Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,279 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
017261
นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล นาคทอง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
65 / 94
017427
นายกิตติพงษ์ ยานุกูล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
66 / 94
017579
นางพัชราพรรณ ฉัมมาลี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
67 / 94
017691
นางสาวศิกพร จินดาประชา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
68 / 94
017858
นางสาววาเลน สวัสดี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
69 / 94
017961
นางลัดดาวัลย์ แสนสูน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
70 / 94
018205
นายสันติสุข อิ่นพันธ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
71 / 94
018393
นางสาวนันทิตา มงคลศรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
72 / 94
016446
นางสุดารักษ์ กาวิละบุตร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
73 / 95
016227
นางกานดา จันทศรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
74 / 96
016447
นางกัลยา แจ้งนคร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
75 / 97
011287
นายสุรศักดิ์ เสือสีนาค
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
76 / 98
010193
นายควงศิลป์ พันธ์พรม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
77 / 99
011839
นายสมบัติ เส็งเหี่ยว
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
78 / 100
011318
นายมณี เกตุเผือก
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
79 / 101
011028
นายสวาท ทับไทย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
80 / 102
010249
นายวิเชียร อ้นเหน่ง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
81 / 103
012446
นายสุเมธ ไทยมี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
82 / 104
009993
นายสุชาติ สิทธิอุทัยวงศ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
83 / 105
007776
นางอรพินท์ คล่ำคง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
84 / 106
008293
นางเกศรินทร์ นาคหงษ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
85 / 106
011319
นางอุมา ทัดพัฒนกุล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
86 / 106
012410
นางสาวประภากร สอนสุรินทร์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
87 / 106
012449
นางพชรอร รักถึง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
88 / 106
012652
นายเกรียงศักดิ์ ตั้งสยามวณิชย์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
89 / 106
013322
นางกนกวรรณ ตั้งสยามวณิชย์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
90 / 106
013555
นางสาวกาญจนา สอนแก้ว
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
91 / 106
014035
นางสาวฉันทิรา ฉันทะรัตน์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
92 / 106
014086
นางฐิตาพร พรมมี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
93 / 106
014237
นางกาญจนา อ๊ะนา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
94 / 106
014974
นางชื่นทม ดิษสิน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
95 / 106
015047
นางสาวสมคิด บุญบูรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
96 / 106
015151
นายเปรม ศรีนุต
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
97 / 106
015401
นางพรรณรพี บุญจันทร์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
98 / 106
015741
นางสุภาลักษณ์ แก้วเคลือบ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
99 / 106
016496
นางชบาไพร พรมวงศ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
100 / 106
016521
นางอนัญญา ทัดไทย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
101 / 106
016694
นางสาวกาญจนา เพ็ชรมาก
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
102 / 106
016896
นางอมรรัตน์ จิติ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
103 / 106
017035
นายนัฐวุฒิ เปี่ยมทรัพย์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
104 / 106
017256
นางสาววรรณกาญจน์ คำด้วง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
105 / 106
017264
นางสาวละตินา เทพบุรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
106 / 106
017398
นางสาวจามจุรี บัวเผื่อน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
107 / 106
017879
นางสาวศศิญา สำรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
108 / 106
017890
นางวรรณพร รวมเงิน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
109 / 106
017928
นางวัลลภา จันโททัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
110 / 106
018045
นางสาวกวินธิดา ศิลพร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
111 / 107
018046
นายศักดิ์ปัญญา ลิ้นจี่
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
112 / 107
018081
นางสาวสาวิตรี ถอนภูเขียว
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
113 / 107
018440
นางสาวจุฑามาศ หมื่นวงษ์เทพ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
114 / 107
008382
นางระเบียบ รักวุ่น
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
115 / 108
012212
นางสมคิด ชัยวิสุทธิ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
116 / 108
014010
นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
117 / 108
015347
นายพรกวี ตัสมา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
118 / 108
015784
นายพัชรพงศ์ ค้อมทอง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
119 / 108
018240
นางสาวแก้วมณี หล่าเพีย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
120 / 108
018712
นางสาวสุรีพร แสงลำภู
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
121 / 108
009084
นายภาณุพงศ์ ธนูสาร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
122 / 109
013581
นางจันทนีย์ วงศ์ละคร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
123 / 109
015238
นางสาวผ่องพรรณ โกศัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
124 / 109
015304
นางสุภา พุทธรัตน์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
125 / 109
017094
นางอาริษา กรรขำ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
126 / 109
017919
นางสาววัชราภรณ์ กล่ำแย้ม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
127 / 109
018348
นางสาวเพ็ญนภา ปั่นอ้าย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
128 / 109
018415
นางสาวธนัชพร มั่นจอง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
129 / 109
018421
นางสาวลักษณ์ชยา ฟักเจริญ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
130 / 109
018441
นางสาวสาวิตรี ราชทรัพย์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
131 / 109
018518
นางสาวนฤภรกมล หวาเกตุ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
132 / 109
018622
นางสาวชลธิชา เมฆสว่าง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
133 / 109
014995
นางสมปอง เกตุเผือก
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
134 / 110
015167
นางรดาวัลย์ แสงสุก
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
135 / 110
015302
นางสาวสุนีนาถ แตงกูล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
136 / 110
015740
นายชาญณรงค์ อรัญทิมา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
137 / 110
015986
นางสาวชนัญธิดา คำเอก
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
138 / 110
018092
นางสาวณัฏฐา วันจันทร์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
139 / 110
018120
นางสาวจิราภรณ์ ดนตรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
140 / 110
018128
นายชาคริช ชมนก
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
141 / 110
018655
นางสาวณัฎฐิดา เอนกปัญญากุล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
142 / 110
011910
นางสาวจักรทิพ คนสนิท
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
143 / 111
013547
นายณรงค์ศักดิ์ ยานุกูล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
144 / 111
014247
นางพัชรา ไตรรัตน์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
145 / 111
014331
นายสมพร บนขุนทด
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
146 / 111
014806
นางจิราภรณ์ เกษประทุม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
147 / 111
014917
นางสาวคันธนา กาวิวาส
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
148 / 111
015686
นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
149 / 111
015838
นางภัทรา แก่นยิ่ง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
150 / 111
017999
นายเจษฎา อิ่มอยู่
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
151 / 111
018015
นางสาวสมรัตน์ บุญมั่น
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
152 / 111
018016
นางสาวขวัญชนก พิเชษฐ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
153 / 111
018284
นางสาวสาธิยา ปันใจ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
154 / 111
018505
นายพงศธร มาตราช
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
155 / 111
018506
นางสาวศิริรัตน์ บุญแตง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
156 / 111
018507
นางสาวรัตนาพร ทองขาว
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
157 / 111
018508
นายปฏิพัทธ์ ไม้ลำดวน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
158 / 111
007710
นายสมชัย คำเสน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
159 / 112
015708
ว่าที่ร้อยตรีเต็มศักดิ์ จันทร์เผือก
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
160 / 112
016867
นางวัชรีพร สารพล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
161 / 112
017247
นางสาวธันยพร แย้มพยุง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
162 / 112
017564
นางอุทัยวรรณ ใจดี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
163 / 112
017679
นางสาวธัญญลักษณ์ ดำดี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
164 / 112
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP