Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,277 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
017061
นางสาวสุพรรณี แสงฮาด
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
311 / 518
017905
นายสันติ สายนวล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
312 / 518
018049
นางสาวพัชรินทร์ มั่งคล้าย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
313 / 518
018050
นางสาวปัทมา ฉิมพาลี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
314 / 518
018051
นางสาวธิดารัตน์ เรืองแจ่ม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
315 / 518
013140
นางยุณีรัตน์ เปลี่ยนทอง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
316 / 519
014040
นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
317 / 519
012617
นายกิตติศักดิ์ พันธุ์โอภาส
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
318 / 520
016462
นางสาวจันทร์เพ็ญ อินต๊ะพันธ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
319 / 521
000689
นายวัชรี จงแจ่มฟ้า
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
320 / 522
000720
นางทองเจือ พุดหน่อย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
321 / 522
001437
นางวรรษา ภูอภิรมย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
322 / 522
001463
นายเฉลิม ช่างเจรจา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
323 / 522
001921
นางสีนวล ผ่องพลีศาล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
324 / 522
002119
นางบุญทัน น้อยยม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
325 / 522
002232
นางสวรรค์ อำพนพรรณ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
326 / 522
002249
นางช่อทิพย์ ตากัน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
327 / 522
002257
นางเตือนใจ เมืองมูล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
328 / 522
002371
นายอรัญ ตากัน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
329 / 522
002444
นางสุจิตรา อุปสิทธิ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
330 / 522
002542
นางสาวสุชาดา ภูมิอมร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
331 / 522
002630
นายสวาท เขื่อนสาร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
332 / 522
002692
นายทรงฤทธิ์ กาญจนประเสริฐ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
333 / 522
002782
นายมนัส กาฟัก
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
334 / 522
002856
นายทาน อริยดิษฐ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
335 / 522
003071
นายมานพ ศรีสังข์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
336 / 522
003110
นายไพจิตร กันหาคำ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
337 / 522
003111
นางวนิดา วารีย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
338 / 522
003112
นางวาสนา ไพรวรรณ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
339 / 522
003191
นางละเอียด โต๊ะถม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
340 / 522
003211
นางวรกัญญา กุลบุตร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
341 / 522
003212
นายสมเกียรติ แก้วเกตุ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
342 / 522
003262
นายสำเนา พลวิชัย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
343 / 522
003277
นายเสน่ห์ เนียมจันทร์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
344 / 522
003355
นายอรุณ บรรจบ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
345 / 522
003429
นางอุ้มแก้ว สังเกตใจ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
346 / 522
003517
นายขวัญชัย พรหมวิมานรัตน์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
347 / 523
003534
นายเจริญ มณีจักร์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
348 / 523
003560
นางสาวอนงค์ มั่งโทน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
349 / 523
003617
นายผ่าน ตาคำเที่ยง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
350 / 523
003619
นายประหยัด มะณี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
351 / 523
003707
นางสาวอุษณีย์ ศรีเนียม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
352 / 523
003717
นายฤทธิ์ วาดเอ้ยวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
353 / 523
003733
นายจรูญ ปงกันทา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
354 / 523
003851
นายบุญเปลี่ยน วงศ์เป็ง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
355 / 523
003884
นายอนุรัตน์ ปริษาวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
356 / 523
003912
นายสมพงษ์ ปลูกสร้าง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
357 / 523
004018
นายชาตรี แก้วเกตุ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
358 / 523
004058
นางสาวสังเวียน สิทธิวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
359 / 523
004059
นายนิตินัย เรือนศิลา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
360 / 523
004060
นายจำเริญ วงศ์ปัญโญ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
361 / 523
004080
นายสมศักดิ์ สุริยะมณี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
362 / 523
004127
นางรำไพ กีตา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
363 / 523
004156
นายสุทิน พุ่มพวง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
364 / 523
004239
นางสุขาล ทรงอารมย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
365 / 523
004323
นางจิตตนาถ ปุนภพสกุล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
366 / 523
004369
นายสนอง วันโน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
367 / 523
004378
นายอภิสิทธิ์ เป็งมาวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
368 / 523
004405
นายจิรศักดิ์ เขาประเสริฐ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
369 / 523
004451
นางสุนิภา เขาประเสริฐ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
370 / 523
004507
นายไสว แก้วแสนสาย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
371 / 523
004590
นายสมชาย โพธิ์แก้ว
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
372 / 523
004626
นายศักกริต จิตรหาญ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
373 / 523
004651
นางถาวร ธนะคำมา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
374 / 524
004764
นางสุนีย์ เทียมจรรยา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
375 / 524
004779
นายสมศักดิ์ สุภามงคล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
376 / 524
004811
นายสุรชัย พานิชสรรพ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
377 / 524
004815
นายคำรณ คำภิระยศ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
378 / 524
004818
นางเนตรนภา เนียมจันทร์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
379 / 524
004903
นายวิชาญ กันทะชมภู
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
380 / 524
004907
นางบุญสม สุวรรณปัญญา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
381 / 524
004936
นางรักติญภร สันติธรรม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
382 / 524
004998
นางแสงจันทร์ วสุวัฒนศรี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
383 / 524
005024
นายประสงค์ ปันพรม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
384 / 524
005130
นายวิชัย วงศ์มูล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
385 / 524
005133
นางมาลา สะพรั่ง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
386 / 524
005160
นายสมบูรณ์ กันทะชมภู
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
387 / 524
005161
นายเล็ก อุประวรรณา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
388 / 524
005162
นายจำรูญ พรมชัย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
389 / 524
005202
นางสาวประกายแก้ว ต้นกลั่น
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
390 / 524
005203
นายวันชาติ กลนาวา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
391 / 524
005451
นางราศรี บ่อสุวรรณ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
392 / 524
005469
นายสุธี ปาต๊ะวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
393 / 524
005550
นายยุทธนันท์ จันทรเดช
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
394 / 524
005668
นายไพรสัณฑ์ ติ๊ปปิ่นวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
395 / 524
005669
นางสาวมาลา ปัญญาปา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
396 / 524
005670
นางสาวสุพัตรา แก้วม่วง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
397 / 524
005817
นายคนาวุฒิ บัวป้อม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
398 / 524
005847
นางวาสนา กันทะชมภู
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
399 / 524
005859
นายบรรจง จันทร์กระจ่าง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
400 / 524
005887
นางสิรินาท คำชู
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
401 / 525
005920
นางมยุรี จิตรหาญ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
402 / 525
005922
นายสมพงษ์ สะพรั่ง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
403 / 525
005923
นางอุทัย จันทร์กระจ่าง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
404 / 525
005945
นางโสภิส เตชะชัย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
405 / 525
005946
นายสมคิด วงศ์สวรรค์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
406 / 525
005948
นายบุญช่วย อินต๊ะอุ่นวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
407 / 525
006035
นางโสภา พานิชสรรพ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
408 / 525
006105
นายสืบวงศ์ วงศ์วิเศษ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
409 / 525
006165
นางประภาศรี ปานหมั่น
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
410 / 525
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP