Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,248 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
018587
นางสาวเปรม สุนทรรัษฐาน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
165 / 112
018588
นางสาวลดาวัลย์ พงษ์ไพร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
166 / 112
006758
นายสุธีระ นาคหงษ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
167 / 113
007198
นางวิไลวรรณ บุญเม่น
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
168 / 113
011408
นางสร้อยประดับ คุ้มไกรสร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
169 / 113
013222
นายวีระพันธ์ พรมมี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
170 / 113
015025
นางรุ่งแสง เนียมสุวรรณ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
171 / 113
017784
นายสุรศักดิ์ คำหมื่นยอง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
172 / 113
018082
นายวัชรินทร์ อินพยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
173 / 113
018083
นางสาวนันทนา สีขาว
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
174 / 113
018084
นางสาวสมรัฐ บุญชัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
175 / 113
018606
นายฤทธิพล พรมสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
176 / 113
011951
นายเชวง ครุธเกตุ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
177 / 114
013952
นางนัฎพร พงษ์พานิช
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
178 / 114
013953
ว่าที่ร้อยตรีมานพ พงษ์พานิช
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
179 / 114
014452
นางผ่องนภา ศรีภูธร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
180 / 114
015394
นายชัยวัฒน์ เทศสิงห์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
181 / 114
017706
นางสาวอังสนา อินทิม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
182 / 114
009083
นางฉวี ธนูสาร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
183 / 115
010864
นางประเทือง กล้าวาจา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
184 / 115
010865
นายสุพจน์ กล้าวาจา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
185 / 115
011449
นางเทียมใจ ฮวบน้อย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
186 / 115
018692
นางสาวพัชราภรณ์ คำใจ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
187 / 115
015007
นางสาวจำเรียง บุญดี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
188 / 116
017598
นางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
189 / 116
017863
นายสุรทิน จำรุราย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
190 / 116
018276
นางสาวปิยะดา วรนุช
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
191 / 116
006873
นายสมศักดิ์ แก้วนุช
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
192 / 117
011030
นางสาวสุพร เทียนบุตร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
193 / 117
011518
นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
194 / 117
015714
นางยุพา ไกรกิจราษฎร์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
195 / 117
016150
นางสาวสกุณา รอดเกตุ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
196 / 117
016759
นางสาวลัดดา มณีเขียว
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
197 / 117
016845
นางสาวณัชฐานันท์ อภิชัจชัญญาภัส
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
198 / 117
017056
นางสาวณัฐชา โคยามา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
199 / 117
017158
นางวรนิษฐา กันทะวัง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
200 / 117
017339
นางสาวเสาวรส สิงห์สังข์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
201 / 117
017361
นางสาวสายน้ำผึ้ง ใจวงค์เป็ง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
202 / 117
018064
นางสาวพัชญา สุภามงคล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
203 / 117
018065
นางจารุวรรณ ศิริวาสน์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
204 / 117
013475
นายสุนทร คำโส
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
205 / 118
014128
นายสุพจน์ งอยภูธร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
206 / 118
014129
นางศรีนวล งอยภูธร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
207 / 118
015045
สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
208 / 118
015180
นางสาวจำนงค์ แก้วนุช
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
209 / 118
015188
นางสาวอัจฉราวรรณ ขำพงศ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
210 / 118
015395
นายนิรันดร์ แจ้งแสงอรุณ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
211 / 118
015972
นางแสงจันทร์ สุปันเวช
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
212 / 118
016969
นางเกศริน ภูทวี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
213 / 118
016988
นางสาวสีนวล เจือจันทร์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
214 / 118
017132
นายประธาน บุตรลพ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
215 / 118
017202
นางจิราพร ทองเสงี่ยม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
216 / 118
017317
นางสาวกนิษฐา พรมเพ็ชร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
217 / 118
017357
นายนครินทร์ ผิวอ่อน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
218 / 118
017360
นางสาวไพรินทร์ มั่นประสงค์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
219 / 118
017447
นายพิสิฏฐ์ แสงอบ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
220 / 118
018013
นางสาวเบญจพร พลไกร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
221 / 118
018024
นางสาวนพรัตน์ สิงห์กร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
222 / 118
018025
นางสาวโสภิชชา มะลิวัลย์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
223 / 118
018132
นางสาวณัฏฐ์กุลดา ยอดบุญเรือง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
224 / 118
018217
นางสาวจิราภรณ์ มูลเงิน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
225 / 118
018310
นายรัฐพล จิตมณี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
226 / 118
007772
นายอุทิศ มีเต็ม
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
227 / 119
011936
นางสุวภา คชแก้ว
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
228 / 119
013761
นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
229 / 119
014994
นางมณีรัตน์ มั่นอ้น
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
230 / 119
015573
นางสุมาลี แน่งน้อย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
231 / 119
017052
นางสาวนุชดา ทรัพย์ประชา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
232 / 119
017593
นายประสิทธิ์ สารีนาค
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
233 / 119
017707
นางวิมลรัตน์ ภาษี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
234 / 119
017984
นางสาวสุมิตรา สุทธิวิลัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
235 / 119
007382
นายจอย น้อยผล
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
236 / 120
011841
นางสุวลี จันทร์อินทร์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
237 / 120
014864
นางสาวนภัสธนันท์ ธนัตพูนพงค์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
238 / 120
015349
นางสาวอิษฎาภรณ์ อ่อนวัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
239 / 120
016125
นางสาวชลลดา วงษ์น้อย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
240 / 120
016675
นางรำพึง แก้วสาแสน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
241 / 120
017204
นายวัชระ สุตะคาร
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
242 / 120
017209
นายพงศกร กรรขำ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
243 / 120
017462
นางสาวศิริรัตน์ อินดี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
244 / 120
017583
นางกวิสรา ชูวงศ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
245 / 120
017962
นางสาวจุรีภรณ์ ปิ่นคำ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
246 / 120
018614
นางปฏิมาพร อินทร์เรือง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
247 / 120
011450
นายนิกร จันทร์อินทร์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
248 / 121
014198
นายวิมาน คุ้มคง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
249 / 121
014629
นางสาวปราณี เกิดมี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
250 / 121
015287
นางสาวดุลยา ทั่งโต
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
251 / 121
016959
นางสาวดาวัลย์ พัฒนาไพรสนธิ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
252 / 121
017515
นางสาวมุกดา สุขอินทร์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
253 / 121
017516
นางสาวปาณิสรา สวนนิตย์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
254 / 121
017557
นางปาวิกา เอี่ยมสะอาด
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
255 / 121
017852
นายโสภณ สุทธิชาติ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
256 / 121
017913
นายปิยะวัฒน์ สุขเทศ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
257 / 121
017944
นางกัญญ์ณพัชร์ อินมณี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
258 / 121
017945
นางวัชรินทร์ อินถาวงศ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
259 / 121
010611
นางลำใย วงศ์อนุ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
260 / 122
011034
นางสาวน้ำตาล เชื้อพันธ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
261 / 122
010787
นางสาวอรวรรณ พันธ์ดี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
262 / 123
015913
นางสาวพชรพร คลี่วงค์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
263 / 123
017392
นางอภิรดี สาบุ่ง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
264 / 123
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP