Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,228 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
010908
นางประทุมวรรณ วิมานทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1427 / 693
010909
นางฉวีวรรณ เรือนใจมั่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1428 / 693
010910
นายประสม ชาญชัยกิตติกร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1429 / 693
010932
นางเรณู ไรนุ่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1430 / 693
010946
นางอัญชุลี แสงทับทิม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1431 / 693
010974
นางขวัญยืน ธรรมรักษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1432 / 693
011032
นายทวีป บุตรเณร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1433 / 693
011061
นางอัจฉรี คชแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1434 / 693
011084
นายละมัย ทองพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1435 / 693
011092
นายสิริชัย สร้อยเพชรเกษม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1436 / 693
011093
นางวันเพ็ญ จันทนาคม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1437 / 693
011101
นายมนัส สุวรรณโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1438 / 693
011107
นางกาญจนา กลิ่นสวรรค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1439 / 694
011109
นายดิเรก ทองสถิตย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1440 / 694
011168
นายวารี คอคง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1441 / 694
011169
นายอุ่น แพ่งเม้า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1442 / 694
011170
นายอำนวย ทิมมี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1443 / 694
011172
นายภูวษิต แจ่มจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1444 / 694
011173
นางชัชฎาภรณ์ หลำพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1445 / 694
011174
นางกิติมา หาญนิรันดร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1446 / 694
011175
นางกาญจนา ขอนทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1447 / 694
011179
นางทัสณี ฤทธิ์น้ำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1448 / 694
011196
นางทัศนีย์ สอนวิจารณ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1449 / 694
011217
นางลำใย สร้อยสน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1450 / 694
011223
นายประจวบ มั่นต่าย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1451 / 694
011340
นายถนอม ล้อมเศรษฐี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1452 / 694
011372
นายสุวรรณ สุวรรณโชติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1453 / 694
011470
นายสิน คงพูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1454 / 694
011473
นายถวิล คล่ำดิษฐ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1455 / 694
011494
นางอัญญาพร พานิชกิจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1456 / 694
011526
นายสมร น้อยจ้อย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1457 / 694
011552
นางวัชรีย์พร เผยวัจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1458 / 694
011594
นางสาววนิดา เขียวจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1459 / 694
011595
นายปกรณ์ โพธิ์สวรรค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1460 / 694
011626
นางวันทนีย์ คล่ำดิษฐ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1461 / 694
011627
นายนิพนธ์ เรืองนุกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1462 / 694
011662
นางพัชรา เชื้อประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1463 / 694
011668
นายวัลลภ พึ่งพันธุ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1464 / 694
011676
นายผดุงเกียรติ โพธิ์พันธุ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1465 / 694
011702
ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ ขอนทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1466 / 695
011704
นางถนอมศรี สุชัยธนาวนิช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1467 / 695
011767
นางก้อนทอง ดวงเกิด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1468 / 695
011769
นายคำนึง ศรีจำรูญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1469 / 695
011770
นางสุนีย์ วรวิทยากุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1470 / 695
011772
นางเรณู เมฆพัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1471 / 695
011774
นางกิตติมา ช่วยเพ็ญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1472 / 695
011780
นางประภา กลิ่นอำพร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1473 / 695
011785
นางประพิณ มั่นประสงค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1474 / 695
011860
นางประดิษฐ พานทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1475 / 695
011868
นายสมศักดิ์ ไทยเทศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1476 / 695
011916
นางเรไร ภู่ปรางค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1477 / 695
011923
นางวันทนา พีราวัชร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1478 / 695
011949
นายเล็ก รัตนสุรังค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1479 / 695
012063
นางธัญทิพย์ ฐิติชญานิรันดร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1480 / 695
012116
นายธงชัย ศรีฟ้า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1481 / 695
012144
นางนิรมล ไทยเทศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1482 / 695
012145
นางสาวจรรยา ชาญตระกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1483 / 695
012159
นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1484 / 695
012189
นางมาลี ชิตอักษร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1485 / 695
012192
นายณชพล น้าคณาคุปต์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1486 / 695
012207
นางโชติมา ปฐมกุลวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1487 / 695
012221
นางอุไรรัตน์ กิตติลาภพร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1488 / 695
012265
นายอณิมา แห้วเหมือน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1489 / 695
012286
นายศิระ กิตติลาภพร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1490 / 695
012292
นางทัศนีย์ อนุมาศเมธา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1491 / 695
012293
นางยลสวาท อัครานุชาต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1492 / 695
012309
นายจิระศักดิ์ จันพันเอก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1493 / 696
012311
นางรัชนี ฉิมพาลี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1494 / 696
012358
นางวรรณนิภา ภิงคารวัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1495 / 696
012381
นางกุหลาบ น้อยจ้อย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1496 / 696
012385
นางสาวสุรัตน์ พากเพียร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1497 / 696
012462
นางศุภดี ศิริคง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1498 / 696
012518
นางพรรณี แห้วเหมือน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1499 / 696
012529
นางเกษณี วัชรนันทวิศาล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1500 / 696
012535
นายทวีศักดิ์ พลไกร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1501 / 696
012561
นางศุภานัน เปรมสุโข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1502 / 696
012603
นายสหัสชัย ภู่เพ็ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1503 / 696
012604
นางรัตติยา สอนถา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1504 / 696
012605
นางรวม สิทธิศักดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1505 / 696
012674
นางนิตยา ชาญพิชิต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1506 / 696
012728
นายประวัติ เมฆไตรรัตน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1507 / 696
012729
นางสุภา ศิริบุญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1508 / 696
012806
นายบรรเทิง บัวศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1509 / 696
012879
นางสาวประภาพร กลิ่นสวรรค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1510 / 696
012982
นางทองใบ ให้วัฒนานุกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1511 / 696
013081
นายจรัญ ขำมั่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1512 / 696
013082
นางเสาวนีย์ อยู่หุ่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1513 / 696
013118
นางรัตนา หรั่งหมอยา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1514 / 696
013119
นายสมชาย หรั่งหมอยา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1515 / 696
013154
นายพิษณุ พุ่มมาก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1516 / 696
013318
นายเสรี สมบูรณ์เอนก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1517 / 696
013348
นางมนรัตน์ เทพคำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1518 / 696
013419
นางสุทิน บัวศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1519 / 696
013489
นางกุสุมา กลิ่นน้อย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1520 / 697
013545
นางพัชรี สุดจิตต์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1521 / 697
013552
นายสุชาติ อยู่สถิตย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1522 / 697
013614
นายสมเจตน์ วงศ์วิเศษ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1523 / 697
013738
นางวิลาวัณย์ ทองดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1524 / 697
013781
นางอรุณี ไหล่แท้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1525 / 697
013808
นายณัฐวุฒิ เผือกเทศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1526 / 697
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP