Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,251 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
015207
นางสาวจันตรี เปรมบุญวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1196 / 460
015242
นายพงษ์ศักดิ์ คชาธาร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1197 / 460
015243
นางปิยะมาศ มีแก่น
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1198 / 460
015326
นางพุทธิพร คงประจักษ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1199 / 460
015437
นางจรรยา ผลดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1200 / 460
015485
นางสาวปรียมาศ ศิลปศร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1201 / 460
015596
นางกมลา ทนันชัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1202 / 460
015597
นางเพ็ญแข เซี่ยงจ๊ง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1203 / 460
015598
นางสาวไพลิน กลิ่นอุบล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1204 / 460
015732
นางดวงรัตน์ดา นองขมวด
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1205 / 460
015735
นางกฤชอร ใยดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1206 / 460
015777
นางสาวกัญญารัตน์ กระชั้น
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1207 / 460
015834
นางสาววารุณี สมใจ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1208 / 460
015847
นางสาวรัตนาพร ยิ้มละมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1209 / 460
015926
นางวาสนา นิลนางงาม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1210 / 460
015947
นางวิภาวี ม่วงเล็ก
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1211 / 460
015948
นางนงค์เยาว์ เกิดอินทร์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1212 / 460
016021
นางศิริลักษณ์ ยะโสธร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1213 / 460
016074
นางแสงเดือน เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1214 / 460
016075
นางมยุรี แดงเรือ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1215 / 460
016263
นางรัตนาพร ใยดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1216 / 460
016268
นางปิ่นอนงค์ ฟูตุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1217 / 460
016269
นางสุภาพร ชูเชิด
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1218 / 460
016271
นางสาวธิดารัตน์ พรหมสุข
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1219 / 460
016573
นางพุทธินันท์ ภูกัน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1220 / 460
016579
นางสาววลัยพร ยกสงวน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1221 / 461
016695
นางสาววราภรณ์ พวงเงิน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1222 / 461
016696
นายอนุรักษ์ อรุณเพ็ง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1223 / 461
016804
นางจีราวรรณ อยู่สุขดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1224 / 461
016808
นายประเสริฐ บุตรดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1225 / 461
016809
นางสาวปฏิญา จงรู้ธรรม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1226 / 461
016810
นายสถาพร ปัญญาพยัคฆ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1227 / 461
016939
นางสาวแพรวพรรณ จริยา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1228 / 461
016956
นางนันทวัน แสงลำภู
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1229 / 461
017185
นายธนากร สิงห์เหม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1230 / 461
017275
นางอัจฉรา รู้สมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1231 / 461
017423
นางลัดดา ทวีรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1232 / 461
017474
นางกฤษฎาภรณ์ ปะวะขัง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1233 / 461
017561
นางสุพัชรี ทองช่วง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1234 / 461
017795
นายวัชรากร วรสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1235 / 461
017856
นายเฉลิมเกียรติ ทองหมื่นศรี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1236 / 461
017926
นางสาวพัฐชญาณ์ ดีคำ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1237 / 461
018437
นางสาวกาญจนา เขื่อนเพ็ชร์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1238 / 461
018438
นางสาวสไบแพร จันทร์ต้น
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1239 / 461
018439
นางสาววิภาดา สัมฤทธิ์รินทร์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1240 / 461
010973
นายเมธี จัดการ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1241 / 462
011836
นางสาวภาณุรัตน์ วชิรเมธี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1242 / 462
011988
นางวันเพ็ญ ยอดโปร่ง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1243 / 462
012124
นางพวินี ช่างทำ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1244 / 462
013270
นางอนงค์ ชวนพุทธินันท์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1245 / 462
013537
นางเกษราวัลย์ รู้สมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1246 / 462
013598
นายเสกสรรค์ อยู่สุข
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1247 / 462
014045
นางรัชนี เมธาวงศ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1248 / 462
014144
นางอำพร พาสี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1249 / 462
014166
นายวัชรา บุญคง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1250 / 462
014440
นางสาวนุชจรี บุญดิลก
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1251 / 462
014539
นางยุภา ช่างทำ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1252 / 462
014593
นางจีราพร หล้าคำปา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1253 / 462
014657
นางปริญญาพร ปานประยูร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1254 / 462
014658
นางสาวสุวพิชชา แจ้งแล้ว
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1255 / 462
014659
นางศุภรา ดิสกุล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1256 / 462
014660
นางชมพูนุท สุดจิตร์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1257 / 462
014666
นางวีณา คงประจักษ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1258 / 462
014667
นางปิยะนุช เม่นเผือก
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1259 / 462
014670
นางสุรีย์ อ่อนทอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1260 / 462
014672
นางสาววาสิณีย์ โพธิ์ทอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1261 / 462
014677
นางภัทรศยา จัดดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1262 / 462
014713
นางพิทยาภรณ์ ขุมเพ็ชร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1263 / 462
014716
นางฤชากร พรรณาศร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1264 / 462
014768
นายสิทธิเดช ดิสกุล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1265 / 462
015165
นางวรณัน หล่ำนุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1266 / 462
015244
นางสุพัฒน์ตรา พัฒนอุตสาหกิจ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1267 / 462
015644
นางสาวมธุรส ติ๊บปินวงศ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1268 / 463
015655
นางจิราพร อินทร์จันทร์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1269 / 463
015656
นางสาววันสิริ คมขำ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1270 / 463
015836
นางสุนิสา กุลมนต์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1271 / 463
015867
นายธนภัฏ รู้สมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1272 / 463
015887
นางอุไรวรรณ ขุนเพ็ชร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1273 / 463
015900
นางสาวกัลยาณี อัศจรรย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1274 / 463
016015
นางสาวพุทธพร ขนาดถัง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1275 / 463
016147
นางสาวทิพวัลย์ ศรีเนตร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1276 / 463
016159
นางสาวศิริภัทร พวยฟุ้ง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1277 / 463
016182
นางวจี ศรีสงคราม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1278 / 463
016265
นางสาวเยาวดี คู่ควร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1279 / 463
016266
นางสาวประทุม บุญศรี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1280 / 463
016267
นางนันทวัน พรไธสง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1281 / 463
016356
นางวันดี ปาณะดิษ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1282 / 463
016357
นางสาวธนิยา ปรากฎวงศ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1283 / 463
016358
นางกาหลง โตแหยม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1284 / 463
016571
นายนิทัศน์ ชูเชิด
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1285 / 463
016784
นางสาวจีรพรรณ เอื้อสุขพันธ์ปราณี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1286 / 463
016823
นางสมพร อาจนนท์ลา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1287 / 463
016825
นายนปกรณ์ พุ่มพวง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1288 / 463
017129
นายกฤษฎา ม่วงวงษ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1289 / 463
017186
นางสาวโชติกา พิศมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1290 / 463
017219
นางสาวนิตยา ถุงทรัพย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1291 / 463
017227
นางสมศรี ทวีรัตนพันธ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1292 / 463
017390
นางสาวสุทิศา เวฬุมาศ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1293 / 463
017827
นางสาวชมพูนุท วันเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1294 / 463
017832
นางวราภรณ์ คำปัน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1295 / 464
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP