Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,255 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
012232
นายพงษ์เทพ เรือนหลวง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
727 / 663
012233
นายพัชรชัย สิทธิโชค
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
728 / 663
012375
นางชนิธิกาญจน์ สืบสายจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
729 / 663
012422
นางสาวชิสา ภูจอมจิตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
730 / 663
012430
นางพีรานุช รุ่งศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
731 / 663
012808
นางจุฑารัตน์ นวลนุช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
732 / 663
012851
นางสาวนพภาภรณ์ คำสระน้อย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
733 / 663
012979
นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
734 / 663
013286
นายพรเทพ ศรีรัตนานนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
735 / 664
013517
นายสุรเดช ขำทวี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
736 / 664
013737
นางสาวรัชชนก ศรีเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
737 / 664
013893
นายดวงจันทร์ บุญล้ำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
738 / 664
014041
นายอดุลย์ สิงเหม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
739 / 664
014095
นางเกษร เอมโอด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
740 / 664
014222
นายอโนทัย ส้มอ่ำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
741 / 664
014388
นายนิติ เอมโอด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
742 / 664
014590
นายอฐธน เดชะกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
743 / 664
014790
ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
744 / 664
015079
นายอัศวิน โลหะการก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
745 / 664
015416
นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
746 / 664
015660
นายฤทธิชัย ฝังนาค
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
747 / 664
016310
นางสาวพิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
748 / 664
016442
นางวราภรณ์ ส้มอ่ำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
749 / 664
016627
นายจามร หนูเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
750 / 664
016869
นางเสมอปัญญา จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
751 / 664
016912
นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
752 / 664
016999
นายทรงเกียรติ จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
753 / 664
017380
นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
754 / 664
017880
นางสาวณัฎฐชา คงชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
755 / 664
018195
นายภุมรินทร์ มณีวงษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
756 / 664
018416
นายอิทธิกร คามาโช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
757 / 664
004019
นางสมใจ สุจริต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
758 / 665
006194
นางบรรจง เจียงพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
759 / 665
006197
นายบัณฑิต ศรีบัว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
760 / 665
006476
นางวริณี มีจุ้ย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
761 / 665
007399
นางสาวสุมาลี พรหมชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
762 / 665
008206
นายประสาน โห้พันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
763 / 665
008207
นายสุเทพ มั่นสุข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
764 / 665
008543
นางอัมพวัลย์ พัชรพัฒนชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
765 / 665
008544
นางลออ น้อยวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
766 / 665
008545
นางสาวมาลัยพร กิจประสงค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
767 / 665
009846
นางบุญลือ แห้วเหมือน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
768 / 665
010229
นายสมศักดิ์ พนเสาวภาคย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
769 / 665
012528
นางสาวกุสุมาลักษณ์ ขันธศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
770 / 665
014389
นางสาวกุลนันท์ โพธิ์พรมศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
771 / 665
017901
นายสุรพล ยงค์เจาะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
772 / 665
016218
นางสาวระพีพร แก้วแสนฉาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
773 / 666
016219
นางสาวกันยารัตน์ นาครัตน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
774 / 666
016220
นางสายชล ผดุงพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
775 / 666
016885
นางสาวสุวิชา อัตถวิโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
776 / 666
011357
นายลอง ธนากูลไกรกิติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
777 / 667
013019
นายทวีศักดิ์ กระต่ายน้อย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
778 / 667
013046
นายสุทน นิ่มเพ็ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
779 / 667
013079
นายวสันต์ หนูเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
780 / 667
013287
นายประโมทย์ ภู่น้อย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
781 / 667
009957
นายประชา วงศ์เทพนิวัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
782 / 668
011276
นางบุญชู สาดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
783 / 668
011454
นางปรีชญา พรมชู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
784 / 668
013819
นายมนตรี มุสิกาพรรณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
785 / 668
013862
นางจิรวรรณ ศรีสกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
786 / 668
013916
นางสาวปริศนา มณีวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
787 / 668
014079
นางพรนิภา พันธุ์ชื่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
788 / 668
015575
นางสาวบุษบา วงค์อุ่นใจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
789 / 668
016170
นางสาวอมรวรรณ ตรีเนตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
790 / 668
017182
นางสาวนฤมล ลัมมะวิชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
791 / 668
017249
นางสาววิลาวัณย์ ขำฉา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
792 / 668
017762
นางสาวอำภา คมสันต์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
793 / 668
017763
นางสาวเกสรา บุญชัยเรืองขจร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
794 / 668
005688
นางเพ็ญทิพย์ เขียวฤทธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
795 / 669
007934
นายกวีศักดิ์ เหมราช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
796 / 669
010068
นางอังคณา ศรีสมุทร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
797 / 669
011374
นางเบญจมาภรณ์ วงศ์อ้ายตาล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
798 / 669
012369
นายสมศักดิ์ ลิขสิทธิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
799 / 669
013994
นายบุญชู พวงกุหลาบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
800 / 669
015314
นางทวีพร ช่วยเพล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
801 / 670
015386
นางสาวชนิดา แก้วนาค
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
802 / 670
015958
นางวงเดือน พรมวิชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
803 / 670
016587
นายวิทวัส หาหอม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
804 / 670
016960
นางจุฑารัตน์ เรืองเดช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
805 / 670
016961
นางสาวจันจิรา น่วมนวล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
806 / 670
016973
นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
807 / 670
017395
นายอรรถพล ทะนันไชย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
808 / 670
017396
นางสุพัตรา จันทร์น้อย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
809 / 670
017459
นางพัทธยา ชนะพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
810 / 670
017602
นางสาวกัลยา เรือนรักเรา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
811 / 670
017613
นายอานนท์ เขียวแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
812 / 670
017853
นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
813 / 670
018098
นางชลธิชา โอกาศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
814 / 670
018099
นายธัณนพชมฒ์ รินรา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
815 / 670
018100
นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
816 / 670
018102
นางสาวพิรัชพร สูงปานเขา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
817 / 670
018103
นางสาวปราณีย์ รักเมืองไพร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
818 / 670
018104
นางสาวสุจิตรา เสมอกัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
819 / 670
018332
นางสาวอรณี ทาอินต๊ะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
820 / 670
018344
นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
821 / 670
018345
นางสาวพรทิพา สุธงษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
822 / 670
018346
นางสาวขวัญดาว บัวบุญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
823 / 670
018347
นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
824 / 670
003439
นางจินตนา อัมพรภาค
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
825 / 671
003844
นายดำรงค์ฤกษ์ กลิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
826 / 671
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP