Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,230 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
008519
นายอาคม คำภีระปาวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
611 / 534
008527
นางเรวดี รัตนพันธ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
612 / 534
008633
นายอิสริยะ บุญหล้า
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
613 / 534
009121
นายนนท์ แก้วจาเครือ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
614 / 534
009247
นางกัญญา อิ่นแก้ว
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
615 / 534
009252
นางเบญจรงค์ หิรัญศรี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
616 / 534
009253
นายถวิล หิรัญศรี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
617 / 534
009255
นายนาวิน อินทรศิลา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
618 / 534
010362
นางสุพจนีย์ โสรัจประสบศิริ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
619 / 534
011006
นางนวลน้อย อินทร์ปิ่น
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
620 / 534
011324
นายสุรศักดิ์ ขันสาคร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
621 / 534
011325
นางศศิวรรณ ขันสาคร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
622 / 535
011326
นายประดิษฐ์ ล่องชูผล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
623 / 535
011348
นายเทพนิมิต จุ้ยแตง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
624 / 535
011557
นางสาวศศิธร ชิดเชื้อ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
625 / 535
011578
นางสาวพริ้มภัค ธรรมสอน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
626 / 535
011583
นางบุปผาพร รูปสง่า
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
627 / 535
011911
นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
628 / 535
012148
นางสาวเทียมจิต ประทุมวัลย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
629 / 535
012866
นายถนอม ทิพย์ปิ่นวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
630 / 535
013200
นายสมชาย รัตนพันธ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
631 / 535
014601
นางจันทรา ตาด้วง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
632 / 535
014749
นางฐรดา สถิตคำถาเครือ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
633 / 535
014975
นายศุภชัย แก้วเกตุ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
634 / 535
015006
นายผจญ ประวัง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
635 / 535
015073
นางสมหมาย นราภาสจรัส
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
636 / 535
005676
นายเปี้ย จันทิมา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
637 / 536
007126
นายสมจิตร แสนคำวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
638 / 536
007733
นายวินัย เมืองเหมอะ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
639 / 536
009249
นายปั๋น จันทิมา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
640 / 536
011038
นายหลั่น กุนา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
641 / 536
011656
นายแจ่ม ปุญญะพันธ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
642 / 536
015235
นางสายรุ้ง ชูกำลัง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
643 / 537
015623
นางสาวสุธิมา สุวรรณรินทร์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
644 / 537
015624
นางสมศรี วงศ์ชัย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
645 / 537
015626
นางสุปรียา แก้วแสนสาย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
646 / 537
015987
นางอารีรัตน์ ทาริยะชัย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
647 / 537
015989
นางภาวินี รุ่นแรก
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
648 / 537
016723
นายธิติพัทธ์ ทาริยะอินทร์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
649 / 537
017055
นางสาววรรณี เงินขาว
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
650 / 537
017057
นางสมจิตร เผ่าสิงห์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
651 / 537
017118
นางภัทราภรณ์ อุประ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
652 / 537
017265
นายคมกฤช อาคารรัตน์วรรณ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
653 / 537
017266
นางสาวรจนา สืบประ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
654 / 537
017443
นางวาสนา ตาคำชัย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
655 / 537
018543
นางสาวนฤมล ปวงคำ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
656 / 537
008243
นางลำพวง วงศ์เป็ง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
657 / 538
015988
นางอำพร วงศ์ษา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
658 / 538
008173
นายอิทธิชาติ โขนงนุช
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
659 / 539
016031
นางพรพรรณ พละทรัพย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
660 / 539
016032
นางสาวฐิติมา สุริยะมณี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
661 / 539
016033
นางจันเป็ง ปานตะละสี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
662 / 539
016077
นางสาวอรอนงค์ กุลสุวรรณ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
663 / 539
016687
นางสุพิชชา ปัญญาสุวรรณ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
664 / 539
016718
นางอรสา มณีคำ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
665 / 539
016719
นางกาญจนา อุปจักร์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
666 / 539
017775
นางสมคิด ประหลาดเนตร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
667 / 539
018161
นางวรรณภา ยานะเครือ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
668 / 539
010372
นางแสงวัน กันทอง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
669 / 540
018223
นางสาวกัลยา บำรุง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
670 / 541
018224
นางสาวณฐชศา เจี๊ยะทา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
671 / 541
018225
นางนภาพร ชนะจน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
672 / 541
018483
นางพัชรินทร์ สายเนตร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
673 / 541
018484
นางปาณิสรา อินหมี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
674 / 541
018213
นางสาวดาวเรือง วงศ์ธิ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
675 / 542
018214
นางสาวฐิติมา โรจนบวร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
676 / 542
018290
นางอมรา นกเที่ยง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
677 / 542
018311
นางกมลรัตน์ สุริยะคำวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
678 / 542
016079
นางสาวศิวรัตน์ แสนโกด
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
679 / 543
016080
นางสุนันท์ หมั่นวงค์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
680 / 543
016529
นางรุ่งทิพย์ ปานแก้ว
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
681 / 543
017480
นางวิภู บันดิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
682 / 543
017490
นายธีระวิทย์ ทองเณร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
683 / 543
016216
นางเยาว์ กาวิละพันธ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
684 / 544
017448
นางสาวดาวทอง อุดกันทา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
685 / 544
017449
นางสาววรรณเพ็ญ บุญมา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
686 / 544
017458
นางสาวรจนา ตาคำไว
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
687 / 544
008526
นางศิริวรรณ วชิรเมธี
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
1 / 545
011584
นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
2 / 545
011738
นายประกิต อยู่เชื้อ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
3 / 545
012196
นางจามจุรี พูลรักษ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
4 / 545
012564
นางสาวสุพินณา ตระกูลทิพย์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
5 / 545
012804
นางสมบัติ เพ็งแสงทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
6 / 545
013117
นางภิรมยา เกิดศรี
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
7 / 545
013363
นายธานี เกิดศรี
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
8 / 545
013565
นางสาวนัยนา โพธิ์กระจ่าง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
9 / 545
013606
นายพันศักดิ์ แสงทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
10 / 545
013650
นางอรัญญา ยงพันธ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
11 / 545
013887
นายเชื้อ พุทธา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
12 / 545
013971
นายปิยะวัฒน์ สุขโอ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
13 / 545
014248
นางสิริลักษณ์ แก้วส่องศรี
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
14 / 545
014292
นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
15 / 545
014382
นางวันเพ็ญ บุญประดับ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
16 / 545
014958
นายเกียรตินิยม รสลือชา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
17 / 545
015091
นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
18 / 545
015256
นางศิริวัฒน์ จีนทั่ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
19 / 545
015774
นางเยาวลักษณ์ ตุมา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
20 / 545
015909
นางสาววิมพ์วิภา ระลึก
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
21 / 545
015917
นางสมรถ จาดแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
22 / 545
016052
นางสาวสุพรรณี อาจหาญ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
23 / 545
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP