Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,233 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
015613
นางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
808 / 217
016542
นางวันเพ็ญ ม่วงเย็น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
809 / 217
017233
นางภัทรพร พุ่มศิโร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
810 / 217
017734
นายเผด็จ กาศร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
811 / 217
005647
นายนิยม ขำแจง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
812 / 218
006262
นายโพธิ์ กำจัด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
813 / 218
007117
นายรวม รักแย้ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
814 / 218
008149
นายจวน มูลเสนา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
815 / 218
008276
นายประสาน เอี่ยมมา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
816 / 218
008398
นายสมใจ คงน้อย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
817 / 218
008644
นายณรงค์ ครุฑจับนาค
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
818 / 218
008646
นายกิตติคม คงพูล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
819 / 218
008701
นายเต็ง ยิ้มนรินทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
820 / 218
009656
นายสินชัย พรมพุก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
821 / 218
009973
นายอารมณ์ น่วมเจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
822 / 218
010040
นายฉลวย คเชนทร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
823 / 218
010215
นายคำนึง อ่ำโพธิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
824 / 218
010653
นายสุวิทย์ นาคผสม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
825 / 218
010709
นายเทียน กันยะมูล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
826 / 218
012258
นายมนตรี อ่อนกล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
827 / 218
014141
นายประเมิน ศรียี่สุ่น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
828 / 218
003059
นางสาวละเอียด มหาคำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
829 / 219
003160
นางพิมพ์นิภา บุณยธนะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
830 / 219
003172
นางสาวโสฬส ศิลปศร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
831 / 219
003250
นายชูชีพ ยิ้มแย้ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
832 / 219
003605
นายประพนธ์ อ่ำทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
833 / 219
003812
นางบุญลือ ยิ้มแย้ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
834 / 219
003917
นายสาธิต ขอบคุณ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
835 / 219
004266
นางสุรภี รักษ์กำปั่น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
836 / 219
004502
นางอำพรรณ ใบศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
837 / 219
004519
นางสาวพรทิพย์ น้อยวงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
838 / 219
004678
นายทวี พุกำพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
839 / 219
004680
นายสุนทร บุญกล่อม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
840 / 219
004681
นางพรพรรณ กาญจนตฤณ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
841 / 219
004683
นางสาวทองปลาย กมล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
842 / 219
004824
นางสุกัญญา อ่ำทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
843 / 219
004978
นายสามารถ จัดการ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
844 / 219
005650
นางสาวเนาวรัตน์ เพ็งยา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
845 / 219
005651
นางสาวพรทิพย์ อุตมา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
846 / 219
005724
นายประดิษฐ์ กำเนิด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
847 / 219
005931
นายสัญชัย ใบศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
848 / 219
006125
นายมานพ เพชรทูล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
849 / 219
006703
นางเยาวรัตน์ สุขโกษา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
850 / 219
007523
นางประทีป เกิดมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
851 / 219
007585
นางสาวนราวรรณ วิจิตรแก้ว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
852 / 219
008267
นายวีระ สินอำพล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
853 / 219
008505
นายประจวบ ชูวิทย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
854 / 219
008506
นางประทีป กองทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
855 / 219
008806
นายบารเมษฐ์ เสือคล้าย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
856 / 220
008998
นางลักขณา หลวงแนม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
857 / 220
008999
นางสาวจิราพร สถิตย์ตระกูล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
858 / 220
009762
นายประดิษฐ์ แสงศิลป์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
859 / 220
009763
นายชยันต์ ยุบล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
860 / 220
009815
นางนัยนา คงกระพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
861 / 220
010174
นางเรณู ภุมรา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
862 / 220
010614
นายสิทธิชัย ศุภธนสินเขษม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
863 / 220
010651
นางนันทกา ตันเจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
864 / 220
010652
นางจงดี ขอบคุณ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
865 / 220
010839
นางสุนันท์ ชลพิทักษ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
866 / 220
011187
นายวรพงศ์ ภุมรา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
867 / 220
011590
นายสราวุฒิ น้อยเนียม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
868 / 220
011799
นายอดุล หลวงแนม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
869 / 220
011885
นายสมพจน์ หิรัญอมรกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
870 / 220
011913
นางรัตนกานต์ ศรีสุขศิริพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
871 / 220
012006
นายอำนวย เกิดช่าง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
872 / 220
012147
นางสมคิด อำไพ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
873 / 220
012300
นางจินตนา สุขโกษา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
874 / 220
012488
นายประจวบ ชูเชิด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
875 / 220
012489
นางสาวศิริพร บุญชนาวิน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
876 / 220
012639
นางพงษ์สุดา ภู่เจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
877 / 220
013335
นางพูนผล แจ้งกรณ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
878 / 220
013939
นายบุญเชิด ศรีนวลอินทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
879 / 220
014409
นายดำรงค์ ภู่เจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
880 / 220
014524
นางสาวกุลยา หลำพรหม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
881 / 220
014987
นางสุวัฒนา แก้วเทพ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
882 / 220
014988
นางนงเยาว์ ไชยมุติ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
883 / 221
015037
นายภูมิสิทธิ์ มั่นคง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
884 / 221
015345
นายนิพนธ์ นิลกำแหง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
885 / 221
016115
นางสุทิน คงมั่น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
886 / 221
012256
นายประสาน อินทร์ภักดิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
887 / 222
002370
นางวาสนา เจริญวงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
888 / 223
003189
นางอรวรรณ บุญเนตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
889 / 223
003428
นางอรพิน ฝางเสน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
890 / 223
008463
นายสมชาย ฤทธิ์เสือ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
891 / 223
012716
นางสาวไกวัล เนตรบุตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
892 / 224
013757
นางสาวศุภากร บุญสนอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
893 / 224
014136
นางสมบุญ งามงอน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
894 / 224
015001
นางวิยะดา เชื้อทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
895 / 224
015059
นายดำรงศักดิ์ ยันต์วิเศษ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
896 / 224
015082
นางดารุณี ศิริศรีวัลลภ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
897 / 224
015083
นางสาวทัศนีย์ แสงพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
898 / 224
016053
นางสาวบุษญาพร อินสุวรรณ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
899 / 224
016264
นางนฤภรณ์ ธิกรณ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
900 / 224
016614
นายอนุรักษ์ คำนก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
901 / 224
016763
นางสาวศรีสง่า วิจารณ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
902 / 224
016764
นางนริศรา เกิดมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
903 / 224
016765
นายธีระศักดิ์ ทองนามอญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
904 / 224
016820
นายพัสกร ปิ่นเดช
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
905 / 224
016987
นางเมตตา อินต๊ะวงค์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
906 / 224
011530
นางสาวเฉลิมศรี กมล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
907 / 225
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP