Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,223 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
005820
นางนิตยา ทองธรรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1127 / 682
005841
นายสุบิน เสมอใจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1128 / 682
005865
นายนิยม เจติยานนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1129 / 682
005878
นางจุไรรัตน์ ศรีคำแหง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1130 / 682
005892
นางวรวรรณ จันทร์ศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1131 / 682
005900
นางจีราพรรณ กัลยา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1132 / 682
005909
นางอัญชลี ตาลสอน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1133 / 682
005938
นางสาวศุภภัทร์ อุตรพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1134 / 682
005961
นางอัมพา นกอิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1135 / 682
006005
นางศิริพรรณ ดิษสิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1136 / 682
006028
นายณรงค์ อินทรโชติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1137 / 682
006039
นางสาวกัญญา นวมบุตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1138 / 682
006070
นางมาลินี เพ็งยา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1139 / 682
006073
นายสมใจ สีขำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1140 / 682
006088
นางสาวดวงใจ คลังภักดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1141 / 682
006093
นายชีพ ดิษสิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1142 / 683
006096
นายผิน จันท้วม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1143 / 683
006107
นางดารณี ทิพยสาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1144 / 683
006109
นางสาวมณีกานต์ พัดกลม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1145 / 683
006137
นายสินธุ์ วงศ์มณี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1146 / 683
006212
นางนิภา ดีหร่อง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1147 / 683
006222
นายสุระสิทธิ์ สำเริงฤทธิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1148 / 683
006229
นางวราพร เกตุสระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1149 / 683
006236
นางสมคิด อินดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1150 / 683
006279
นายธนกฤต หลำพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1151 / 683
006281
นางวรรณศิริ นิ่มอ้อน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1152 / 683
006284
นายสาโรจน์ ผ่องศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1153 / 683
006299
นางลัดดา บัวศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1154 / 683
006336
นายสุรชัย พันธุ์ชนะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1155 / 683
006339
นายสุวัฒน์ คลองโปร่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1156 / 683
006361
นายประสิทธิ์ รักถึง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1157 / 683
006363
นายสมทรง ขวัญคง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1158 / 683
006367
นางเทวี แห้วเหมือน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1159 / 683
006368
นายสมชาย ดีหร่อง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1160 / 683
006385
นายภัคพล ทองสถิตย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1161 / 683
006438
นางปองทอง โห้ยุขัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1162 / 683
006442
นางกาญจนี เรืองโต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1163 / 683
006463
นางทัศนีย์ สุวรรณพูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1164 / 683
006464
นางนงลักษณ์ ชูช่วง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1165 / 683
006475
นายธัชพล โพธิทา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1166 / 683
006486
นางวิภารัตน์ สุวรรณโชติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1167 / 683
006498
นายประสิทธิ์ สิทธิศักดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1168 / 683
006521
นายภานุมาส เชยวัดเกาะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1169 / 684
006528
นางอุดร วงค์คำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1170 / 684
006581
นายอำนวย เกิดทวี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1171 / 684
006591
นางสาวพรรณา มนตรีวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1172 / 684
006608
นายอำนวย พันธ์ศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1173 / 684
006666
นายฉลอม ชูยิ้ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1174 / 684
006685
นางกัญญา สิงหเพชร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1175 / 684
006701
นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1176 / 684
006724
นางสาวสมศรี แป้นดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1177 / 684
006735
นางพิรุฬห์ลักษณ์ ทองอิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1178 / 684
006737
นางปราณี เจริญสุข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1179 / 684
006738
นางปริศนา ธารรัตนานุกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1180 / 684
006740
นายยงยุทธ สินพิบูลย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1181 / 684
006743
นายธนาพล อินทร์ทิม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1182 / 684
006835
นายเอื้อม รอดสิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1183 / 684
006865
นายวัฒนะ โดยด่วน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1184 / 684
006879
นายอวยพร นวลคำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1185 / 684
006904
นางประเอิญ เหล่ากิจรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1186 / 684
006920
นายอภินัย จัตุรัส
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1187 / 684
006933
นางโสภา ฝ้ายเทศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1188 / 684
006977
นางปราณี นาคทรานันท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1189 / 684
006980
นางจิราพร มหาศรานนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1190 / 684
007014
นางขนิษฐา ขำมั่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1191 / 684
007032
นายชาย นุชรอด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1192 / 684
007040
นางอนามัย สว่างศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1193 / 684
007155
นางพัชรินทร์ กวางแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1194 / 684
007163
นางสมหมาย แสวงรุจิธรรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1195 / 684
007164
นางนกน้อย นุชคำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1196 / 685
007190
นางอรวรรณ ถึงมี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1197 / 685
007192
นางพิมล พันธ์ศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1198 / 685
007211
นางนัทธมน เชื้อดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1199 / 685
007222
นายสุเทพ จันทร์นวล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1200 / 685
007238
นายสมุทร สายสินธุ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1201 / 685
007264
นางพัชราภรณ์ อินทรโชติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1202 / 685
007269
นางกรองจิตร์ แย้มไตรพัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1203 / 685
007271
นายรักษ์ เกิดเกตุ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1204 / 685
007287
นางสาวกรรณิการ์ ชาญประพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1205 / 685
007290
นายบุญมา จันทร์แหยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1206 / 685
007298
นางระวิพรรณ รักถึง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1207 / 685
007324
นางเสมียน ศรีหัตถกรรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1208 / 685
007332
นางลำพวน เกษร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1209 / 685
007344
นางสาลี่ เอี่ยมซิ้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1210 / 685
007360
นายสุรพงษ์ โอศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1211 / 685
007407
นางทองเจือ วิโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1212 / 685
007409
นางจุไรวรรณ หนิมฮะ ชัคเก้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1213 / 685
007434
นางประนอม ภูทวี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1214 / 685
007469
นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1215 / 685
007476
นางเสน่ห์ บุญมา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1216 / 685
007482
นายวิเชษฐ์ ศิริพันธุ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1217 / 685
007530
นางประเสริฐ ชมภูพู่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1218 / 685
007569
นางศิริรัตน์ กาญจนชม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1219 / 685
007570
นางวรรธนา เมืองพรวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1220 / 685
007571
นางสาวทิพาภัทร พานิชพงษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1221 / 685
007574
นายสิงห์โต เดชะอังกูร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1222 / 685
007586
นายสุรพงษ์ ส้มมี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1223 / 686
007589
นายกาญจนะ พิชากูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1224 / 686
007590
นางสมทรง ลานพลอย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1225 / 686
007592
นายวรากร สุดสนอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1226 / 686
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP