Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,250 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
013576
นายประโยชน์ พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2327 / 744
014318
นายภัครภัทร สมบัติโต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2328 / 744
014387
นางวารุณี พิจิตธรรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2329 / 744
014489
นางวีนัส วงศ์เทพนิวัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2330 / 744
014707
นางนภาพร สินสะอาด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2331 / 744
015057
นางสาวอุไรวรรณ ภู่อรุณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2332 / 744
015335
นางสาวนิตยา คลังภักดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2333 / 745
015549
นายปรีชา แก้วกอ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2334 / 745
016233
นางวิมลศรี โพธิ์อิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2335 / 746
015696
นางปพิชญา กาแสน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2336 / 747
008010
นายสุรินทร์ บุณยมณี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2337 / 748
008618
นางเสวก ดุรงค์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2338 / 748
012413
นายคมสัน วงษ์ประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2339 / 748
012572
นางสุรางค์ จันทร์ผกา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2340 / 748
012974
นางสาวชุติมา แตงตรง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2341 / 748
013235
นายทองสุข มั่นประสงค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2342 / 748
013984
นายสุชาติ บิดา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2343 / 748
014182
นางสาววลัยพร พยัคฆบุตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2344 / 748
014395
นางสังวาล สันธิ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2345 / 748
014467
นางเยาวรัตน์ อยู่พุ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2346 / 748
014703
นางสาวมาลินี แอบยิ้ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2347 / 748
014704
นางสาวนิภาพร พรมมินทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2348 / 748
014705
นางสาวเสาวลักษณ์ มนัสจินดา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2349 / 748
014706
นางสาวสมพิศ คำคุณเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2350 / 748
014708
นางกาญจนา นงค์โภชน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2351 / 748
014738
นายวุฒิชัย สุริยะมณี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2352 / 748
014739
นายอัครพล ทองเย้า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2353 / 748
015334
นางขัญทอง ภูทรัพย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2354 / 748
015336
นางสาวเกวลิน ชมประเสริฐ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2355 / 748
015851
นางจารุวรรณ บัวพิมพ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2356 / 748
016090
นางวิไลวรรณ ชิดเชื้อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2357 / 748
016209
นางสาวปิยะวรรณ สุวรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2358 / 748
016600
นางสาวแสงรวี ปิ่นทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2359 / 748
016783
นางสาวฐิติพร ชาญชัยกิตติกร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2360 / 748
016919
นางสาวภัทรีรัชฏ์ สุวรรณพฤกษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2361 / 748
017199
นางสาวสโรบล ศรีสุภกร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2362 / 748
017231
นางพรรณทิวา แซ่โค้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2363 / 748
017780
นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2364 / 749
018320
นางสาวนนทวรรณ ลาทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2365 / 749
018574
นางสาวภาวิณี หลำพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2366 / 749
018612
นายณรงค์ ไทยเรือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2367 / 749
012845
นายไพบูลย์ น้อยดิษฐ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2368 / 750
013206
นางสุปราณี จันทนจินดา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2369 / 750
015646
นายวันดี พุ่มชา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2370 / 750
015111
นางจันทร์ตรี ศักดิ์ชัชวาล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2371 / 751
015112
นางสาวณัฐพร อ่ำทุ่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2372 / 751
015200
นางธนานันต์ ล้อมวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2373 / 751
016001
นางสาวจารุวรรณ พรมเพ็ชร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2374 / 751
016465
นางสาวพรพรรณ กัลยา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2375 / 751
014529
นางสนอง จันทร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2376 / 752
014753
นายอุบล แก้วพงษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2377 / 752
014754
นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2378 / 752
014762
นางสุกัญญา ศรีนวล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2379 / 752
014903
นางบุญงาม จ้อยแปลก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2380 / 752
014904
นางนันทภัทร แสงอรุณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2381 / 752
014906
นางรุ้งตะวัน คำนุช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2382 / 752
014996
นายเกรียงไกร สุขสว่าง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2383 / 752
014997
นายเชิด อยู่ชื่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2384 / 752
015185
นางสาวกรรณานุช มะยมหิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2385 / 752
015477
นางอรสา เกตุบำรุง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2386 / 752
015478
นางสุวรัตน์ ศรีตนทิพย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2387 / 752
016469
นางสาวอทิตยา สว่างเต็ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2388 / 752
016664
นางอุทุมพร แก้วเกตุ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2389 / 752
016665
นายจักรวาล เจริญสุข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2390 / 752
016666
นางสาวกุลนาถ จินดาเฟื่อง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2391 / 752
003207
นายปัญญา บูชาเกียรติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2392 / 753
003233
นางวิวรรณ์ หงสนันทน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2393 / 753
004225
นายวสันติ ใจซื่อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2394 / 753
004237
นางนิยม ศรีตะปัญญะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2395 / 753
004479
นายบุญมี ฉิมชู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2396 / 753
004482
นายนิพนธ์ นวลมุสิก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2397 / 753
004586
นายบุญชู แก้วเชื้อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2398 / 753
004958
นายสนั่น อักช้าง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2399 / 753
005517
นายชูชาติ คงมั่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2400 / 753
006202
นายบาง สุวรรณทา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2401 / 753
008392
นายสนอง เวฬุมาศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2402 / 753
008637
นางศิริวรรณ กรุณามิตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2403 / 753
008741
นางนิดาวัลย์ แตงก่อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2404 / 753
009478
นายเรียน ครุฑโปร่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2405 / 753
009587
นางวราวรรณ เบศรภิญโญวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2406 / 753
009631
นายละเมียน คมขำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2407 / 753
009730
นายนันทชัย จันทร์ตรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2408 / 753
010519
นายสมชาย ขำจาด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2409 / 753
010592
นางวิไลพร ขำจาด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2410 / 753
011621
นางรัชนี ทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2411 / 753
011718
นายอำนาจ รัตนพล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2412 / 753
012062
นายมานิต รัตนวิมล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2413 / 753
012354
นายสุทิน ฉิมชู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2414 / 753
012376
นายวริทธิ์ เชยวัดเกาะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2415 / 753
012406
นายอุทัย ปัญญาสว่าง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2416 / 753
012818
นางสาวนารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2417 / 753
012849
นายผ่อง ญาณโสภณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2418 / 753
013398
นางทวี อินโพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2419 / 754
013533
นายเทียนชัย ทองวินิชศิลป
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2420 / 754
014576
นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2421 / 754
014889
นายบรัดเล่ห์ ศรีคำหอม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2422 / 754
015879
นางอนงค์ ทองอินทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2423 / 754
016292
นางจิราภรณ์ แก้วกำแพง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2424 / 754
003356
นายประสิทธิ์ ปั้นทิม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2425 / 755
003408
นายสม คงกำจัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2426 / 755
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP