Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,225 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
009219
นายประสงค์ อินทิพย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1327 / 689
009261
นายพรชัย ทองเจือ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1328 / 689
009297
นางสารภี ทองเจือ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1329 / 689
009299
นางกฤษณา ล้อมเศรษฐี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1330 / 689
009309
นายละมูล ไทยรี่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1331 / 690
009312
นายนเรศ ขำมั่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1332 / 690
009341
นางปราณี อินทิพย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1333 / 690
009368
นายชวลิต กวางแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1334 / 690
009371
นายปิยพงศ์ หว่างเชื้อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1335 / 690
009388
นางอุบล เด่นสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1336 / 690
009399
นายบุญช่วย เด่นสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1337 / 690
009420
นางอัญชลี จันละมุด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1338 / 690
009459
นายทวี เกตุเอี่ยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1339 / 690
009466
นายประสิทธิ์ รอดประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1340 / 690
009473
นางสาววงดาว กิติจันทโรภาส
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1341 / 690
009483
นายสมชาย ธูปานันท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1342 / 690
009532
นางสาวมันทนา ศรีพยัฆ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1343 / 690
009568
นางวงเดือน คงชู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1344 / 690
009617
นายมิ่ง ทองปอนด์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1345 / 690
009628
นายอภิสิทธิ์ พุ่มมาก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1346 / 690
009677
นางทองอ้อน สหกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1347 / 690
009696
นางประทุม ศิลปศร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1348 / 690
009735
นางสาวสมศรี ภูมิประพัทธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1349 / 690
009738
นางสาวจุไร เดชภิรัตนมงคล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1350 / 690
009741
นางวนิดา ถึงมี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1351 / 690
009742
นางบำรุง เยโท้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1352 / 690
009757
นายณรงค์ สุขงาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1353 / 690
009774
นางวาสนา วงษ์เกลียวเรียน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1354 / 690
009812
นายบพิตร หาญนิรันดร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1355 / 690
009820
นายเฉย ศักดิ์ลอ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1356 / 690
009897
นางพจมาส เขียวเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1357 / 690
009929
นายปราสัย คชสีห์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1358 / 691
009937
นายวิชิต ศรีสมุทร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1359 / 691
009943
นายสำอางค์ เกิดมี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1360 / 691
009967
นางพีรภาว์ การเที่ยง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1361 / 691
009992
นายพร คงยอด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1362 / 691
010033
นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1363 / 691
010044
นางสาวเบญจา จินดารัตน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1364 / 691
010051
นางสาวจริยา นิ่มนวล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1365 / 691
010058
นางสมใจ สุ่มแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1366 / 691
010098
นางพัชนี พุ่มมาก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1367 / 691
010147
นางอนงค์รัฐ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1368 / 691
010204
นายวิวัฒน์ วีระยุทธ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1369 / 691
010224
นายยุทธภูมิ โพธิ์นอก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1370 / 691
010235
นางอำภา ไร่นุ่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1371 / 691
010262
นางจิตราภรณ์ ชาติมาลา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1372 / 691
010272
นางควรคิด เลิศสุลังค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1373 / 691
010276
นางทัศยา แพงโตนด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1374 / 691
010295
นายณรงค์ ชาติมาลา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1375 / 691
010302
นายสมบูรณ์ คงชู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1376 / 691
010346
นายนิพนธ์ ไทยกล้า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1377 / 691
010357
นางจินตนา ศิริดำรงค์กุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1378 / 691
010394
นางเถาวัลย์ มั่นอ่วม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1379 / 691
010395
นางอุดมลักษณ์ อ่ำทิม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1380 / 691
010396
นายสมพร ศรีอำพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1381 / 691
010397
นายสุรพงษ์ คชสิทธิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1382 / 691
010420
นางพัชรินทร์ อินทรโชติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1383 / 691
010438
นายสันติ์ชัย วศินะเมฆินทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1384 / 691
010454
นายสุรพล คงกำเหนิด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1385 / 692
010455
นางสาวจิตต์นภัส ยิ่งทวีสิทธิกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1386 / 692
010466
นายวีรศักดิ์ ทองธรรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1387 / 692
010484
นางศรีวิไล อ่อนปาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1388 / 692
010485
นายพีระศักดิ์ อ่อนปาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1389 / 692
010487
นายเจษฎา แก้วหริ่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1390 / 692
010502
นางนาตยา ทับพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1391 / 692
010510
นางพูนศรี โขนงนุช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1392 / 692
010511
นางระเบียบ สืบมา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1393 / 692
010512
นางระวิวรรณ ยัง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1394 / 692
010513
นายศุภณัฐ แพจุ้ย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1395 / 692
010514
นายผดุง นวนน่วม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1396 / 692
010516
นายสมโภชน์ หมอนทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1397 / 692
010517
นางสุนันทา เทอดไทย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1398 / 692
010526
นางเสริมศรี อยู่สถิตย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1399 / 692
010540
นายรังสรรค์ เลิศไกร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1400 / 692
010588
นางสาวพงษ์ศรี ชาญตระกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1401 / 692
010590
นางสุมาลิน วงศ์มณี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1402 / 692
010595
นางพยอม ปักษี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1403 / 692
010596
นายบ่าย ขันธ์ศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1404 / 692
010597
นางสาวฉลอง พุ่มศิโร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1405 / 692
010598
นายประสิทธิ์ ฉิมเอี่ยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1406 / 692
010599
นางสมศิริ มั่นเขตวิทย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1407 / 692
010600
นางสุชาดา ชาญชัยกิตติกร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1408 / 692
010601
นายสุทัศน์ มั่นเขตวิทย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1409 / 692
010604
นายสุทธิชัย เข็มคง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1410 / 692
010606
นางราตรี ทับแจ้ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1411 / 692
010613
นายสมพงษ์ ใหลเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1412 / 693
010616
นายชูชาติ ภู่อรุณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1413 / 693
010623
นายสมพงษ์ ทองพงษ์เนียม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1414 / 693
010667
นางกัญญาณี ชัยยูรวัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1415 / 693
010695
นายอุทัย โชตึก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1416 / 693
010702
นายสนทรรศน์ เดชะอังกูร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1417 / 693
010747
นางละออ น้าคณาคุปต์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1418 / 693
010748
นายทวี กล่ำเอม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1419 / 693
010749
นางจันทร์แรม กล่ำเอม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1420 / 693
010773
นายสุภกฤต แตงตุ้มรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1421 / 693
010817
นางโสภางค์ จงสงวนกลาง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1422 / 693
010824
นางเกศรินทร์ ขาวดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1423 / 693
010857
นายมานิตย์ วิโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1424 / 693
010858
นางเสาวภา จันทร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1425 / 693
010897
นางสาวกฤติญา ไพโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1426 / 693
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP