Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,242 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
015246
นายสุรกิจ นองขมวด
โรงเรียนเมืองเชลียง
23 / 242
015821
นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม
โรงเรียนเมืองเชลียง
24 / 242
016552
นางสาววรารัตน์ ขันลื้อ
โรงเรียนเมืองเชลียง
25 / 242
016670
นายสมเจตน์ เนียมก้อน
โรงเรียนเมืองเชลียง
26 / 242
017043
นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
27 / 242
017374
นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข
โรงเรียนเมืองเชลียง
28 / 242
017430
นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์
โรงเรียนเมืองเชลียง
29 / 242
017809
นายอุกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา
โรงเรียนเมืองเชลียง
30 / 242
017868
นายสารัตน์ พวงเงิน
โรงเรียนเมืองเชลียง
31 / 242
017878
นายไตรภูมิ อ้ายวงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
32 / 242
016353
นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
33 / 243
013211
นางสาวไพรินทร์ มากคล้าย
โรงเรียนเมืองเชลียง
34 / 244
013687
นางสาวอนงค์นาฏ วงศ์สารสิน
โรงเรียนเมืองเชลียง
35 / 244
013912
นายสุวิทย์ ดวงทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
36 / 244
014167
นายพนม สุขหา
โรงเรียนเมืองเชลียง
37 / 244
014651
นายสุริยา ชาติไทย
โรงเรียนเมืองเชลียง
38 / 244
015064
นางสาวหทัยกาญจน์ รื่นรมย์
โรงเรียนเมืองเชลียง
39 / 244
015101
นายอำพล พรมสุบรรณ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
40 / 244
015536
นางสาวปทิตตา คมปราชญ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
41 / 244
015923
นางสาวณัฐพิมล พึ่งกุศล
โรงเรียนเมืองเชลียง
42 / 244
016034
นางสาวเนตรนภา ไพรสณฑ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
43 / 244
016210
นายรุ่งโรจน์ ชูราษี
โรงเรียนเมืองเชลียง
44 / 244
016303
นางสาวนิภาภรณ์ พุกบางจาก
โรงเรียนเมืองเชลียง
45 / 244
017307
นางนิตยา มอญกอดแก้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
46 / 244
017381
ว่าที่ร้อยตรี หญิงศรันยา จันขาว
โรงเรียนเมืองเชลียง
47 / 244
017431
นางโสภิดา ทาม้าดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
48 / 244
017642
นายธนพล แก้วทิม
โรงเรียนเมืองเชลียง
49 / 244
017838
นางสาวละอองดาว เอี่ยมสอาด
โรงเรียนเมืองเชลียง
50 / 244
018237
นายวรุต สอนมาลา
โรงเรียนเมืองเชลียง
51 / 244
018238
นางสาวรัตนาภรณ์ ช่างเรือง
โรงเรียนเมืองเชลียง
52 / 244
018239
นางธารารัตน์ ใจดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
53 / 244
018241
นายสิทธิเจต ปิ่นแก้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
54 / 244
018243
นางสาวเกตุมณี หลักฐาน
โรงเรียนเมืองเชลียง
55 / 244
011886
นายเสริม กิ่งจำปา
โรงเรียนเมืองเชลียง
56 / 245
011982
นายสมพงษ์ มาโพธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
57 / 245
017065
นายวิระวงศ์ พร้อมญาติ
โรงเรียนเมืองเชลียง
58 / 245
010821
นางสาวรัตน์ นพเก้า
โรงเรียนเมืองเชลียง
59 / 246
011452
นายประกอบ พงศ์พันธ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
60 / 246
011893
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
โรงเรียนเมืองเชลียง
61 / 246
012153
นายวสันต์ งามดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
62 / 246
012163
นายชนินทร์ เกิดผล
โรงเรียนเมืองเชลียง
63 / 246
012749
นางสาวจันทนา แก่นแก้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
64 / 246
012776
นางสาววันเพ็ญ อ่อนดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
65 / 246
013027
นางเจียม ระวังภัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
66 / 246
013375
นางพวงเพชร แก้วเกต
โรงเรียนเมืองเชลียง
67 / 246
013583
นางสาวกนกพร นวมนาค
โรงเรียนเมืองเชลียง
68 / 246
013673
นางรุ่งฤดี ทองแซม
โรงเรียนเมืองเชลียง
69 / 246
013674
นายประกิต โฆสิต
โรงเรียนเมืองเชลียง
70 / 246
013794
นายไพรัตน์ พลอยเจริญ
โรงเรียนเมืองเชลียง
71 / 246
013842
นางพชรภรณ์ ประชัน
โรงเรียนเมืองเชลียง
72 / 246
014044
นางศุทธวีร์ เกิดผล
โรงเรียนเมืองเชลียง
73 / 246
014224
นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี
โรงเรียนเมืองเชลียง
74 / 246
014351
นางสาวประนอม จะปิน
โรงเรียนเมืองเชลียง
75 / 246
014418
นางสาวกัลยวรรธน์ เพชรชินวัตร
โรงเรียนเมืองเชลียง
76 / 246
014532
นางสาวรำพู ช่างไชย
โรงเรียนเมืองเชลียง
77 / 246
014631
นางสุพัตรา จั่นจีน
โรงเรียนเมืองเชลียง
78 / 246
014635
นางเฉลียว พลอยเจริญ
โรงเรียนเมืองเชลียง
79 / 246
014799
นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
80 / 246
014858
นางพิชชากร มูลปานันท์
โรงเรียนเมืองเชลียง
81 / 246
014923
นางประภาวดี ทองเวียง
โรงเรียนเมืองเชลียง
82 / 246
014933
นางสาวยุเพ็ญ วัฒนอัมพร
โรงเรียนเมืองเชลียง
83 / 246
014989
นางสาวไฉน อรุณเกล้า
โรงเรียนเมืองเชลียง
84 / 246
014991
นางพัชรินทร์ พรมสุบรรณ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
85 / 246
015113
นางอภิรมย์ฤดี อบเชย
โรงเรียนเมืองเชลียง
86 / 247
015251
นางสาวแสงเดือน พลมาก
โรงเรียนเมืองเชลียง
87 / 247
015265
นางสาวมินตรา คู่นพคุณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
88 / 247
015350
นางสาวนิธินันท์ เกตุแก้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
89 / 247
015458
นายศราวุฒิ เนียมหอม
โรงเรียนเมืองเชลียง
90 / 247
015540
นางนภสร รมณียกุล
โรงเรียนเมืองเชลียง
91 / 247
015580
นางสาวศรัณยา กลีบธง
โรงเรียนเมืองเชลียง
92 / 247
015651
นางจุฑารัตน์ ขอสุข
โรงเรียนเมืองเชลียง
93 / 247
015768
นางสาววรวรรณ สำอางค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
94 / 247
015907
นายอนุวัฒน์ วงศ์จันทรมณี
โรงเรียนเมืองเชลียง
95 / 247
015996
นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
96 / 247
016096
นางสาววรรษชล เผ่าวงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
97 / 247
016118
นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาค
โรงเรียนเมืองเชลียง
98 / 247
016278
นายบรรจง โต๊ะถม
โรงเรียนเมืองเชลียง
99 / 247
016304
นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
100 / 247
016536
นางสาวอัญชิสา สารีบุตร
โรงเรียนเมืองเชลียง
101 / 247
016548
นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
102 / 247
016640
นายคมกริช แหงมปาน
โรงเรียนเมืองเชลียง
103 / 247
016669
นายธีราวุธ จูเปีย
โรงเรียนเมืองเชลียง
104 / 247
016835
นายปิยะ อุดมมงคล
โรงเรียนเมืองเชลียง
105 / 247
016879
นางอรนุช จูเปีย
โรงเรียนเมืองเชลียง
106 / 247
016904
นายวรดิฐ เกิดผล
โรงเรียนเมืองเชลียง
107 / 247
016930
นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง
โรงเรียนเมืองเชลียง
108 / 247
016953
นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
109 / 247
016982
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข
โรงเรียนเมืองเชลียง
110 / 247
017004
นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสี
โรงเรียนเมืองเชลียง
111 / 247
017015
นายเอกวัตร แนมมณี
โรงเรียนเมืองเชลียง
112 / 247
017285
นางกาญจนา จิตประสาร
โรงเรียนเมืองเชลียง
113 / 248
017327
นายปกครอง ศรีสุวรรณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
114 / 248
017534
นางสาวภัทธิชา นนทธิ
โรงเรียนเมืองเชลียง
115 / 248
017544
นายวีระยุทธ ลำดับ
โรงเรียนเมืองเชลียง
116 / 248
017571
นายประพนธ์ อ่อนพรม
โรงเรียนเมืองเชลียง
117 / 248
017627
นายณัฐพันธ์ จันดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
118 / 248
017628
นายวราศิลป์ อุ่มมี
โรงเรียนเมืองเชลียง
119 / 248
017765
นางสาวนิรมล แจ่มรัตนโสภิณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
120 / 248
018096
นางสาวนิตยา นภากาศ
โรงเรียนเมืองเชลียง
121 / 248
018295
นายพนม หวาดเพ็ชร
โรงเรียนเมืองเชลียง
122 / 248
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP