปั้นวงศ์รอด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
752 / 215
011601
นายธรรมศักดิ์ หมวกทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
753 / 215
011639
นางวีระวรรณ บุญคง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
754 / 215
011640
นางพิไลพร ขวัญวงษ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
755 / 215
011641
นายสุธน คมขำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
756 / 215
011801
นายปรีชา ตันเจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
757 / 215
011802
นายอำนวย อยู่คอน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
758 / 215
011803
นางวราภรณ์ ทองคำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
759 / 215
011862
นางสีนวล ยอดฉาย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
760 / 215
011883
นายปรีชา ยนต์นิยม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
761 / 215
011921
นายฤทธิ์ พรมเสน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
762 / 215
011931
นางราตรี จันทร์ส่ง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
763 / 215
012036
นายสมุทร เกิดมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
764 / 216
012166
นายกีรติ ด่านสันตติวิวัฒน์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
765 / 216
012302
นางสมพร นิลสระคู
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
766 / 216
012366
นางพิชญ์ณัฏฐ์ มะลิวัลย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
767 / 216
012453
นายจารุวัตร สุวานิช
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
768 / 216
012545
นายประดิษฐ์ พละทรัพย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
769 / 216
012597
นายสุนันท์ ไชยมุติ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
770 / 216
012607
นายกฤษณ์พงศ์ บุญทวี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
771 / 216
012683
นางประเพ็ญศรี บุญเรือน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
772 / 216
012742
นายอำนาจ ใจไหม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
773 / 216
012770
นางสุชีลา ชูหน้า
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
774 / 216
012771
นางสาวอัมพร เต็งแย้ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
775 / 216
012826
นางสาวศิริลักษณ์ มีศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
776 / 216
012856
นางสาวบัวลอย บุตรเนียม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
777 / 216
012865
นางสาวอัญชสา เกิดมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
778 / 216
012905
นายชาญชัย แสงสังข์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
779 / 216
012943
นางสาวนภาพร พัวศรีไพบูลย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
780 / 216
012990
นายสุรสิงห์ บางยิ้ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
781 / 216
012992
นายนครินทร์ บวบดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
782 / 216
013058
นายทองดี สุริยะลังกา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
783 / 216
013116
นายวันชัย เอี่ยมสืบทับ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
784 / 216
013209
นางสุรีย์พร เอี่ยมสืบทับ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
785 / 216
013421
นายพิทยา เกษรจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
786 / 216
013530
นายชาญ บัวประทุม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
787 / 216
013631
นายบุญเลิศ จันทร์เกษม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
788 / 216
013676
นายวรรณะ ขำเกิด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
789 / 216
013679
นางนุกูล จันทร์เจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
790 / 216
013749
นางสุรางค์ จีนเชื้อ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
791 / 217
013875
นายพิสัย พรหมมาศ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
792 / 217
014082
นางถาวร ชูโชติ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
793 / 217
014149
นางรัชดาภรณ์ คำมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
794 / 217
014350
นายชาญวิทย์ วงศ์จักร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
795 / 217
014410
นายนิพนธ์ อินทรมาศ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
796 / 217
014413
นางเสาวลักษณ์ กมล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
797 / 217
014414
นางสุนันทา แก้วคำอ้าย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
798 / 217
014424
นายศุภโชค บ้านกล้วย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
799 / 217
014534
นางอุษา สังข์ทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
800 / 217
014970
นายสมศักดิ์ ชุติชัย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
801 / 217
015144
นายสมพล กลมดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
802 / 217
015145
นางกันตา เทียนชัย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
803 / 217
015152
นางอำนวย โต๊ะถม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
804 / 217
015162
นางสาววรรณพร เจริญกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
805 / 217
015318
นายพงศ์พิชาญ แสงทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
806 / 217
015430
นางศันสนีย์ มีศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
807 / 217
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP