Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,267 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
007085
นางกฤษณา ไชยชนะ
โรงเรียนเมืองเชลียง
723 / 332
007096
นายประทีป ทานศรีชาติ
โรงเรียนเมืองเชลียง
724 / 332
007146
นางอุษณีย์ พานิชกิจ
โรงเรียนเมืองเชลียง
725 / 332
007148
นางรุ่งทิวา นามกรณ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
726 / 332
007182
นายงาน พลฤทธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
727 / 332
007205
นายสุวิทย์ แก้วมา
โรงเรียนเมืองเชลียง
728 / 332
007233
นางกฤษณา คงนวล
โรงเรียนเมืองเชลียง
729 / 332
007234
นายกิจภิวัฒน์ ผลนาค
โรงเรียนเมืองเชลียง
730 / 332
007277
นายสามารถ เล็กอรุณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
731 / 332
007279
นางสาวมณฑา แก้วดวงใจ
โรงเรียนเมืองเชลียง
732 / 332
007308
นางสาวกฤษณรัตน์ ไชยวงศ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
733 / 332
007316
นายอภิชาติ อมรมุณีพงศ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
734 / 332
007338
นางนิ่มนวล ลำปุก
โรงเรียนเมืองเชลียง
735 / 332
007340
นางสุรางค์ คุณาจันทร์
โรงเรียนเมืองเชลียง
736 / 332
007342
นายเจริญ ขิงหอม
โรงเรียนเมืองเชลียง
737 / 332
007385
นางวิภา ปิ่นศักดิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
738 / 332
007389
นางสุมาลี สุวรรณวัฒนสิริ
โรงเรียนเมืองเชลียง
739 / 332
007390
นางศิรินยา แบ่งทิศ
โรงเรียนเมืองเชลียง
740 / 332
007411
นางสาวบุญทิวา เก่งธัญการ
โรงเรียนเมืองเชลียง
741 / 332
007462
นางสุภาพ นิตยประภา
โรงเรียนเมืองเชลียง
742 / 332
007506
นางดวงแข ทานศรีชาติ
โรงเรียนเมืองเชลียง
743 / 332
007507
นายคะนอง ประโยชน์
โรงเรียนเมืองเชลียง
744 / 332
007508
นายนคร ทองอินทร์
โรงเรียนเมืองเชลียง
745 / 333
007509
นายพินิจ ซับซ้อน
โรงเรียนเมืองเชลียง
746 / 333
007632
นายหัตถะ แก้วเกต
โรงเรียนเมืองเชลียง
747 / 333
007640
นายอุดม สมุทร
โรงเรียนเมืองเชลียง
748 / 333
007677
นายจำลอง จันทร์ดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
749 / 333
007718
นางฉันทนา รัตนอุทัยกูล
โรงเรียนเมืองเชลียง
750 / 333
007781
นางจิราภรณ์ เทียบทิม
โรงเรียนเมืองเชลียง
751 / 333
007795
นางจรินทร์ นพวิบูลย์
โรงเรียนเมืองเชลียง
752 / 333
007797
นายวิโรจน์ กำหนด
โรงเรียนเมืองเชลียง
753 / 333
007799
นายเสนาะ ฉลวย
โรงเรียนเมืองเชลียง
754 / 333
007859
นายแขก ถึงทุ่ง
โรงเรียนเมืองเชลียง
755 / 333
007897
นางวัฒนา พิกุลแกม
โรงเรียนเมืองเชลียง
756 / 333
007900
นางวาสนา ท้าววงษ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
757 / 333
007904
นางสายพิน เรืองสกุล
โรงเรียนเมืองเชลียง
758 / 333
007906
นายดิเรก เพลินทรัพย์
โรงเรียนเมืองเชลียง
759 / 333
007926
นางพยอม วัชราภิรักษ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
760 / 333
007928
นางกาญจนา สุขธรรม
โรงเรียนเมืองเชลียง
761 / 333
007964
นางจารุวรรณ เพียรพิจิตร
โรงเรียนเมืองเชลียง
762 / 333
008043
นางขวัญใจ ปริมาณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
763 / 333
008044
นายนราทิพย์ เชยวัดเกาะ
โรงเรียนเมืองเชลียง
764 / 333
008184
นางมารศรี ศรีสุวรรณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
765 / 333
008189
นายประวัติ โกศล
โรงเรียนเมืองเชลียง
766 / 333
008193
นางสาวเนืองนิตย์ อภัยกาวี
โรงเรียนเมืองเชลียง
767 / 333
008284
นางบุษบา สุดแดน
โรงเรียนเมืองเชลียง
768 / 333
008427
นางสมนึก ฉิมอ่ำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
769 / 333
008428
นางลำดวน พุดแซม
โรงเรียนเมืองเชลียง
770 / 333
008431
นางสมร ยอดหาญ
โรงเรียนเมืองเชลียง
771 / 333
008458
นายสมยศ ยิ่งนิยม
โรงเรียนเมืองเชลียง
772 / 334
008473
นางจุฑารัตน์ วัฒนวนาพงษ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
773 / 334
008513
นางนงค์เยาว์ นาคมูล
โรงเรียนเมืองเชลียง
774 / 334
008532
นายวิทูลย์ ขอสวัสดิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
775 / 334
008579
นางวิเชียร ขิงหอม
โรงเรียนเมืองเชลียง
776 / 334
008586
นางสมพร รอดบุญฤทธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
777 / 334
008588
นายอุทิศ กุมาร
โรงเรียนเมืองเชลียง
778 / 334
008592
นายประเทือง สำเนียง
โรงเรียนเมืองเชลียง
779 / 334
008630
นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
780 / 334
008675
นางสุภาภรณ์ พุ่มชื่น
โรงเรียนเมืองเชลียง
781 / 334
008676
นายบัญชา ทรงธรรม
โรงเรียนเมืองเชลียง
782 / 334
008706
นายประวัติ มณีวงศ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
783 / 334
008736
นางพันทิพา โกญจนาท
โรงเรียนเมืองเชลียง
784 / 334
008752
นางประจำ จำรูญ
โรงเรียนเมืองเชลียง
785 / 334
008777
นางสมสมัย จุมพลศรี
โรงเรียนเมืองเชลียง
786 / 334
008879
นางดรุณี เขตบรรพต
โรงเรียนเมืองเชลียง
787 / 334
008905
นายดิเรก ช่างเจรจา
โรงเรียนเมืองเชลียง
788 / 334
008942
นางลัดดา ผ่องพลีศาล
โรงเรียนเมืองเชลียง
789 / 334
008988
นางสุวิมล สิงหะคเชนทร์
โรงเรียนเมืองเชลียง
790 / 334
008990
นางแน่งน้อย มณีวงศ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
791 / 334
009022
นางอนงค์ พุกอินทร์
โรงเรียนเมืองเชลียง
792 / 334
009023
นายสมเดช เรืองฤทธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
793 / 334
009024
นางกาญจณี เรืองฤทธิ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
794 / 334
009025
นางวัจนา สำอางค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
795 / 334
009062
นายวัชรินทร์ เขาดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
796 / 334
009146
นางจิตรา แก้วทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
797 / 334
009150
นางวิมลพรรณ พวงแก้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
798 / 334
009372
นางประไพ ขนาดนิด
โรงเรียนเมืองเชลียง
799 / 335
009373
นางวิลาสินี ปิ่นทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
800 / 335
009379
นายเกษม กรุณานำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
801 / 335
009380
นางสนทอง ผาสุกูล
โรงเรียนเมืองเชลียง
802 / 335
009381
นางมะลิ ร้อยโทสาย
โรงเรียนเมืองเชลียง
803 / 335
009383
นางสาวปทุมพร นาจรัส
โรงเรียนเมืองเชลียง
804 / 335
009385
นายประวิทย์ โขนงนุช
โรงเรียนเมืองเชลียง
805 / 335
009421
นางสมนึก เสนากูล
โรงเรียนเมืองเชลียง
806 / 335
009423
นางอุ่นเรือน กรุณานำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
807 / 335
009424
นางประไพ วิมลปัญญาธร
โรงเรียนเมืองเชลียง
808 / 335
009425
นางประไพศรี เอี่ยวเฉย
โรงเรียนเมืองเชลียง
809 / 335
009427
นางสุพร เขตต์บรรพต
โรงเรียนเมืองเชลียง
810 / 335
009431
นางสุธรรม กะหมาย
โรงเรียนเมืองเชลียง
811 / 335
009435
นางลาวัลย์ เจือจำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
812 / 335
009436
นางพันทิพา เจริญวัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
813 / 335
009437
นายนิมิตร ปิ่นทอง
โรงเรียนเมืองเชลียง
814 / 335
009438
นายมานะ คราพันธ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
815 / 335
009440
นายทรงเกียรติ จันทรมณี
โรงเรียนเมืองเชลียง
816 / 335
009443
นางสาวทัศนีย์ โขนงนุช
โรงเรียนเมืองเชลียง
817 / 335
009445
นางอำพน น้อยคำ
โรงเรียนเมืองเชลียง
818 / 335
009446
นางละม่อม พึ่งพันธุ์
โรงเรียนเมืองเชลียง
819 / 335
009449
นางผจงจิต สำเนียง
โรงเรียนเมืองเชลียง
820 / 335
009453
นายปรีชา ก่อเจดีย์
โรงเรียนเมืองเชลียง
821 / 335
009454
นางวนิดา ใจซื่อดี
โรงเรียนเมืองเชลียง
822 / 335
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP