Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,229 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
013480
นายธนา แดงเรือง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
514 / 828
014140
นายอุปถัมภ์ แจ่มทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
515 / 828
005546
นางอัชราภรณ์ ถาวรโยธิน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
516 / 829
005732
นางสุมาลี อวยพร
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
517 / 829
006066
นายวิเชียร พรหมปั้น
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
518 / 829
009287
นายวิทยา สิทธิโสภณ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
519 / 829
009288
นางมนชยา สิทธิโสภณ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
520 / 829
011678
นายวัชรินทร์ พวงทอง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
521 / 829
013918
นายประจักษ์ ทับกรุง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
522 / 829
016671
นางสาวเพียงใจ ศรีหัตถกรรม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
523 / 829
012435
นายวิราม ขำทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
524 / 830
013691
นางจันจิรา เมฆไตรรัตน์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
525 / 830
016060
นางเมษยา โตบำรุง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
526 / 830
017088
นางวิตาพรร พยอม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
527 / 830
017248
นางปาริชาติ ดรุณวรคุณ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
528 / 830
017615
นางสุวิตา ดำดี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
529 / 830
017698
นางสาวอำพา ปิ่นโตนด
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
530 / 830
018062
นางพัทธนันท์ วงค์สุริยะ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
531 / 830
018162
นางนิศารัตน์ เหลี่ยมสกุล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
532 / 830
018272
นางนารีรัตน์ เกษตรกรกุล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
533 / 830
018273
นางสาวจุฑามาศ รอดสิน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
534 / 830
018304
นางสาววรรณารัตน์ ไกรกิจราษฎร์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
535 / 830
018318
นายกมล โอดคง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
536 / 830
018454
นางธัชปภา พึ่งเรือง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
537 / 830
018747
นางสาวพิมพ์ชนก ธาดาสิริพัฒน์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
538 / 830
003326
นายไพฑูรย์ แสงคำ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
539 / 831
004661
นางทวี สิทธิโสภณ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
540 / 831
006067
นางสุวรรณี รีสีหวัฒน์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
541 / 831
006155
นายสุนทร พรจันทรารักษ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
542 / 831
006354
นางกฤตยา ทองมี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
543 / 831
007863
นางสุภาวดี แสงคำ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
544 / 831
010474
นางเสาวลักษณ์ วิทยลักษณ์สกุล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
545 / 831
010617
นางจันทร์เพ็ญ สวัสดิ์สุข
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
546 / 831
013723
นางสุภาวรรณ์ เมฆดินแดง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
547 / 831
014340
นางธนัทธรณ์ ยอดฉาย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
548 / 831
013655
นายวุฒิพงศ์ ภูมิประพัทธ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
549 / 832
013677
นายศุภกิจ แก้วแดง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
550 / 832
015141
นายมุนินทร์ โอนอ่อน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
551 / 832
015940
นางสาวกนกพร จินาเกตุ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
552 / 832
016006
นางสาวยุพิน เต็งดี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
553 / 832
016108
นางสาวไพรวัลย์ อ่อมอินทร์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
554 / 832
016848
นางสาวอัจฉรา บุญยัง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
555 / 832
017187
นายปรวิทย์ จิ๋วนารายณ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
556 / 832
017514
นางสาวจรรยา บุญเรือง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
557 / 832
003680
นายวัลลภ อาคมวัฒนะ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
558 / 833
004721
นางอธิดา อินทรสอาด
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
559 / 833
004751
นายดำริห์ ครุธจู
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
560 / 833
004884
นายปรีชา บุญญาธิกุล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
561 / 833
005681
นางลักขณา วัฒนนารถ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
562 / 833
006065
นายสงัด เสือกระจ่าง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
563 / 833
006585
นางฉลวย จันทร์ส่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
564 / 833
006727
นางอรวรรณ ผิวอ่อน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
565 / 833
007114
นางศศิเกษม รุจิวรรณคีรี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
566 / 833
007864
นายเกียรติศักดิ์ รุจิรวรรณคีรี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
567 / 833
007953
นายเริ่ม มั่นทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
568 / 833
008256
นางกิจสลิน แก้วอยู่
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
569 / 833
009671
นายสวัสดิ์ จรวุฒิพันธ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
570 / 833
010281
นางทิพวรรณ แสนยศักดิ์ศรี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
571 / 833
015857
นางเพ็ญทิวา จิตสว่าง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
572 / 834
015858
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร จิตสว่าง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
573 / 834
015919
นางอุษา สีขาว
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
574 / 834
015938
นายอำนวย ตรุษทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
575 / 834
016007
นางสุหัทยา ธนาวิวัฒนา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
576 / 834
016177
นายสุจริต แสงอรุณ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
577 / 834
016593
นางสาวจารุวรรณ บุญวงษ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
578 / 834
017281
นายเจริญ แก้วศรี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
579 / 834
013769
นางทองศรี ใจมนต์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
580 / 835
015586
นายสยุมภู โพธิ์แจ้ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
581 / 835
015937
นางกิ่งแก้ว โคกคำ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
582 / 835
016105
นางสาวนาฏยา ผิวอ่อน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
583 / 835
016107
นางรัศมี กันภัย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
584 / 835
016135
นางเจริญ เย็นใส
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
585 / 835
016245
นางสาววิชุลดา ผิวอ่อน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
586 / 835
016300
นางธารทิพย์ จิ๋วนารายณ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
587 / 835
016996
นางสาวสุวรรณา เรืองนุกูล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
588 / 835
017064
นางนงนุช บุญมีจ้อย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
589 / 835
017069
นายสมพงษ์ ใจมนต์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
590 / 835
017452
นางสาวชนิศา ชำนาญจุ้ย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
591 / 835
017454
นายรัชพล นารถบุญ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
592 / 835
014347
นางวรางคณา จันทร์งาม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
593 / 836
016145
นางเอี้ยง สังข์ทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
594 / 836
017371
นายพงษ์พันธ์ ผิวอ่อน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
595 / 836
017882
นางสาวอุทัย กลิ่นทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
596 / 836
016248
นางวีรวรรณ เฟื่องอิ่ม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
597 / 837
016061
นางอุสา ขอนทอง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
598 / 838
016247
นางสาวภัสทรี เฟื่องเงิน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
599 / 838
016249
นางบุญสม เกิดทวี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
600 / 838
016250
นางสาวเบญจพร คงหมื่นรักษ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
601 / 838
016251
นางสาวแสงเดือน เพชรทอง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
602 / 838
016892
นางสุปรียา พรมเทียน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
603 / 838
017674
นางศิริกันยา นิลทัพ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
604 / 838
018097
นางฐิดายุ จ้อยเขียว
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
605 / 838
010705
นางอรัญญา ทิมภูธรา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
606 / 839
016057
นางนัยนภา สารสืบ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
607 / 839
016148
นางดาวรุ่ง ภู่จีน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
608 / 839
016563
นางรุ่งนภา สอนอุทัย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
609 / 839
018451
นางนวีนา แก้วจันทร์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
610 / 840
018478
นางจุฑาธิบดิ์ มาสว่าง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
611 / 840
016110
นางนันทกา กันนา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
612 / 841
016149
นางเบญจวรรณ นุชพุฒ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
613 / 841
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP