Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,228 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
010721
นายดิเรก นันทโชติ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
196 / 388
015457
นายณัฐวุฒิ ทาบัว
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
197 / 388
018363
นายวอน บุญยัง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
198 / 388
007265
นางจารุวรรณ ศรีนุช
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
199 / 389
010092
นางอรสา ใจทำดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
200 / 389
011608
นายนิรุจน์ อรุณวิง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
201 / 389
011972
นางอุ่นเรือน ขันแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
202 / 389
012554
นางนิตยา กลิ่นอำพันธ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
203 / 389
012611
นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
204 / 389
013423
นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
205 / 389
013617
นางละเอียด ติยะคุณ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
206 / 389
015615
นางรุจีรัตน์ อินสุนทร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
207 / 389
015632
นางจิณัฐฐ์ตา ไกยสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
208 / 389
016660
นางธิติมา เนตรทิพย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
209 / 389
017121
นางสาวกนกวรรณ มาโหมด
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
210 / 389
017783
นางรัชลิตา อุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
211 / 389
018325
นายพงษ์เทพ อรรคสูรย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
212 / 389
018564
นางสาวศลิษา โต๊ะถม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
213 / 389
007687
นางบัวลอง จันทร์ศรี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
214 / 390
012794
นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
215 / 390
014306
นางสาววารี องอาจ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
216 / 390
014876
นางขนิษฐา สมฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
217 / 390
015365
นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
218 / 390
017525
นางสาวปราณี วงค์เครือคำ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
219 / 390
018493
นางสาวสุมาลี รูปทอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
220 / 390
016560
นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
221 / 391
016610
นางสาวสุขุมา โชติยานนท์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
222 / 391
013278
นายมานพ หลงแย้ม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
223 / 392
013380
นางบุษบา โตบุญมา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
224 / 392
017759
นางสาวสาธิยา กระแบกหอม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
225 / 392
007080
นางอรุณี วงค์เครือ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
226 / 393
010318
นายบุญมา สำรวมใจ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
227 / 393
011254
นางเถาวัลย์ ชาญกูล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
228 / 393
012338
นางจำปา สอนสอาด
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
229 / 393
014951
นางเชน มีแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
230 / 393
015072
นายกมล ปิยารมย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
231 / 393
015259
นางอารยา ปานคง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
232 / 393
015869
นางนิชาภัทร ฉ่ำเฉื่อย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
233 / 393
016890
นางสุภามาศ เอี่ยมละมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
234 / 393
017470
นางสาวมณีวรรณ ปั้นสำลี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
235 / 393
018271
นางสาวฤดี ชะนิดไทย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
236 / 393
018517
นางสาวปวีณา มั่งเรือง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
237 / 393
014699
นางสาวนรินทร์ อินทะนัก
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
238 / 394
015474
นางเยาวลักษณ์ ฤกษ์บวร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
239 / 394
016495
นางปาริชาติ อินต๊ะกัน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
240 / 394
017200
นายสุรชัย ประยูร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
241 / 394
017334
นายธนาวุฒิ จีนย้าย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
242 / 394
018146
นางสาวศิริวิมล หล้าหนูเหม่า
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
243 / 394
018529
นางสาวสายธาร นุ่มน้อย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
244 / 394
012151
นายไพรวัน ทองศรี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
245 / 395
012552
นางศรีนวล ปรารมย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
246 / 395
013266
นางนงนุช จันทร์ดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
247 / 395
013863
นางพิชามญชุ์ เหมือนเพ็ชร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
248 / 395
011008
นายวสันต์ ไชยกุล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
249 / 396
011210
นายสุวัฒน์ สุทธวัจน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
250 / 396
017120
นางสาวสุนิศา เผยพร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
251 / 396
018375
นางสาวผกามาศ ชื่นชอบ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
252 / 396
011540
นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
253 / 397
015962
นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
254 / 397
018682
นางสาวจีรวรรณ โตนชัยภูมิ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
255 / 397
006746
นางพรทิพา เรียบร้อย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
256 / 398
016425
นางสาวพรพรรณ ภู่เจริญ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
257 / 399
018667
นางสาวพนิดา กฎมัจฉา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
258 / 399
018668
นางสาวสุพัสจี มากมี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
259 / 399
008462
นายสมบูรณ์ ซับซ้อน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
260 / 400
010320
นายโสภณ ปุณณประดับกิจ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
261 / 400
011123
นายมณเฑียร จันทร์น้อย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
262 / 400
011137
นางโสภา กังวาล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
263 / 400
011145
นางวันทิตา รจนา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
264 / 400
013407
นางมนัสนันท์ เบาบาง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
265 / 400
015943
นางรจนา ยานะกุล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
266 / 400
016228
นางสาวปาริชาติ ยี่โถ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
267 / 400
016229
นางสาวประทีป อาจปาน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
268 / 400
017496
นางสาวสมใจ เรือนเพ็ชร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
269 / 400
018468
นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
270 / 400
018636
นางสาววิภาวรรณ กันตี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
271 / 400
018662
นางสาวนุชชาดา ขุนบุญ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
272 / 400
011407
นายวัฒนา แสนคำ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
273 / 401
011410
นางรัชนี คำบุตร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
274 / 401
011484
นางสมหวัง สุขทอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
275 / 401
011929
นางสาวสุดารัตน์ ดลจิตต์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
276 / 401
011958
นางสมบัติ ช่วยเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
277 / 401
013448
นางสาวชุติมา จัดการ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
278 / 401
014043
นางศรีนวล จันไทย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
279 / 401
016092
นางสาววชิรา แก้วเนตร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
280 / 401
016193
นางสาวอภิฤดี นวลหงษ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
281 / 401
017401
นางสาวกันยารัตน์ เมธาวงศ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
282 / 401
017946
นางสาวนภากรณ์ จันโททัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
283 / 401
018546
นางสาวณัฐกานต์ พยัคศรี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
284 / 401
018555
นางสาวเวณิกา บุญธรรม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
285 / 401
018618
นายคฑาวุฒิ เทพสืบ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
286 / 401
012396
นายธีรวัฒน์ ทักษิณ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
287 / 402
014550
นายประวิทย์ เรืองเดช
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
288 / 402
017299
นางทัศนีย์ เอี่ยมแจง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
289 / 402
017941
นางสาวนวจิรา หอมหวล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
290 / 402
018728
นางสาววรันท์อลิน ธงชัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
291 / 402
007419
นางสาวศิริพร อนุชิตชาญชัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
292 / 403
007851
นางรัชนี โกศัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
293 / 403
010159
นางพัชราภรณ์ วรรณโชค
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
294 / 403
011508
นางประไพ แสนคำ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
295 / 403
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP