Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,248 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
014294
นางสมประสงค์ วุฒิสอน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2227 / 740
014401
นางนันทิยา ทองท้วม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2228 / 740
014528
นางบุณยานุช นรถี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2229 / 740
014540
นางสุรารีวรรณ มั่นยวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2230 / 740
014645
นางศิริภัสสร ภูมิประพัทธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2231 / 740
014646
นางสาวนลินรัตน์ ญาณโสภณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2232 / 740
014647
นางจีรวรรณ อุทรา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2233 / 741
014648
นางพรชนก จันทนจินดา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2234 / 741
014649
นางสาววันเพ็ญ โต๊ะมุข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2235 / 741
014681
นางสาวพวงรัตน์ ขัดวาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2236 / 741
014702
นางสุดารัตน์ พริ้งรัตนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2237 / 741
014772
นางสาวขนิษฐา สีสมุดคำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2238 / 741
014825
นางสุกัญญา ลิ้มพิพัฒน์ชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2239 / 741
015028
นางสาวกัญริกา โตนดทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2240 / 741
015080
นางปุญญาพร มีสัตย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2241 / 741
015096
นางนพรัตน์ ตั้งสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2242 / 741
015354
นางผกามาศ ศรีพงษ์สุทธิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2243 / 741
015355
นางจีราภรณ์ วันจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2244 / 741
015356
นางสาวอิสริยา พรมมิ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2245 / 741
015357
นางสายฝน สุวรรณวัฒนะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2246 / 741
015902
นางสาววาสนา โนรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2247 / 741
015974
นางสาวอนัญตยา จันทร์สิงห์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2248 / 741
016003
นายเฉลิม สกุลสมาธิ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2249 / 741
016005
นางมาลินี สิงห์ลอ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2250 / 741
016178
นางจุฑามาฑ แป้นเกิด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2251 / 741
016222
นางสาวจิราพร เพ็ชรฟัก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2252 / 741
016224
นางนัยนา โมงขุนทด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2253 / 741
016225
นางพิชชาภา ปานสูงเนิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2254 / 741
016527
นางสุณิสา เรืองทุ่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2255 / 741
016626
นางอุษณีย์ เณรศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2256 / 741
017100
นายเอกชัย กาญจนเศรณีโภคิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2257 / 741
017163
นางสาวโสภี หนูเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2258 / 741
017164
นางสาวนริสา ศรีม่วง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2259 / 741
017165
นางสาวอนุธิดา เดชแฟง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2260 / 742
017166
นางกมลชนก แก้วแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2261 / 742
017167
นายธนากร ศิริสุข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2262 / 742
017168
นายธีรนันท์ ปางพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2263 / 742
017169
นางสาวชุติมา เหมชาติลือชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2264 / 742
017170
นายพันธกานต์ บุญชู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2265 / 742
017171
นางวันทนา เพ็ชรผึ้ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2266 / 742
017198
นางสาวสุภาวดี พรมสอน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2267 / 742
017250
นายณัฐพล จันทร์อิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2268 / 742
017884
นายปัญญา พุ่มมาก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2269 / 742
018140
นางสาวธนพร อินศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2270 / 742
018329
นางสาวปรมาภรณ์ จินดากุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2271 / 742
018330
นางสาวปัญชลิกา รัตนเสถียร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2272 / 742
018695
นางรัชพร นุชชม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2273 / 742
018717
นายณัฐกิตต์ เขียวทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2274 / 742
018725
นางสาวทัศนีย์ พูนพ่วง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2275 / 742
018748
นายทิวานนท์ สำพล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2276 / 742
018749
นางสาวสุดารัตน์ อิกรัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2277 / 742
018750
นางสาวสุธิตา ประดิษฐวงษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2278 / 742
001703
นางสนม ปานประภากร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2279 / 743
002324
นายสุทัศน์ เทียนศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2280 / 743
002747
นายมาโนช มีประเสริฐ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2281 / 743
003068
นางคามนี มีกล่ำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2282 / 743
003206
นายอนุสรณ์ สืบชมภู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2283 / 743
003251
นางบุปผา บุญผ่องศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2284 / 743
003279
นายธีรพล อ่ำเอี่ยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2285 / 743
003376
นางสาวรจนา ทิพย์ธานี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2286 / 743
003451
นางสัญญลักษณ์ บุณย์เสริมส่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2287 / 743
003896
นายวิรุฬห์ ธนพัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2288 / 743
003898
นายชีรเทพ ศิลปศร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2289 / 743
003899
นายวิเชียร ดุรงค์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2290 / 743
004366
นางนิตยา อินทราช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2291 / 743
004446
นางทิพยา ทิพย์ปิ่นวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2292 / 743
004447
นายบัญญัติ ทรัพย์เมืองทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2293 / 743
004448
นางนุกูล อยู่อ้น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2294 / 743
004490
นางวิมลรัตน์ สืบชมภู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2295 / 743
004562
นางปราณี บูชาเกียรติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2296 / 743
004915
นางสมหวัง เชื้อประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2297 / 743
004916
นายธงชัย ทิพย์ธานี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2298 / 743
005662
นางปิ่นรัตน์ อ่อนบุญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2299 / 743
006052
นายสังเวียน สายใหม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2300 / 743
006971
นายอิทธิพล อู่ศิลปกิจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2301 / 743
006973
นายบรรพต เรืองคำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2302 / 743
007505
นางสาวจริยา พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2303 / 743
007540
นายสมจิตร สินสมุทร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2304 / 743
007543
นางวิรัช ศรีทรัพย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2305 / 743
007787
นางวรรณดี ศิลปศร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2306 / 744
007831
นางทุเรียน พรมมิ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2307 / 744
008081
นายพีรพงษ์ เชียงบุตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2308 / 744
008181
นางเครือวัลย์ เกิดมี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2309 / 744
008208
นางสาวสุภางค์ คงสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2310 / 744
008352
นางสาวรัชนี ยันต์วิเศษ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2311 / 744
008568
นางสาวเมธินี น้อยวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2312 / 744
009948
นางสมานใจ เทวัญวโรปกรณ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2313 / 744
010266
นางศรีสกุล อานุภาพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2314 / 744
010366
นางฐิตินันท์ ทรัพย์เมืองทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2315 / 744
010457
นายฤทธิ์พงศ์ เชื้อประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2316 / 744
010586
นางภารดี พลูน้อย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2317 / 744
010791
นายเพ็ชรรัตน์ คำปั๊บ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2318 / 744
010967
นายมานัส โพธิ์ใจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2319 / 744
011460
นายกษิณ ศุขเสงี่ยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2320 / 744
011503
นางกรรัตน์ ศรีจำรูญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2321 / 744
011752
นายสุโข โพธิ์ขี้เหล็ก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2322 / 744
011964
นางวนิดา สุวรรณโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2323 / 744
012012
นางสาววนิดา ยิ่งสกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2324 / 744
012059
นายภูวิช ศุขเสงี่ยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2325 / 744
012170
นางวิยะดา หนูศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2326 / 744
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP