Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,559,414,315 บาท 
เงินกู้ :
15,788,003,756 บาท 
หุ้น :
5,401,535,680 บาท 
สมาชิก :
12,458  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 67
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.200.86.95  
เข้าชม :
527,529 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจำกัด
 - แบบคำร้องทั่วไป  
 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
 คำร้องต่างๆ
 ใบมอบฉันทะ รับปันผล - เฉลี่ยคืน
 ใบมอบฉันทะ เลือกตั้ง
 หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน
 ใบคำร้องขอลาออกจากสหกรณ์
 ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
 ใบคำร้องขอทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลืออุทกภัย Download
 แบบแสดงตนทายาทสมาชิกสมทบ Download
 คำร้องขอพักชำระหนี้(สามัญ)
 คำร้องขอพักชำระหนี้(พิเศษ)
 - แบบคำขอกู้
 คำขอกู้สามัญ
 คำขอกู้วิทยฐานะ
 คำขอกู้พิเศษ
 คำขอกู้ฉุกเฉิน
 คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM
 คำขอกู้ เงินกู้กรณีพิเศษ (บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก)
 คำขอกู้เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้
 คำขอกู้ฉุกเฉินสวัสดิการ
 คำขอกู้กรณีพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน COVID - 19
 - แบบคำร้องอื่นๆ
 หนังสือถอนเงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
 ใบสมัครธนชาต co-op ATM
 คำร้องขอนำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ
 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินฝากออมทรัพย์
 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
 - ขั้นตอนการกดเงิน ATM
 ATM ธนาคารกรุงไทย
 ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Download
 ATM ธนาคารธนชาต
Download
 - แบบคำร้อง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
 หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลเฉลี่ยคืน
 หนังสือมอบอำนาจ

 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP