Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,267 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
003869
นายณรงค์ อัมพรภาค
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
827 / 671
004620
นางสาวอัมพร เพ็ชรี่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
828 / 671
006113
นางบุญชู ติวุตานนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
829 / 671
006627
นายมานิต ปานสุข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
830 / 671
006983
นางสายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
831 / 671
009460
นางสาววรรณรัตน์ ก๋องตาวงค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
832 / 671
010494
นายณรงค์ ม่วงเย็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
833 / 671
011048
นางณัฐกาญจน์ คำอินทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
834 / 671
011744
นายสมบูรณ์ หลำพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
835 / 671
012107
นางปราณี พวงคำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
836 / 671
012156
นางสาวเสนอ แสงนิล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
837 / 671
012610
นางสุดาพร กิจภพเลิศศิลป์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
838 / 671
012768
นายศักดิ์ชัย บุญสนอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
839 / 671
013254
นายประพันธ์ จันทร์จเร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
840 / 671
013780
นายนวัช มันตะสูตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
841 / 671
013891
นายสมพงษ์ อิ่มอก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
842 / 671
014064
นางสมพร แตงก่อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
843 / 671
016498
นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
844 / 671
000018
นางประสบสุข ชัยประเสริฐ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
845 / 672
000036
นางประภาศรี มีจุ้ย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
846 / 672
000096
นางสมบัติ พานิชสรรพ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
847 / 672
000113
นายบุญธรรม สุดสวาท
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
848 / 672
000114
นางมันทนา สุดสวาท
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
849 / 672
000125
นางจิราภรณ์ คงรักษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
850 / 672
000156
นางสาวทองชุบ พัฒนเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
851 / 672
000157
นายระวิ รื่นรักษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
852 / 672
000212
นายชลอ มุสิกภูตานนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
853 / 672
000220
นายทองดี ฟักเฟื่อง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
854 / 672
000402
นายอนุกูล ชูกลิ่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
855 / 672
000737
นางจันทรา จันทน์หอมประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
856 / 672
000934
นางปราณี แสนโกศิก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
857 / 672
000947
นางสาวจำลอง สังข์ตุ่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
858 / 672
000961
นายจำลอง ปั้นปิตานุสรณ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
859 / 672
000993
นางวิภา คชแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
860 / 672
001202
นายสุนทร ศิริศรีลดามาศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
861 / 672
001313
นางอารี ปล้องนาค
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
862 / 672
001330
นายสวาท อิ่มรอด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
863 / 672
001338
นางมยุรี อ่อนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
864 / 672
001370
นางสาวฉนำ สอนสิงห์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
865 / 672
001385
นางสายหยุด ญาณโสภณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
866 / 672
001406
นางอุไร ภาคภูมิ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
867 / 672
001425
นายวิม แก้วบุรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
868 / 672
001426
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุริวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
869 / 672
001441
นายประเสริฐ จันทร์โพยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
870 / 672
001445
นายเล็ก ศรีทรัพย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
871 / 672
001450
นายทิพย์ รอดสิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
872 / 673
001455
นางพรวิไล บุญจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
873 / 673
001481
นายประชัน กองทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
874 / 673
001497
นางระเบียบ ขำพงษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
875 / 673
001511
นางสาวสมปอง ศิริคชพันธุ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
876 / 673
001556
นางชวนพิศ วัชรากูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
877 / 673
001557
นายอุทัย อินทนกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
878 / 673
001578
นางสาวประภา วงศ์มณี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
879 / 673
001623
นางยุพิน รื่นรักษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
880 / 673
001778
นายวิชิต ศิริบุญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
881 / 673
001781
นายสังเวียน ชำนาญจุ้ย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
882 / 673
001795
นายประสิทธิ์ คงเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
883 / 673
001866
นางฤดี ดวงคำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
884 / 673
001867
นายปรีชา อยู่สำราญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
885 / 673
001887
นายเปลว บุณยมณี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
886 / 673
001897
นายปัญญา สอนอ่อน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
887 / 673
001902
นางสาวกาญจนา ขำรัตน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
888 / 673
001957
นางสาวบุญรอด เรืองโต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
889 / 673
001991
นางพุ่มพวง นิยมกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
890 / 673
002050
นางสาวสงัด กอบธัญกรรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
891 / 673
002136
นายวิรัตน์ สะพรั่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
892 / 673
002142
นางอนงค์ เชยวัดเกาะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
893 / 673
002172
นางระพีพรรณ วจีศิริ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
894 / 673
002217
นางสาวสง่า ศิลปศร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
895 / 673
002241
นายเผี่ยน เชยวัดเกาะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
896 / 673
002247
นางคำนึง ทับเที่ยง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
897 / 673
002248
นายคนึง ทับเที่ยง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
898 / 673
002253
นายประจิม แสงอรุณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
899 / 674
002273
นางอรุณ ภู่เพ็ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
900 / 674
002276
นางเรณู พรพฤฒิพงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
901 / 674
002301
นางประทีป นิยมกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
902 / 674
002358
นายวนิช ไร่นุ่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
903 / 674
002372
นายมานะ ศรีม่วง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
904 / 674
002406
นางนิยดา เกตุแย้ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
905 / 674
002437
นางคมคาย สุขจินดา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
906 / 674
002453
นางระติมา นาคทรัพย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
907 / 674
002537
นายปรีชา สระชุ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
908 / 674
002568
นางสาวสุดา ศรีสุโข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
909 / 674
002579
นางวรรณเพ็ญ ชูเชิด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
910 / 674
002600
นางอุไรวรรณ สุขกสิกร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
911 / 674
002608
นางวิภาทัศ พรมมิ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
912 / 674
002609
นายบุญเลิศ นวลละออง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
913 / 674
002614
นางอุไรวรรณ ศรีม่วง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
914 / 674
002622
นางสมจิต คงพูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
915 / 674
002624
นายชะแง้ ชาติอุดม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
916 / 674
002625
นายวีระ เรืองคำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
917 / 674
002627
นางทองเคลือบ ศรีผ่องใส
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
918 / 674
002666
นางกมลวรรณ รอดเจริญศักดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
919 / 674
002670
นางปราณี นวลละออง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
920 / 674
002679
นายกิจอารีย์ บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
921 / 674
002681
นางสาวอัญชลี ทองแท้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
922 / 674
002687
นางทิพรศรี แป้นจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
923 / 674
002723
นางอารีย์ รุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
924 / 674
002735
นายสุเทพ ธาระเขตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
925 / 674
002750
นางยุวเรศ สุขกันต์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
926 / 675
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP