Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,237 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
015792
นายดิเรก ชิตพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
908 / 225
016580
นางชัชฎาภรณ์ เจียนพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
909 / 225
016582
นางศศิภา น้อยอ่ำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
910 / 225
016583
นางสาวละเอียด สังเขป
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
911 / 225
016584
นางปิยกานต์ เจียนพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
912 / 225
016766
นางสาวอรุณกมล พุ่มมาก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
913 / 225
016767
นางนุจรี มีสุโข
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
914 / 225
016768
นายปัญญวัฒน์ มีสุโข
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
915 / 225
016769
นางสาวชนิตา ชูด้วง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
916 / 225
016821
นางพิกุล นุ่มนิ่ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
917 / 225
017738
นางรัชนีวรรณ พร้อมวงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
918 / 225
017925
นางเสาวภา ทรัพย์นาคี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
919 / 225
018163
นายมนตรี โพธิ์ขาว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
920 / 225
018672
นางสาวนพวรรณ ชูช่วย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
921 / 225
018678
นางสาวเอมวิกา ด้วงบ้านยาง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
922 / 225
018679
นางสาวเสาวลักษณ์ รอดพระ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
923 / 225
018680
นางสาวจุฬาลักษณ์ จูอ๊อด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
924 / 225
004097
นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
925 / 226
011599
นายเพิ่มศักดิ์ ดรุณเพ็ชร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
926 / 226
014551
นางกรรณิกา คำรุณ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
927 / 226
014558
นางจำเนียร นกพึ่ง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
928 / 226
014559
นางสาวมุทิตา รอบุญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
929 / 226
014560
นางมาลี คำชื่น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
930 / 226
014562
นางมยุรี พานิชการ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
931 / 226
014564
นางนิรมล ศรีสวัสดิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
932 / 226
014565
นางนภารัตน์ เทพภักดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
933 / 226
014577
นางวิไลลักษณ์ มณีรัตน์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
934 / 226
015588
นางสาวรุ่งทิพย์ ทองนุ่ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
935 / 226
015589
นางน้อย วิทยาพร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
936 / 226
015591
นางกาญจนา ผลบุญเรือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
937 / 226
015592
นางสาวลัดดาวัลย์ คงรอด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
938 / 226
015699
นางอนงค์นารถ เจตนา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
939 / 226
015700
นางสาวผกากานต์ น้อยเนียม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
940 / 226
015831
นางสาวบุศรา บุญโต
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
941 / 226
016067
นางสาวธิดารัตน์ สุขนาค
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
942 / 226
016068
นางสาวปนัดดา ทองศรีวงค์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
943 / 226
016070
นางสาวณัฐรภา มาคง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
944 / 226
017862
นางพิไลวรรณ เกตุบำรุง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
945 / 227
015648
นายพิภพ เนียมพา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
946 / 228
015983
นางจรรยา แก้วจินดา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
947 / 228
015985
นางกานดา เขียวกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
948 / 228
015997
นางรัตนาภรณ์ ทองอิน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
949 / 228
016761
นายอดินันท์ สวนศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
950 / 228
017397
นางสิริจี มวลศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
951 / 228
017891
นางสาวปาริญา ท่าน้ำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
952 / 228
018165
นางกรรชิตา จิราภิวัฒน์วงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
953 / 228
018503
นางสาวนภัสณันทร์ กาญจนา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
954 / 228
018596
นางสาวธนิตตา กล่ำบุตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
955 / 228
006931
นายชัยรัช บุญคง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
956 / 229
007134
นางเบญจวรรณ์ ปั้นศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
957 / 229
014047
นายณรงค์ โตแหยม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
958 / 230
014090
นายปรีชา ทิมหงิม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
959 / 230
015969
นางเนตรนภา นาคมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
960 / 230
016024
นางอนัญญา ครุฑจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
961 / 230
016924
นางสำราญ ยันต์วิเศษ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
962 / 230
007549
นางศุภนาถ พูลล้น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
963 / 231
015984
นางสาวเทียมจันทร์ ชื่นชอบ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
964 / 232
015593
นางสาววรรณภา เทียมจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
965 / 233
016012
นางเฉลียว คงกระพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
966 / 233
015993
นางมยุรี ชูช่วย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
967 / 234
016084
นางอารี นวมบุตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
968 / 234
016786
นางพัชรี นกอินทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
969 / 234
016787
นางวันเพ็ญ แสงสาย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
970 / 234
017044
นางนงค์นุช ปิ่นทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
971 / 234
016837
นางจันทรา อยู่คอน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
972 / 235
017491
นางสาววรรณพร มากคง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
973 / 236
017644
นางสาวฉันทนา เกิดทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
974 / 237
017670
นางธัญญาลักษณ์ ศรเทียน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
975 / 237
017684
นางอุษา น่วมเจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
976 / 237
017639
นางจำเนียร บุญแตง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
977 / 238
017640
นางสาวสนอง ท้องฟ้า
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
978 / 238
017643
นางสาววิลัยวรรณ์ น้อยเอี่ยม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
979 / 239
017645
นางสาวเจษฎาภรณ์ ขำพงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
980 / 239
010792
นายนิทัศน์ ศุภโสภณ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
981 / 240
011341
นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งปาน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
982 / 240
015590
นางสาวรัชนก เกิดป้อม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
983 / 240
015758
นางเพียงใจ คำพึ่ง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
984 / 240
016781
นางนพรัตน์ กลายเพท
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
985 / 240
010986
นางรัตนาพร ชูกลิ่น
โรงเรียนเมืองเชลียง
1 / 241
012330
นายชาตรี พระเทพ
โรงเรียนเมืองเชลียง
2 / 241
014027
นายอนุชิต กมล
โรงเรียนเมืองเชลียง
3 / 241
014496
นางสาวศรัณย์พัทธ์ พิพิธทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
4 / 241
014830
นางสุภาวรรณ์ ชูสุวรรณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
5 / 241
014846
นายจักราวุส ขาวดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
6 / 241
015722
นางสาวมธุสรา เพ็ญศรี
โรงเรียนเมืองเชลียง
7 / 241
015964
นางสุมนมาลย์ พลมาก
โรงเรียนเมืองเชลียง
8 / 241
016549
นางจิตต์ถนอม เล็กอรุณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
9 / 241
018119
นางสาวรุจิรา พินิจ
โรงเรียนเมืองเชลียง
10 / 241
018152
นางสาวปณณภา วรชนานันท์
โรงเรียนเมืองเชลียง
11 / 241
018185
นางสาวชมภูนุช ดิษฐ์ทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
12 / 241
018186
นางสาวกรรณิกา จันกัน
โรงเรียนเมืองเชลียง
13 / 241
018316
นายวุฒิชัย ขอทะเสน
โรงเรียนเมืองเชลียง
14 / 241
010010
นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์
โรงเรียนเมืองเชลียง
15 / 242
010011
นายธเนศ อนุสรณ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
16 / 242
010329
นางเจริญสินธุ์ มุสิกปาน
โรงเรียนเมืองเชลียง
17 / 242
011224
นายพิพัฒน์ พึ่งอู๋
โรงเรียนเมืองเชลียง
18 / 242
011474
นายนพดล มุสิกปาน
โรงเรียนเมืองเชลียง
19 / 242
012178
นายนิพล วังคะออม
โรงเรียนเมืองเชลียง
20 / 242
012791
นางจุรีรัตน์ วังคะออม
โรงเรียนเมืองเชลียง
21 / 242
014286
นางสุมิตรา ประชัน
โรงเรียนเมืองเชลียง
22 / 242
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP