Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,245 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
012864
นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
127 / 589
012925
นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
128 / 589
013072
นางมอญจันทร์ ไทยกล้า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
129 / 589
013160
นายกฤษณะ ปัญญาเลิศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
130 / 589
013176
นางปราณี จันทราราชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
131 / 589
013205
นางสิริภา ภุมรา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
132 / 589
013311
นางทศพร พัฒนเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
133 / 589
013324
นางนิภาภรณ์ แคนหนอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
134 / 589
013374
นางอัจฉราภรณ์ พันธ์อุดม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
135 / 589
013501
นางจิราภรณ์ จิโน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
136 / 589
013504
นางชนิตา มากเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
137 / 589
013799
นางอัจฉรา ชำนาญจิตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
138 / 589
014059
นางกาญจนาภรณ์ แจ้งแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
139 / 589
014099
นายณฐกร สุขเกษม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
140 / 589
014170
นางสาววันวีร์ กลันทปุระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
141 / 589
014235
นางกรรณิกา อุดมกีรติกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
142 / 590
014323
นางอรสา ศรีนรา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
143 / 590
014527
นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
144 / 590
014633
นายกมล ทับเพ็ชร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
145 / 590
014767
นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
146 / 590
014855
นางคุณารักษ์ แสนสุด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
147 / 590
014877
นางสมศรี เจริญศิริ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
148 / 590
014901
นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
149 / 590
015010
นางสาวสิรินภา อยู่สถิตย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
150 / 590
015044
นางสาวศุภมาตรา มณีนิล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
151 / 590
015176
นางกมลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
152 / 590
015192
นางสาวสุชาดา รังษีสุทธิพร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
153 / 590
015286
นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
154 / 590
015289
นายไพรวรรณ์ พุ่มพวง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
155 / 590
015307
นางพัชรี กิ่งก้าน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
156 / 590
015317
นายวรวิช นพนรินทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
157 / 590
015338
นางสาวสุภาวดี โตจริง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
158 / 590
015417
นางสาวกาญจนา เรืองทุ่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
159 / 590
015507
นางขวัญใจ สังข์จันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
160 / 590
015609
นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
161 / 590
015771
นางสาวมธุรส คงฟัก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
162 / 590
015811
นางเบ็ญจวรรณ จอมศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
163 / 590
015981
นางสาวนัฐธาสินี เบ็ญจกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
164 / 590
016035
นายเกรียงไกร เตชา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
165 / 590
016432
นางสุทธาทิพย์ พีราวัชร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
166 / 590
016625
นางสาวกรรณิการ์ วงค์กลม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
167 / 590
016900
นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
168 / 590
016902
นายปิยพล อินทร์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
169 / 591
016915
นางสาวภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
170 / 591
016928
นายอนุรัตน์ ขำจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
171 / 591
017153
นางแสงเดือน แจ่มทุ่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
172 / 591
017157
นายกฤษฎา คล้ายโพธิ์ศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
173 / 591
017197
นางอาทิตยา ติวุตานนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
174 / 591
017205
นางสาวนวลลออ ศรีตระกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
175 / 591
017218
นางสาววรัญชญา เสือแฟง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
176 / 591
017240
นางสาวน้ำทิพย์ บำเหน็จ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
177 / 591
017254
นางณพัฐอร แกล้วกล้า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
178 / 591
017268
นางพัทธมน คำพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
179 / 591
017271
นายสุพจน์ ถึงอัมพร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
180 / 591
017283
นางสาวปวีณา สาธา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
181 / 591
017287
นางสาวรุ่งนภา ตาดเงิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
182 / 591
017318
นางสาวเมทินี ใจซื่อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
183 / 591
017338
นางสาวธมลพรรณ คันธนู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
184 / 591
017367
นางจุฑามาศ อนุกูลวรรธกะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
185 / 591
017368
นางสาวทรรศนีย์ วงค์คำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
186 / 591
017373
นายเดโช ปานอยู่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
187 / 591
017473
นางจรุงจิต จรวุฒิพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
188 / 591
017484
นางวิภา ปรางทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
189 / 591
017497
นางสาวลลิตา อาจรอด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
190 / 591
017513
นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
191 / 591
017666
นางสาวปวีณา คงสี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
192 / 591
017693
นางสาวกัลยา จงเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
193 / 591
017769
นางสาวจิรภา ภูทวี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
194 / 591
017770
นายนพพร ถานะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
195 / 591
017826
นายนิรุตติ์ หมื่นสิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
196 / 592
017923
นายธนากร ชมภูเครือ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
197 / 592
017967
นายพงศ์พิณิช แก้วหนู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
198 / 592
018210
นายวุฒิชัย ใจเฉลา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
199 / 592
018234
นางสาวจริยา ขันแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
200 / 592
018246
นางสาวพัทธนันท์ ชูเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
201 / 592
018350
นายอวิรุทธ์ วังแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
202 / 592
018383
นายสิทธิพงศ์ ยะโพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
203 / 592
018420
นายอารักษ์ ประพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
204 / 592
018442
นายณัฐวุฒิ ชัยสุข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
205 / 592
018452
นางสาวนิภา คำวัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
206 / 592
018453
นางสาวพิชยา แป้นเงิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
207 / 592
018500
นางสาวจรัสทิพณรัตน์ พิสิฐเลิศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
208 / 592
018525
นายวันรุ่ง มากเตี้ยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
209 / 592
018744
นายวัฒนา เม้าทุ่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
210 / 592
013280
นางสาวณภัค หรูนหีม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
211 / 593
010072
นายจิรภัทร ณีศะนันท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
212 / 594
010921
นายชยาพล แป้นจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
213 / 594
012429
นายพิษณุ สิงห์โสด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
214 / 594
012523
นายประสพ กระพันเขียว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
215 / 594
013640
นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
216 / 594
013927
นางสาวบุญมา ไทยรี่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
217 / 594
014752
นายอธิราช จันแสนตอ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
218 / 594
015448
นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
219 / 594
015853
นางเรณู บุญอินทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
220 / 594
016715
นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
221 / 594
017424
นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
222 / 594
018226
นางสาวปิยะชาติ ปั้นหุ่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
223 / 594
018309
นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
224 / 594
018424
นายวัชรพล ฉุยฉาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
225 / 594
018753
นางสาวศุภลักษณ์ มูลอุด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
226 / 594
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP