Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,247 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
012459
นายสมใจ รอดคง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2027 / 725
013710
นายธนิสร กลิ่นมาลี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2028 / 725
015097
นางมะลิ พึ่งสถิตย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2029 / 725
015178
นายธวัช สอนง่ายดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2030 / 725
015783
นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2031 / 725
016726
นายกิตติ พุ่มพวง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2032 / 725
016795
นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2033 / 725
016881
นางสาวทิพรัตน์ กวี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2034 / 725
017331
นางสาวนัยนา จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2035 / 725
017836
นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2036 / 725
018386
นายเอกภพ นุ่มพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2037 / 725
016467
นางงามตา พึ่งเงิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2038 / 726
016468
นางเรณู โทบุรินทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2039 / 726
016539
นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2040 / 726
016714
นางวรนุช ยมวัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2041 / 726
016717
นางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2042 / 726
016772
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์นิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2043 / 726
010919
นายนคร เมฆพัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2044 / 727
014514
นายประจวบ เลือกหา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2045 / 727
006786
นางประไพพรรณ จันขัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2046 / 728
008346
นายนภดล คงกำเหนิด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2047 / 728
008753
นางสาวทัศนีย์ รัศมี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2048 / 728
011973
นางสาวรุ่งทิวา วังสุข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2049 / 728
012692
นายประทีป มั่นสุข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2050 / 728
012919
นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2051 / 728
012920
นางเกณิกา พุทธรัตน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2052 / 728
013204
นางชวัลย์รัศม์ นวมบุตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2053 / 728
014967
นางสาวนภสร แจ่มสว่าง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2054 / 728
015449
นางจิราภรณ์ ฉันทรัตน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2055 / 728
015525
นายทิวา เจริญศิลป์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2056 / 728
015679
นายอาคม นาคประเสริฐ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2057 / 728
015991
นายนาวา คชแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2058 / 728
016323
นางเมธาวี หลำแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2059 / 728
016555
นางสาวจุฑามาศ ทองนาค
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2060 / 728
017911
นายธีรพล พันธ์ศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2061 / 728
018696
นายอุเทน วงศ์ธนาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2062 / 728
018697
นางสาวนัทธมน อ้นเนียม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2063 / 728
008800
นายธีระชัย สงเคราะห์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2064 / 729
014076
นางสมควร อารีย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2065 / 729
014077
นางสาวอภิญญา กาชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2066 / 729
018181
นางสาวอรอุมา อินทร์ภักดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2067 / 730
014120
นางยุวดี สุขหร่อง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2068 / 731
014211
นางสาวดวงกมล วงศ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2069 / 731
015115
นางสาววาริยา ฮูเซ็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2070 / 731
015399
นางสาวปานใจ จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2071 / 731
015529
นางสาวเนาวรัตน์ คำอ้ายล้าน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2072 / 731
015865
นายดิถี วงศ์สวาสดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2073 / 731
015918
นางสาวปัทมา เทียมอ๊อด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2074 / 731
015936
นางสาวสุภามาศ วงศ์ฉลาด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2075 / 731
015975
นายชัยมงคล แก้วเขียว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2076 / 731
016762
นางกรรณิการ์ รวิกานนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2077 / 731
016914
นางสาวกมลชนก วุ่นพ่วง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2078 / 731
017294
นายธีระกรณ์ แก้วคำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2079 / 731
017665
นายจักรกฤษ กราบกราน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2080 / 731
013714
นางสาวอาจารี สวนปลิก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2081 / 732
014573
นางปรัศนี แก้วสุกเรือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2082 / 732
015131
นางสาวปทิตตา กุลวงษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2083 / 732
015190
นายเรวัตร แก้วทองมูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2084 / 732
015249
นางจารุนีย์ ปานบุตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2085 / 732
015292
นางศรัณย์กร ชัยพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2086 / 732
015370
นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2087 / 732
015539
นางสุภัสศรณ์ คำแหง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2088 / 732
015600
นางสาวกัญญณัฐ ทองมาก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2089 / 732
015677
นายเอกรัตน์ บุญยะรัตน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2090 / 732
015692
นางอรอินทุ์ รอดกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2091 / 732
015743
นายเจนลบ เรืองพูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2092 / 732
015744
นายมนัส ทาสา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2093 / 732
015835
นายสายัณห์ เขียวบริสุทธิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2094 / 732
015946
นายภูดิศ อ่อนจงไกร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2095 / 732
016123
นางสาวสุพัตรา วงศ์ยี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2096 / 732
016223
นางสาวอารยา ทานะมัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2097 / 732
016528
นางสาวณฐวรรณ ยี่สุ่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2098 / 732
016543
นางสาวนุชนารถ แซ่โค้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2099 / 732
016550
นายฉัตรชัย เวชสุกรรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2100 / 732
016567
นางยุภารัตน์ หมดทุกข์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2101 / 732
016654
นางสาวสวรส ภัทรสาริน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2102 / 732
016841
นางทิพวรรณ ศรีบุญมี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2103 / 732
016917
นายโกวิทย์ ศรีพยอม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2104 / 732
016995
นายเอนก อุ่นอุ้ย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2105 / 732
017006
นางสาวธิดารัตน์ บุญดล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2106 / 732
017017
นางสาวเกศริน ปัญญาเหมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2107 / 732
017124
นายจารสินทร์ จันทร์อำพล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2108 / 733
017125
นางวาสนา เวฬุวนารักษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2109 / 733
017141
นางสาวฉัตรนภา ธนะธำรงรัฐ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2110 / 733
017154
นางมะยุรี ถิ่นน้ำใส
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2111 / 733
017173
นายนรากร ศิโรรังษี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2112 / 733
017792
นายณัฐวัฒน์ คำแหง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2113 / 733
003130
นางอนงค์ จิตต์ภักดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2114 / 734
004286
นางจรูญศรี อาวรรณดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2115 / 734
004314
นายไชยรัตน์ ประดิษฐ์พัฒนชาญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2116 / 734
008507
นายสาคร พึ่งทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2117 / 734
008961
นางสาวอิสริยา น้อมนำทรัพย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2118 / 734
009797
นางสาวดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2119 / 734
009972
นายธวัชชัย ชูหน้า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2120 / 734
011104
นายเสถียร วรรณสาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2121 / 734
012171
นายบรรจง ใครับุญโต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2122 / 734
012417
นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2123 / 734
012737
นางเมตตา แสวงลาภ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2124 / 734
012937
นางสาวปรีเปรม เค้าอ้น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2125 / 734
013114
นางสาวภัสราวรรณ สีทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2126 / 734
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP