Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,263 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
014173
นายพัลลภ นิ่มบัว
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
14 / 774
014184
นางประกอบ สุทธิมาศ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
15 / 774
014284
นายสิน นุ่มพรม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
16 / 774
014581
นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรือง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
17 / 774
014735
นางจิตติมา กลัดสำเนียง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
18 / 774
014871
นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
19 / 774
014998
นางสายชล โพธิ์ดง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
20 / 774
015009
นางสาวภาวสุทธิ์ บินชัย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
21 / 774
015024
นายวุฒิพงษ์ มาลา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
22 / 774
015290
นางจุฑามาศ พรมวิหาร
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
23 / 774
015306
นายเฉลิมพล คนตรง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
24 / 774
015341
นางขนิษฐา ทองมน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
25 / 774
015373
นางมนัสยา พุ่มพวง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
26 / 774
015388
นางสาวญาณนันท์ อุปถัมภ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
27 / 774
015391
นางสาวเมทินี เม้าทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
28 / 775
015789
นางสาวลักษณ์พร เกตุคง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
29 / 775
015828
นางกัณฑิมา สอนชุน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
30 / 775
015884
นางอุไรพร พลแก้ว
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
31 / 775
015935
นายปิยะพันธุ์ จันทร์ใด
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
32 / 775
015954
นางสาวอรุณวรรณ จันทร์ทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
33 / 775
015961
นางสาวชณุตา สวนใต้
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
34 / 775
016009
นางชญานิศ อินอยู่
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
35 / 775
016164
นางสาวทิพวรรณ วังสุข
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
36 / 775
016275
นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
37 / 775
016431
นางสาวยุพิน ขาวทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
38 / 775
016588
นายสัญชัย มีสมบูรณ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
39 / 775
016637
นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
40 / 775
016733
นางสาวคนึงนุช นารถบุญ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
41 / 775
016792
นางสุกัญญา ธนทรัพย์เพิ่มพูล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
42 / 775
016903
นางสาวจุฑามาศ ฉิมมั่น
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
43 / 775
017335
นางสาวธัญชนก บุญมี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
44 / 775
017359
นางธนัสสรณ์ ขาวทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
45 / 775
017372
นางสาวอภิฤดี สุขวาปี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
46 / 775
017438
นายพัฒนพงษ์ สีกา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
47 / 775
018339
นายมาโนช พงษ์ปรีชา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
48 / 775
018757
นางสาวชัชญาภา วงศ์กองแก้ว
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
49 / 775
016613
นายคเชนทร์ บังใบ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
50 / 776
012533
นางญาดา แก้วนอก
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
51 / 777
013260
นางจินตนา บุญตา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
52 / 777
014056
นางสาวโสภา ผิวศรี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
53 / 777
014087
นางสาวนาตยา คำน้อย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
54 / 777
015175
นายอนุชา แป้นจันทร์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
55 / 777
015542
นางกนกวรรณ ทับเนียมนาค
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
56 / 777
015546
นางสาวศิริพร สนองบุญ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
57 / 777
015630
นายวิเชียร โพธิ์จันทร์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
58 / 777
015687
นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
59 / 777
016420
นางกฤติญาภรณ์ จันทร์สวัสดิ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
60 / 777
016889
นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
61 / 777
016925
นางสาวบุญเรียม พร้อมมูล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
62 / 777
017399
นางสาวสิราณี ปันทิ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
63 / 777
018524
นายพงษ์พัฒน์ คงโพธิ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
64 / 777
018701
นางสาวจุสิฑามาศ วงษ์นิล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
65 / 777
018702
นางสาวรุ่งอรุณ แท่นดี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
66 / 777
013368
นายดำรง เลิศไธสง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
67 / 778
012883
นายมนัส ขอนทอง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
68 / 779
012704
นายเอนก อินทร์มา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
69 / 780
012296
นายประวิทย์ แก้วทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
70 / 781
007529
นายพิลาศ ขำแย้ม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
71 / 782
017503
นางเกตุกนก รุกขชาติ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
72 / 783
010704
นายสมนึก แจ่มทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
73 / 784
013358
นายดอกเรียง เรืองอ่อน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
74 / 785
012295
นายออด สุขคำ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
75 / 786
013945
นางสุวรรณี ปิ่นโตนด
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
76 / 787
017354
นางสาวสุคนธ์รัตน์ ขยา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
77 / 787
017725
นางสาวนฤชินท์ โพธิ์แจ้ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
78 / 787
018336
นายเอกลักษณ์ สมากร
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
79 / 787
018429
นางสาวสุปราณี สอนน้อย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
80 / 787
008666
นางวิชุดา ศิริวงศ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
81 / 788
009064
นางรัตนา เอี่ยมสำอางค์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
82 / 788
014343
นายธำรง ไชยอินถา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
83 / 788
017908
นายอภิรักษ์ สาบุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
84 / 788
018149
นางสุฑารัตน์ แก้ววิเชียร
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
85 / 788
018598
นางสาวอนุสรา ทับปะนานนท์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
86 / 788
009882
นายปราโมทย์ อยู่อ้น
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
87 / 789
010620
นางอัญชลี บุญมาก
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
88 / 789
013356
นายสมัคร พยอม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
89 / 789
014580
นางวัลภา ด้วงบาง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
90 / 789
017695
นางสาวขนิษฐา ซังยืนยง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
91 / 789
018182
นางสาววาสนา หนูขจัด
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
92 / 789
018183
นางสาวสุวิมล จุ้ยพ่วง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
93 / 789
018184
นางสาวอรดาริน มีขวัญรัก
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
94 / 789
007261
นายธานี ดำดี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
95 / 790
009567
นางรุ่งกานต์ ธรรมเจตนา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
96 / 790
010782
นางสุรีย์รัตน์ พุ่มอิ่ม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
97 / 790
013020
นายเสนาะ ขุนทอง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
98 / 790
013824
นางนุสรา สวัสดี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
99 / 790
014271
นางทุติยาภรณ์ บัวป้อม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
100 / 790
014279
นางปราศัย พ่วงไผ่
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
101 / 790
014280
นางดวงอมร ภูสมสี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
102 / 790
015122
นายรัฐพล โพธิ์แก้ว
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
103 / 790
015342
นางสาววรกมล พรมแดง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
104 / 790
018326
นางสาวเปล่งศรี จันต๊ะวงศ์ทา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
105 / 790
018615
นางสาวสิริรัตน์ พรหมปั้น
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
106 / 790
011314
นางจิตรา คำเบิก
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
107 / 791
011363
นางกุลรัตน์ ทองโตนด
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
108 / 791
013434
นางสาววัชรา กันนา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
109 / 791
013866
นางสาวนัยนา เกตุคำ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
110 / 791
016942
นางนันท์นภัส ขำโตนด
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
111 / 791
017020
นางสาวอังคณา เสือทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
112 / 791
011788
นางสาวหรรษา บุญนายืน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
113 / 792
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP