Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,246 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
017930
นางสาวศุภลักษณ์ พิมพา
โรงเรียนเมืองเชลียง
223 / 266
017931
นางสาวสาวิตรี อิ่มสมบูรณ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
224 / 266
017932
นางสาวน้ำเพชร อ่อนสองชั้น
โรงเรียนเมืองเชลียง
225 / 266
017933
นางสาวนิศารัตน์ กำมะหยี่
โรงเรียนเมืองเชลียง
226 / 266
018143
นายเกียรติศักดิ์ สายสุวรรณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
227 / 266
018388
นายจักรราช สืบมา
โรงเรียนเมืองเชลียง
228 / 266
007960
นายสมยศ ทองรัตน์
โรงเรียนเมืองเชลียง
229 / 267
017680
นางสาวนิฤมล วงค์อินพ่อ
โรงเรียนเมืองเชลียง
230 / 267
017936
นางสาวพรชนก ศรีพิทักษ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
231 / 267
017988
นางสาวรัตนาวดี เที่ยงตรง
โรงเรียนเมืองเชลียง
232 / 267
018259
นางสาวหทัยทิพย์ ดีอุต
โรงเรียนเมืองเชลียง
233 / 267
018398
นางสาวปรางค์ทิพย์ ยาวยวน
โรงเรียนเมืองเชลียง
234 / 267
009793
นายเสนาะ ควรทำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
235 / 268
017955
นางปาริชาติ ก้อนเกตุ
โรงเรียนเมืองเชลียง
236 / 268
006534
นางพิมล อุปถัมภ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
237 / 269
006762
นายพิเชษฐ อ่วมบุตร
โรงเรียนเมืองเชลียง
238 / 269
008704
นางทองจันทร์ เข็มทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
239 / 269
008791
นายฤทธิ์ศักดิ์ ยนภักดิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
240 / 269
014354
นายสมชาย เขียนทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
241 / 269
018633
นางสาวเปมิกา เมืองฤทธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
242 / 269
018634
นางสาวอัญฌิมาภรณ์ แก้วซ้อน
โรงเรียนเมืองเชลียง
243 / 269
018635
นางสาวสุดากาญจน์ พามา
โรงเรียนเมืองเชลียง
244 / 269
011648
นายพัฒนา บรรดาจันทร์
โรงเรียนเมืองเชลียง
245 / 270
012747
นางเพ็ญ นรากรณ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
246 / 270
018374
นายสมชาย ทุนมาก
โรงเรียนเมืองเชลียง
247 / 270
011645
นายทวี พร้อมมิตร
โรงเรียนเมืองเชลียง
248 / 271
011649
นางปรานอม บรรดาจันทร์
โรงเรียนเมืองเชลียง
249 / 271
012709
นางศรีนวล นนทธิ
โรงเรียนเมืองเชลียง
250 / 271
012969
นางประทุม นิโสกะ
โรงเรียนเมืองเชลียง
251 / 271
015664
นางสาวหฤทัย บุญประดับ
โรงเรียนเมืองเชลียง
252 / 271
010334
นางธนาภร สุริยันต์
โรงเรียนเมืองเชลียง
253 / 272
012746
นางมลทิชา ก่อเจดีย์
โรงเรียนเมืองเชลียง
254 / 272
013833
นางสุธาสินี อินกล่ำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
255 / 273
013834
นายสมศักดิ์ อินกล่ำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
256 / 273
016477
นางสาวขวัญเรือน มงคลประดิษฐ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
257 / 273
018004
นางสาวอัจฉรา สุขใส
โรงเรียนเมืองเชลียง
258 / 273
011644
นางอัจฉรา สุขนา
โรงเรียนเมืองเชลียง
259 / 274
013126
นายวีระ อินทรสุวรรณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
260 / 274
016727
นางสุภาภรณ์ ทุมสงคราม
โรงเรียนเมืองเชลียง
261 / 274
017028
นายพอ ทุมสงคราม
โรงเรียนเมืองเชลียง
262 / 274
018291
นางสาวกฤศมน ลำดับ
โรงเรียนเมืองเชลียง
263 / 274
018671
นางสาวปรียาลักษณ์ โหมดสมพงษ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
264 / 274
012947
นายยรรยง จันทร์กวี
โรงเรียนเมืองเชลียง
265 / 275
015724
นายเชวง อุปถัมถ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
266 / 275
016457
นางแสงดาว เขตบรรพต
โรงเรียนเมืองเชลียง
267 / 275
016937
นางณัฐวลัย ทับทิม
โรงเรียนเมืองเชลียง
268 / 275
018038
นางสาวปรางทิพย์ เจี้ยมกลิ่น
โรงเรียนเมืองเชลียง
269 / 275
007185
นางรัตนา เขาดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
270 / 276
008763
นางจำรัส วงษชิต
โรงเรียนเมืองเชลียง
271 / 276
018229
นางสาวเปี่ยมสิริ เรืองฤทธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
272 / 276
018301
นางสาวอรชุดา ขุมทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
273 / 276
018390
นางสาวจันทร์จิรา ด่างพล้อย
โรงเรียนเมืองเชลียง
274 / 276
006862
นายสุนทร จันทร์โทน
โรงเรียนเมืองเชลียง
275 / 277
014639
นางสิรินาถ ลี้สกุล
โรงเรียนเมืองเชลียง
276 / 277
018549
นางสาวสุนัญญา บุญสอน
โรงเรียนเมืองเชลียง
277 / 277
018562
นางสาวอัจฉราพรรณ ผ่านพบ
โรงเรียนเมืองเชลียง
278 / 278
018129
นางสาวจุฑารัตน์ ศิริเสริมสกุล
โรงเรียนเมืองเชลียง
279 / 279
018491
นางสาวยุภาวดี ขำเมือง
โรงเรียนเมืองเชลียง
280 / 279
007963
นายสุกิจ ปริเวก
โรงเรียนเมืองเชลียง
281 / 280
011249
นางสาววิลัยพร บุญอินเขียว
โรงเรียนเมืองเชลียง
282 / 280
016738
นางสาววันเพ็ญ ผกามาศ
โรงเรียนเมืองเชลียง
283 / 280
017453
นางสาวราตรี ทองคำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
284 / 280
018721
นางสาวนัชรีย์ คำภิระยศ
โรงเรียนเมืองเชลียง
285 / 280
006726
นายเมธี จุมพลศรี
โรงเรียนเมืองเชลียง
286 / 281
010239
นางพรพิไล ปันแดน
โรงเรียนเมืองเชลียง
287 / 281
013763
นางสาวสุนิสา แดนสุวรรณ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
288 / 281
013795
นางสาววัชรินทร์ รัตนนิลอมร
โรงเรียนเมืองเชลียง
289 / 281
013823
นางกำไร สนั่นเสียง
โรงเรียนเมืองเชลียง
290 / 281
013839
นายสุพิเชษฐ์ สนั่นเสียง
โรงเรียนเมืองเชลียง
291 / 281
015498
นายพยุงศักดิ์ แสนคำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
292 / 281
015595
นางสาวสุกัลยา คงมา
โรงเรียนเมืองเชลียง
293 / 281
015781
นางสาววฤณพร แก้วทุ่ง
โรงเรียนเมืองเชลียง
294 / 281
015843
นางสีแพร แสงเงิน
โรงเรียนเมืองเชลียง
295 / 281
016217
นายไพศาล วงษ์ราช
โรงเรียนเมืองเชลียง
296 / 281
016260
นางเรณุกา ฉวีวรรณ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
297 / 281
016700
นางปิยมาศ สงธนู
โรงเรียนเมืองเชลียง
298 / 281
017048
นางกนกพร อินดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
299 / 281
017843
นางสาวเพ็ญศรี สีบัว
โรงเรียนเมืองเชลียง
300 / 281
017991
นางเมษา ศาสตร์นิยม
โรงเรียนเมืองเชลียง
301 / 281
018221
นายอนุทัศน์ ปานศรี
โรงเรียนเมืองเชลียง
302 / 281
018418
นางสาวมณีรัตน์ ขอนทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
303 / 281
018585
นางอัมพวา อบเชย
โรงเรียนเมืองเชลียง
304 / 281
011549
นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ
โรงเรียนเมืองเชลียง
305 / 282
014259
นายสุขุม เทียนสุข
โรงเรียนเมืองเชลียง
306 / 282
015156
นายณัฐพงษ์ พลมาก
โรงเรียนเมืองเชลียง
307 / 282
015817
นางภิญญาพัชญ์ ไกรบุตร
โรงเรียนเมืองเชลียง
308 / 282
015899
นางณัฐทิชา เขียวบุตร
โรงเรียนเมืองเชลียง
309 / 282
017379
นายอิศรา กรุณามิตร
โรงเรียนเมืองเชลียง
310 / 282
017556
นางสาวอรณิชา กองเพิ่มพูล
โรงเรียนเมืองเชลียง
311 / 282
017690
นางสาวเนตรนภา ดอนจันทร์เขียว
โรงเรียนเมืองเชลียง
312 / 282
018298
นางสาวมณีพิมพ์ วรรณภพ
โรงเรียนเมืองเชลียง
313 / 282
018445
ว่าที่ร้อยตรีวิศว์ วัตถพาณิชย์
โรงเรียนเมืองเชลียง
314 / 282
018457
นางสาวธัญวลัย ดีปัญญา
โรงเรียนเมืองเชลียง
315 / 282
018714
นางสาวอัณณ์ชญาณ์ วัตรคัมภีรกุล
โรงเรียนเมืองเชลียง
316 / 282
015980
นายเอกพันธ์ สารีบุตร
โรงเรียนเมืองเชลียง
317 / 283
018216
นางญาณิศา แสนสุวรรณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
318 / 283
018353
นางสาวพัชญา วรรณโชค
โรงเรียนเมืองเชลียง
319 / 283
018151
นางสาวปกิตตา ปานเกษม
โรงเรียนเมืองเชลียง
320 / 284
018395
นางสาวพรพิมล หล่ออินทร์
โรงเรียนเมืองเชลียง
321 / 284
010983
นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สิน
โรงเรียนเมืองเชลียง
322 / 285
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP