Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,248 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
013325
นายยุธยา คงพรม
โรงเรียนเมืองเชลียง
323 / 285
017787
นางสาวพัชรี หาญกาย
โรงเรียนเมืองเชลียง
324 / 285
018113
นางสาวกุณฑิกา ทาปง
โรงเรียนเมืองเชลียง
325 / 285
018114
นางสาวรุ่งทิวา แสงทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
326 / 285
018530
นางภัสสร ปัญญาไว
โรงเรียนเมืองเชลียง
327 / 285
018736
นางสาวภัชภรณ์ ทะวัน
โรงเรียนเมืองเชลียง
328 / 285
013867
นางทองสุข เนียนเฮียน
โรงเรียนเมืองเชลียง
329 / 286
014225
นางอำพร เหลืองอ่อน
โรงเรียนเมืองเชลียง
330 / 286
017272
นายจงลักษณ์ พ้นพาล
โรงเรียนเมืองเชลียง
331 / 286
018389
นายกานตพงศ์ กงเหิน
โรงเรียนเมืองเชลียง
332 / 286
009434
นางวรรณิดา นวฤทธิ์โลหะ
โรงเรียนเมืองเชลียง
333 / 287
011480
นางสาวพิสมัย เกิดผล
โรงเรียนเมืองเชลียง
334 / 287
016983
นางกมลลักษณ์ พันบาง
โรงเรียนเมืองเชลียง
335 / 287
017688
นางสาวนิลาวรรณ สายทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
336 / 287
017937
นางสาวนัฎฐิภา บุญสุข
โรงเรียนเมืองเชลียง
337 / 287
018255
นางสาวกรรณิกา ทับครุธ
โรงเรียนเมืองเชลียง
338 / 287
007637
นางอมราวดี เดือนเพ็ญ
โรงเรียนเมืองเชลียง
339 / 288
009080
นางวันวิสา คำตา
โรงเรียนเมืองเชลียง
340 / 288
009639
นางทัศนีย์ ขีดขั้น
โรงเรียนเมืองเชลียง
341 / 288
010285
นางสังวาลย์ กึกก้อง
โรงเรียนเมืองเชลียง
342 / 288
010788
นายอารีย์ วรรณชัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
343 / 288
011534
นางมาลัย กระจ่างยุทธ
โรงเรียนเมืองเชลียง
344 / 288
012759
นายจิรพงษ์ ข่ายเพชร
โรงเรียนเมืองเชลียง
345 / 288
013338
นางภาวนา ยินดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
346 / 288
013845
นางสาวรวิสรา แก้วเกต
โรงเรียนเมืองเชลียง
347 / 288
013983
นางสุภาพันธ์ มงคลประดิษฐ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
348 / 288
014163
นางอำไพ หลวงใหญ่
โรงเรียนเมืองเชลียง
349 / 288
014938
นางวัฒนา ขาวดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
350 / 288
015631
นายสันติภาพ อุดมมงคล
โรงเรียนเมืองเชลียง
351 / 288
015799
นางสาวปรียาภรณ์ ขบวน
โรงเรียนเมืองเชลียง
352 / 288
015842
นางอณุธิดา กันจรรยา
โรงเรียนเมืองเชลียง
353 / 288
015970
นางจันทร์แรม นาจรัส
โรงเรียนเมืองเชลียง
354 / 288
016089
นางอินทะนงค์ ประสมวงศ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
355 / 288
016880
ว่าที่ร้อยตรีเพิ่มพูน นนทธิ
โรงเรียนเมืองเชลียง
356 / 288
017600
นางสาวสุวิมล นิลพันธ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
357 / 288
017917
นางนิตยา ทรัพย์พร้อม
โรงเรียนเมืองเชลียง
358 / 288
018289
นางสาวสุภาดา นพวิบูลย์
โรงเรียนเมืองเชลียง
359 / 288
018323
นายสระเกษต์ หนานกุล
โรงเรียนเมืองเชลียง
360 / 288
018328
นางสาวหทัยรัตน์ แม้นอินทร์
โรงเรียนเมืองเชลียง
361 / 288
018351
นางสาววรัญญา ทองสุวรรณ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
362 / 288
018352
นางสาวเวณิกา ล้นเหลือ
โรงเรียนเมืองเชลียง
363 / 288
018654
นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่ม
โรงเรียนเมืองเชลียง
364 / 289
014147
นายคนึง ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
365 / 290
015288
นางธนาทิพย์ เกิดผล
โรงเรียนเมืองเชลียง
366 / 290
017493
นางบุญสิริ จุติ
โรงเรียนเมืองเชลียง
367 / 290
012493
นางจิตติมนต์ อัครจรัญรัตน์
โรงเรียนเมืองเชลียง
368 / 291
015462
นายวินัย เพชรแบน
โรงเรียนเมืองเชลียง
369 / 291
013253
นางโสภาคย์ ขอสวัสดิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
370 / 292
017242
นางสาวอพิรดี พินิจมนตรี
โรงเรียนเมืองเชลียง
371 / 292
018430
นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย
โรงเรียนเมืองเชลียง
372 / 292
017756
นางสาวสุกัญญา ปราศจาก
โรงเรียนเมืองเชลียง
373 / 293
018369
นางสาวประกายมาศ น้อยนวล
โรงเรียนเมืองเชลียง
374 / 293
018745
นายธนสิทธิ์ อ่อนจันทร์
โรงเรียนเมืองเชลียง
375 / 294
017739
นางสาววชิราภรณ์ ช่างนาวา
โรงเรียนเมืองเชลียง
376 / 295
018586
นายพลากร อุตรชน
โรงเรียนเมืองเชลียง
377 / 295
006876
นางรัชภร กำทรัพย์
โรงเรียนเมืองเชลียง
378 / 296
012998
นางปรัชญาภรณ์ เขตบรรพต
โรงเรียนเมืองเชลียง
379 / 296
015473
นายวันชนะ บัวบังขัง
โรงเรียนเมืองเชลียง
380 / 296
018693
นางสาวกัลยรัตน์ ศิลาแก้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
381 / 296
010221
นางสาวนภาพร แควน้อย
โรงเรียนเมืองเชลียง
382 / 297
012206
นายวิเชียร กะหมาย
โรงเรียนเมืองเชลียง
383 / 297
012470
นางอุทิศ ปาโม้
โรงเรียนเมืองเชลียง
384 / 297
013000
นางละม้าย กะหมาย
โรงเรียนเมืองเชลียง
385 / 297
013491
นายสำราญ จงอยู่เย็น
โรงเรียนเมืองเชลียง
386 / 297
015684
นางรุ่งรวิน เนตรดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
387 / 297
017025
นายบุญส่ง ผาด่าน
โรงเรียนเมืองเชลียง
388 / 297
017386
นางสาวสาธิยา วรวัฒน์สกุลชัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
389 / 297
018548
นางสาวพราหมณ์พร เมฆฉาย
โรงเรียนเมืองเชลียง
390 / 297
018550
นางสาวปพิชญา ทาวงศ์มา
โรงเรียนเมืองเชลียง
391 / 297
018594
นางสาวโสรยา กาเผือก
โรงเรียนเมืองเชลียง
392 / 297
018661
นายจิรายุทธ อยู่แย้ม
โรงเรียนเมืองเชลียง
393 / 297
006674
นายสว่าง บุษรา
โรงเรียนเมืองเชลียง
394 / 298
018623
นางสาววรพรรณ เอมเอี่ยม
โรงเรียนเมืองเชลียง
395 / 298
018700
นางสาวอุษณีย์ อิ่นสา
โรงเรียนเมืองเชลียง
396 / 298
013103
นางแสงหล้า เทียบน้ำอ่าง
โรงเรียนเมืองเชลียง
397 / 299
013861
นายภูวนารถ เนียมสัมฤทธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
398 / 299
015360
นางสุวพัชร ศรีดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
399 / 299
015382
นางจารุวรรณ ปักษี
โรงเรียนเมืองเชลียง
400 / 299
017535
นางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง
โรงเรียนเมืองเชลียง
401 / 299
017536
นายสุเมศร์ จันทร์ภู่
โรงเรียนเมืองเชลียง
402 / 299
018256
นายเสนาะ คงมี
โรงเรียนเมืองเชลียง
403 / 299
018262
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญยงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
404 / 299
018263
นายมงคลกริชญ์ อินยอด
โรงเรียนเมืองเชลียง
405 / 299
018264
นางอนิสา กอมะ
โรงเรียนเมืองเชลียง
406 / 299
018265
นางสาวกันทิมา แดงทุ่ง
โรงเรียนเมืองเชลียง
407 / 299
018266
นางสาวสุปรียา จันดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
408 / 299
018283
นายนิคม มังคละ
โรงเรียนเมืองเชลียง
409 / 299
018515
นางสาวนงลักษณ์ วิกาใจ
โรงเรียนเมืองเชลียง
410 / 299
011077
นายวิชัย นมเนย
โรงเรียนเมืองเชลียง
411 / 300
015662
นายเกรียงศักดิ์ ปาสาจัง
โรงเรียนเมืองเชลียง
412 / 300
017681
นางสาวรุ่งเรือง มั่นคำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
413 / 300
018381
นางสาวเจนจิรา จันมะณี
โรงเรียนเมืองเชลียง
414 / 300
015374
นายชาญวิทย์ แสงเงิน
โรงเรียนเมืองเชลียง
415 / 301
017156
นายอภิชัย อุดปิง
โรงเรียนเมืองเชลียง
416 / 301
017754
นางสาวครองขวัญ หยาดทองคำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
417 / 301
018489
นางสาววราภรณ์ ธิเขียว
โรงเรียนเมืองเชลียง
418 / 301
008751
นางประภา อินดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
419 / 302
010842
นางสุวารี หาญณรงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
420 / 302
014939
นางอารีย์ หาญณรงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
421 / 302
015689
นางสาวสายบัว มณีรัตน์
โรงเรียนเมืองเชลียง
422 / 302
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP