Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,670,569,225 บาท 
เงินกู้ :
15,924,812,548 บาท 
หุ้น :
5,421,689,370 บาท 
สมาชิก :
12,511  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 67
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.200.140.218  
เข้าชม :
533,942 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 66

 
 
จำนวน 9,607 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
012594
นายบุญชู คำรักษ์
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
399 / 125
013244
นางมนภัทร คงยอด
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
400 / 125
013475
นายสุนทร คำโส
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
401 / 125
013547
นายณรงค์ศักดิ์ ยานุกูล
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
402 / 125
013581
นางจันทนีย์ วงศ์ละคร
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
403 / 125
013761
นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวัน
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
404 / 125
013953
ว่าที่ร้อยตรีมานพ พงษ์พานิช
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
405 / 125
014086
นางฐิตาพร พรมมี
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
406 / 126
014145
นายเสน่ห์ มีพวงผล
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
407 / 126
014198
นายวิมาน คุ้มคง
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
408 / 126
014331
นายสมพร บนขุนทด
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
409 / 126
014339
นายทองทศ ศรีนรา
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
410 / 126
014370
นายอานนท์ อุ่นนังกาศ
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
411 / 126
014371
นายสุรสิทธิ์ ใจแสน
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
412 / 126
014451
นางณัฐนันท์ พุดลา
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
413 / 126
014949
นางณัฐกฤตา แสงสว่าง
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
414 / 126
015071
นายทรงวุฒิ จำลองศิลป์
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
415 / 126
015102
นายสนิท รักถึง
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
416 / 126
015304
นางสุภา พุทธรัตน์
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
417 / 126
015347
นายพรกวี ตัสมา
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
418 / 126
015375
นางสาวพยุง กระต่ายทอง
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
419 / 126
015521
นายชัยบูรณ์ภัทร์ สมานรักษ์
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
420 / 126
015740
นายชาญณรงค์ อรัญทิมา
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
421 / 126
016521
นางอนัญญา ทัดไทย
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
422 / 126
017053
นางชลิดาพร ทองรุ่ง
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
423 / 126
017378
นายสุวรรณ แตงไทย
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
424 / 126
018838
นางอรุณ สมสูงเนิน
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
425 / 126
019350
นายธีรัศม์ สมสูงเนิน
บำนาญ อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
426 / 126
007101
นายกังหัน จันทร
ลูกจ้างเกษียณ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
427 / 127
009892
นายพงศ์ภัค บุญมา
บ.ลูกจ้าง อ.เมือง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
428 / 127
009993
นายสุชาติ สิทธิอุทัยวงศ์
บ.ลูกจ้าง อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
429 / 127
010193
นายควงศิลป์ พันธ์พรม
บ.ลูกจ้าง อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
430 / 127
010249
นายวิเชียร อ้นเหน่ง
บ.ลูกจ้าง อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
431 / 127
011028
นายสวาท ทับไทย
บ.ลูกจ้าง อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
432 / 127
012337
นายสมบูรณ์ ทรัพย์ประชา
บ.ลูกจ้าง อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
433 / 127
013960
นายทองหล่อ จันทร์เทศ
บ.ลูกจ้าง อ.บ้านด่านฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
434 / 127
007775
นางชูชีพ บุญเลิศ
บำนาญบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
435 / 128
011653
นางเพ็ญศรี โพธิ์นาค
บำนาญบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
436 / 128
012650
นายทวีศักดิ์ นิวัฒน์เมธา
บำนาญบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
437 / 128
013173
นางดวงใจ ภิรมย์ไกรภักดิ์
บำนาญบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
438 / 128
013705
นายปรัชญา สอนเพียร
บำนาญบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
439 / 128
014570
นางนันทา จันทร์หอม
บำนาญบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
440 / 128
017344
นางนันท์สินี แก้วลบ
บำนาญบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
441 / 128
017801
นายละออ กลิ่นทุ่ง
บำนาญบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
442 / 128
006767
นายประทุม สุขอิ่ม
บำนาญลูกจ้างบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
443 / 129
010335
นายสมศักดิ์ สุขอิ่ม
บำนาญลูกจ้างบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
444 / 129
012079
นายณรงค์ ปัญญาวงค์
บำนาญลูกจ้างบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
445 / 129
012557
นายแดง มายะ
บำนาญลูกจ้างบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
446 / 129
012558
นางปนัดดา มายะ
บำนาญลูกจ้างบ้านด่านลานหอย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
447 / 129
016616
นางสาวถวิล มากอยู่
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
448 / 130
016677
นางรำเทียน ขำคะจร
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
449 / 130
016678
นางวิไลพร พุฒฤทธิ์
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
450 / 130
016777
นางสาวศุภมาส อินต๊ะอุ่นวงศ์
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
451 / 130
017217
นางสายใจ สิงหวิบูลย์
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
452 / 130
017225
นางสาวชลดา รัดบ้านด่าน
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
453 / 130
017226
นางสาวกนกภัทร ทิมรุ่ง
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
454 / 130
017796
นางสาวอรวรรณ มากมูล
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
455 / 130
017797
นางศศิวิมล ชัยวงค์
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
456 / 130
017800
นางชวา ปล้องเข็ม
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
457 / 130
017829
นางภุมรินทร์ ระดาดก
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
458 / 130
019022
นายสุวิทย์ บุญมา
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
459 / 130
019098
นางสาวสุภาวรรณ์ ด้วงประสิทธิ์
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
460 / 130
019346
นางสาวขวัญฤทัย นัดชื่น
ร.ร.บ้านวังโคนไผ่(อบต.วังน้ำขาว)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
461 / 130
017441
นางสีไพร แตงไทย
อบต.บ้านด่าน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
462 / 131
017442
นางสาวอมรรัตน์ พอสม
อบต.บ้านด่าน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
463 / 131
017467
นางสุรีรัตน์ จันทร์ศรี
อบต.บ้านด่าน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
464 / 131
017468
นางมาลินี จิตอนุกูล
อบต.บ้านด่าน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
465 / 131
019498
นางวาณี จาตุประยูร
อบต.บ้านด่าน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
466 / 131
016602
นางวันเพ็ญ อ้นเหน่ง
อบต.วังลึก
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
467 / 132
016603
นางนัฐกานต์ เข็มคง
อบต.วังลึก
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
468 / 132
015990
นางสมหมาย พรมมี
อบต.ลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
469 / 133
017798
นางธมลวรรณ คงดวน
อบต.ลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
470 / 133
017799
นางยุพิน ชำนินอก
อบต.ลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
471 / 133
017444
นางสาวสุนทรี มากสุข
เทศบาลตำบลลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
472 / 134
019425
นางสาวอรจิรา ศรีประดู่
เทศบาลตำบลลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
473 / 134
016805
นางจันทร์เพ็ญ ครุฑตัน
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
474 / 135
016811
นางฐิติพร เปงยาวงษ์
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
475 / 135
016993
นางสาวไพริน สุริยะวงศ์
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
476 / 135
017479
นางติ๋ว พานิชกุล
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
477 / 135
017532
นางสุภนิดา เจริญผล
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
478 / 135
017828
นางอมร จันทร์เทพ
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
479 / 135
018973
นางลำพึง เลิกดี
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
480 / 135
018974
นางวรรณนภา หนานกุล
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
481 / 135
019152
นางสาวอรทัย กิ่งทอง
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
482 / 135
017450
นางโกศล ระยะประเสริฐ
อบต.หนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
483 / 136
011955
นางเสริมศรี ผู้ภักดี
ร.ร.บ้านขวาง ฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
484 / 137
009889
นายนิวัฒน์ จันทร์จิตวิริยะ
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
1 / 138
012543
นางอนันต์ บัวเพ็ง
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
2 / 138
012936
นางราตรี ชูวิทย์
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
3 / 138
013439
นายเจริญ บุญจันทร์
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
4 / 138
013692
นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
5 / 138
014458
นายสรายุทธ เกษรพรหม
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
6 / 138
015056
นางรุจิรัตน์ รัตนเพชร
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
7 / 138
015179
นางสาวดารารัตน์ รื่นรส
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
8 / 138
015320
นางศศินา ไทยสาย
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
9 / 138
015329
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
10 / 138
015577
นายอุดร ขำคม
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
11 / 138
015581
นางจิตติมา ขำคม
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
12 / 138
015719
นางสาวสุภาภรณ์ บัวกล้า
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
13 / 138
015720
นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสน
ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
14 / 138
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP