Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,255 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
017892
นางสาวพักตร์กมล ทองคำโฮ้ง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1296 / 464
018057
นางสาวกชกร ตั้งตระกูล
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1297 / 464
018250
นางสาวสุวิมล ทองชมภู
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1298 / 464
018460
นางสาวนุชนาถ ราชมนตรี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1299 / 464
018511
นางพนิดา จันตาวงค์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1300 / 464
018658
นางสาววิมลรัตน์ ทองเหลือง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1301 / 464
005967
นางสมจิตร ใยดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1302 / 465
010927
นายสุวันต์ ใจชนะ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1303 / 465
010950
นายกิตติศักดิ์ กมลรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1304 / 465
011451
นางจันทิมา หลากจิตร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1305 / 465
012407
นางกุสุมา แกมเงิน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1306 / 465
012715
นางกัญญาณัฐ ขาวดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1307 / 465
012890
นางนิตยา กมลรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1308 / 465
013300
นายศิริชัย สุโภชน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1309 / 465
013305
นางนัยนา ทินกระโทก
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1310 / 465
013383
นางศิริพร อาคารรัตน์วรรณ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1311 / 465
013384
นางประกาย เสวรันต์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1312 / 465
013675
นางสาวศิริรัตน์ สุขนิตย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1313 / 465
013976
นางมะลิวรรณ แสนบุญยัง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1314 / 465
014199
นางอารีย์ คำนึงครวญ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1315 / 465
014664
นางมานิตยา แก้วรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1316 / 465
014683
นายประกิจ เนยสูงเนิน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1317 / 465
014718
นางชุติมา สุวรรณชื่น
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1318 / 465
014870
สิบตำรวจตรีสัญชัย ขุนเพ็ชร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1319 / 465
015295
นางสาวเปรมฤดี รู้สมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1320 / 465
015466
นางสาวดารารัตน์ เงินชุ่ม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1321 / 465
015736
นายนพดล อาจนนท์ลา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1322 / 465
015780
นายวีระยุทธ รอดสุข
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1323 / 465
016272
นางทัศนีย์พร ไชยโย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1324 / 465
016355
นายขวัญประชา ลิมปะพันธุ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1325 / 465
016359
นายสุวิทย์ รัตนธรรมวาที
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1326 / 465
016570
นางสาวพรสุดา สุดนุช
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1327 / 465
016807
นายสุรพล รู้สมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1328 / 465
016962
นางศรีนวล การภักดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1329 / 466
017009
นายวินัย หลำภักดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1330 / 466
017128
นายสุริเทพ รักบัว
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1331 / 466
017179
นายจอมพล คงเนียม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1332 / 466
017830
นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1333 / 466
017831
นายณัฐศิษฏ์ ถาวร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1334 / 466
017833
นางสาวอุษา มูลแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1335 / 466
017834
นางสาวนิลวรรณ จันมนฑา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1336 / 466
017835
นายกิตติธัช เอื้อประเสริฐ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1337 / 466
017861
นายจีรภัทร ปัญญายงค์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1338 / 466
017866
นายพิจักษณ์ ธามธนิก
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1339 / 466
006963
นางอรพินท์ โพธิ์หลัง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1340 / 467
014105
นางบุษรา ประพันธ์ศิริ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1341 / 467
014506
นางสาวปิยนุช ไตรทอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1342 / 467
015197
นางดวงวรรณ เจียนพันธ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1343 / 467
016022
นางทวีพร กระชั้น
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1344 / 467
016023
นางสุธาทิพย์ สิงห์สัตย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1345 / 467
016309
นางปัทมพร หนุนนาค
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1346 / 467
016650
นายสุริยน รู้สมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1347 / 467
017224
นายพรชัย สังข์ทอง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1348 / 467
017232
นางรังสี เอื้อทวีสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1349 / 467
017825
นางพาวิตา วงค์ถาติ๊บ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1350 / 467
012773
นางพรรณี ยายิรัมย์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1351 / 468
013828
นายจาลึก แก้วสีนาถ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1352 / 468
015605
นางผกาทิพย์ ใจโพธิ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1353 / 468
015815
นางสุพรรณี คงประจักษ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1354 / 468
016160
นางสาวโสภิดา สุริยะ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1355 / 468
016360
นายทักษิณ แก้วสิงห์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1356 / 468
016443
นางนันท์นภัส ทองกำไร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1357 / 468
016595
นายธวัช วณิกสัมบัญ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1358 / 468
017037
นายธนากร ตุ้ยหล้า
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1359 / 468
017184
นางสาวเบญจา พันรอด
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1360 / 468
017223
นางสาวปรัชญ์ประเทือง มีสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1361 / 468
018677
นายตะวัน สมบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1362 / 468
009222
นายไพโรจน์ ทรัพย์เจริญ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1363 / 469
012837
นางสาวญาดานันท์ จิณวงศ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1364 / 469
012838
นางสาวอรอนงค์ เกียรติขจร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1365 / 469
014609
นางสาวจันทนา บุญยะรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1366 / 469
014719
นายนิรุตติ์ ยงพันธ์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1367 / 469
014766
นางสาวจิราพร หาญณรงค์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1368 / 469
015100
นางสาวสมพร ลาโภ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1369 / 469
015283
นางบุญเอื้อน แจ้งเมือง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1370 / 469
015499
นายวุฒิชัย ประชัน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1371 / 469
016025
นางสาวเบญญาภา พิศมัย
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1372 / 469
016750
นางสาวจันจีรา แตกฉาน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1373 / 469
017332
นายบรรลือ พลชนะ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1374 / 469
017993
นางสาวสุกัญณี มะทะ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1375 / 469
012279
นายอนุชา ภูธร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1376 / 470
015509
นางจริยา จินนิน
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1377 / 470
015530
นางสมนึก จงย่อกลาง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1378 / 470
015531
นางปราณี บุญแม้น
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1379 / 470
015560
นางสาวขวัญลัดดา วางสิงห์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1380 / 470
015640
นายศุภกฤต นิลเอม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1381 / 470
015661
นางสาวลักษณพร อยู่นคร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1382 / 470
015750
นางสาวจันทรา นาเจริญ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1383 / 470
015967
นางนงนุช อยู่คง
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1384 / 470
016214
นางวริศรา โพธิ์พิรุณ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1385 / 470
016629
นางปาลิดา ท่าดี
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1386 / 470
016831
นางนุชนารถ กันทะคำ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1387 / 470
017079
นางสาวชไมพร ขุมเพ็ชร์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1388 / 470
017098
นายภัทรกิจ ไชยถา
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1389 / 470
017414
นางนิทราพร ศิริกมลนันท์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1390 / 470
016019
นางปิยรัตน์ ทองอยู่
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1391 / 471
016020
นางสรญา ชะเอม
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1392 / 471
016307
นางศลิษา พิมพกันต์
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1393 / 471
016308
นางชลธิชา ลุงคะ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1394 / 471
016704
นายวีรภัทร พรชยากร
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก
1395 / 471
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP