Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,230 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
011538
นางกณิษา ชัยกิจ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
296 / 403
012349
นายนิวัฒน์ โกศัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
297 / 403
012646
นายไพบูลย์ หวลหอม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
298 / 403
013500
นายโสภณพิสุทธิ์ เกิดทวี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
299 / 403
016319
นางสาวจุฑามาศ เกตุเกิด
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
300 / 403
018334
นางสาวชลธิชา แผลงศร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
301 / 403
018335
นางสาวกมลฉัตร มาชม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
302 / 403
018472
นางสาววิลาสินี จริยา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
303 / 403
011734
นางสำเนียง คำบรรลือ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
304 / 404
013702
นางสาววาสนา อ่ำทอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
305 / 404
006941
นางวิชญารัตน์ ภัทรภิรมย์รักษ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
306 / 405
008728
นางบัวขาว เลี่ยมตระกูล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
307 / 405
014733
นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
308 / 405
018569
นางสาวพรรณนิภา ประชัน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
309 / 405
007194
นายบุญเลิศ จันโททัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
310 / 406
012303
นางสาวทิพวรรณ ฉุยฉาย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
311 / 406
014695
นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
312 / 406
017854
นางสาวฟานิดา นาคกล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
313 / 406
013033
นางสาววิไลลักษณ์ ปักษี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
314 / 407
017859
นางสาวชลลดา วงค์ชมพู
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
315 / 407
017912
นางนริศรา มะรินทร์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
316 / 407
010808
นายสมพงษ์ ม่วงพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
317 / 408
013813
นางสุดนภา พิพัฒน์ศิวพงศ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
318 / 408
015654
นางสาวนงลักษณ์ ประทาน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
319 / 408
016667
นางวารี โมหะกิจ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
320 / 408
017415
ว่าที่ร้อยตรี หญิงพิมพ์วรรณ มุสิกรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
321 / 408
017975
นางสาวปวีณา เมฆลอย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
322 / 408
018001
นางสาววรเอม มั่นคง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
323 / 408
018056
นางสาวปิยาภรณ์ ธีรจางคพิชัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
324 / 408
018274
นางสาวชฎารัตน์ โกศัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
325 / 408
018327
นายสิทธิเดช น้อยนาค
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
326 / 408
018446
นางสาวสายฝน ศรีสัชชนกุล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
327 / 408
018447
นายศราวุธ จันทร์สุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
328 / 408
006602
นายประวิทย์ ดิษฐ์ทอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
329 / 409
009402
นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
330 / 409
011135
นายประมาณ แสงรัศมี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
331 / 409
007008
นายวัลลภ แก้วเนตร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
332 / 410
007887
นายจำรัส นุ่มนิ่ม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
333 / 410
013510
นางประภาพรรณ ทองเลิศ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
334 / 410
017982
นายพลากร ชลชาญกิจ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
335 / 410
018715
นายปฐมพงษ์ เอี่ยมสอาด
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
336 / 410
006570
นางบังอร แสนโกศิก
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
337 / 411
006940
นางเย็นตา กองทอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
338 / 411
007422
นางวิไล แก้วเนตร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
339 / 411
009724
นางพรเกตุ สันแดง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
340 / 411
011935
นายสุวรรณ ชัยประสิทธ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
341 / 411
012005
นายสุวิทยา พรมอ่อน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
342 / 411
012334
นางสาวนที บริบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
343 / 411
012555
นางพัชรินทร์ พรมอ่อน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
344 / 411
014032
นางสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
345 / 411
014575
นางสาวศรัญญา คำราม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
346 / 411
015479
นางสาวปุณญาดา พร้อมวงศ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
347 / 411
017404
นางสาวสุนันทา หล้ากาศ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
348 / 411
017529
นางสาววรรณศิริ คัมภีรพจน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
349 / 411
017712
นายพิเชฐ เนียนเฮียน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
350 / 411
017960
นางสาวกัลยวรรธน์ โตนดดง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
351 / 411
018191
นางสาวบัณฑิตา ศรีสุขา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
352 / 411
007551
นายพายัพ รู้สมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
353 / 412
018626
นางสาวชนากานต์ ทวีคุณ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
354 / 412
009855
นายใหญ่ สุทธานุกูล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
355 / 413
013428
นางทวารัตน์ ลักษณาภิรมย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
356 / 413
012647
นายบุญส่ง เผ่าพงษ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
357 / 414
013415
นายศุภชัย หลินเจริญ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
358 / 414
014007
นางดาวเรือง เผ่าพงษ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
359 / 414
007665
นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
360 / 415
009713
นางนรินทร์ กรายทอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
361 / 415
009715
นางสาวคนึง เลื่อนชิด
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
362 / 415
009912
นางจินดา จิระพงษ์สุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
363 / 415
010522
นางพจมาน หาญกล้า
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
364 / 415
010548
นางสุพิฌา เมฆไหว
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
365 / 415
011139
นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
366 / 415
011272
นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
367 / 415
011368
นางประภัสสร ขัดสาย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
368 / 415
011694
นางรตนกร ชัยประสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
369 / 415
011741
นางสาวณัฐชยา เจือจาน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
370 / 415
011742
นางสาวรจนา จิระเดชประไพ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
371 / 415
012190
นางวนิดา อิ่มพันธ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
372 / 415
012213
นายกฤชดล ดีเพียร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
373 / 415
012455
นางสาวดารุณี ปล้องสี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
374 / 415
012667
นางสาวปราณี เพ็งจันทา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
375 / 415
012679
นายยศวัฒน์ พุฒตาล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
376 / 415
012752
นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
377 / 415
012800
นางสาวศิริลักษณ์ ภูอภิรมย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
378 / 415
012893
นางนิภา โต๊ะถม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
379 / 415
012904
นางอนัญญา เบิกบาน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
380 / 415
012906
นางเพ็ญศรี เขื่อนขันธ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
381 / 415
012909
นางลำพอง ดีเพียร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
382 / 415
013111
นางบุณยนุช อมรรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
383 / 415
013112
นางจิราพร หริ่มเทศ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
384 / 415
013251
นางศุภจิต มาตมุงคุณ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
385 / 415
013357
นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
386 / 415
013420
นางรัชนี หาญพัฒนนิยม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
387 / 416
013528
นายมุนินทร มาตมุงคุณ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
388 / 416
013768
นางณัชชานันท์ ขวัญดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
389 / 416
014117
นางเรืองอุไร ทองรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
390 / 416
015196
นางจิราภรณ์ วรรณชัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
391 / 416
015608
นางสาวกัลยานิษฐ์ นิลประสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
392 / 416
015657
นางวิไลวรรณ พุกประเสริฐ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
393 / 416
015994
นางสุทิน คำปวนสาย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
394 / 416
016850
นางสุริรัชต์ ดีล้น
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
395 / 416
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP