Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,358,069,899 บาท 
เงินกู้ :
15,433,101,839 บาท 
หุ้น :
5,370,876,690 บาท 
สมาชิก :
12,268  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 04 ต.ค. 66
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.197.111.121  
เข้าชม :
500,218 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 66
สมาชิกสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งโดยยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ต.ค. 66
<< ไฟล์เอกสารคำร้อง >>

 
 
จำนวน 9,520 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
016522
นางสาวนลิน ชลชาญกิจ
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017302
นายสุพจน์ เนียมพา
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017817
นางสาวฑิฆัมพร ศักย์กุญภรณ์
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017818
นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018047
นายวันจักรี คำน้อย
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018048
นายจีระศักดิ์ กรงไกรจักร์
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018408
นายวัชระ อินชาญ
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018417
นายศุภกิจ ศรีพรหม
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018918
นายบำรุงวิชญ์ อรุณประเสริฐ
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019511
นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุ
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017067
นางวรรณา วงศ์ไชวะ
ร.ร.บ้านวังตามน(พนง)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
010840
นายวีนัส จุ่นคง
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011637
นายจอย อ่ำเคลือบ
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011800
นายวิทยา แสงสาย
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012175
นายสมศักดิ์ พูลนิ่ม
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012988
นายชอบ แสงทอง
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013243
นายอุทัย ไขแจ้ง
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
009837
นายชิตพงษ์ ภูทวี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
010898
นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011071
นางยุพิน คำพวง
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011141
นางสุปราณี เสือคล้าย
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011412
นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012004
นางกฤตาภรณ์ คชาธาร
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012031
นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012069
นางสาวอำไพ นงค์เยาว์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012161
นางสาวสุรินทร์ อ่อนกล
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013064
นางสาวศรีศุภางค์ ศรีสุโข
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013750
นายสมหมาย สร้อยบวบ
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014821
นางจงลักษณ์ จิตดี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015339
นางนันทวรรณ จันทร์ส่ง
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015453
นางกุลฌลา แสงสังข์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015901
นายวิทยา ขำเกิด
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015928
นางสาวสุจินดา เทียนศรี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
016416
นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
016736
นางสาวศรีพันธ์ สุขสวัสดิ์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
016894
นางศลิษา กำจัดภัย
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017030
นางสาวอัญชลี กาฝาก
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017237
นางสาววรลัคน์ ศรีอุบลมาศ
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017663
นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์หนองหว้า
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017703
นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017704
นางผ่องอำไพ ปิ่นสกุล
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017708
นายวิศรุต มีศรี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017788
นางพิเชษฐ์ อยู่เมือง
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018144
นางสาวนาตยา บุญสม
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018168
นางสาวจุฑารัตน์ พูลนิ่ม
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018192
นางสาวชลิตา ศรีสอาด
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018458
นางสาวจินตรัตน์ พัตจร
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018531
นางสาวลลิตา มีแสง
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018694
นางสาวเมษา อินต๊ะอินทร์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018929
นายอนุวัฒน์ ปาพรม
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019079
นายสันทัด บุญทวี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019081
นางสาวธันย์ชนก แสงลำภู
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019089
นายอิทธิวัฒน์ จิตรหาญ
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019138
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธุ์ ขันมณี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019430
นายเสาวภาค เหล็กแจ้ง
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
009914
นางศุภาวีร์ คะนิกา
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015800
นางสาวศิลาวรรณ เลื่อนลอย
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018676
นางชุติกาญจน์ ทองหล่อ
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019521
นางสาวกมลวรรณ วรรณา
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019641
นางสาวสุวกาญจน์ จูโล่
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012280
นางสวงค์ ภูธร
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013776
นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุ
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013783
นางสาวสมรัก แย้มปั้น
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014125
นางสาวเสาวภา จันทร์สงค์
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014243
นางวรรณา เสือจันทร์
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015293
นางสาวสุวิญชา สวัสดี
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015402
นายสิงข์ จีนพงษ์
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017940
นางสาวรัชฎาภรณ์ นิลนนท์
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018269
นายธวัช สามล
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018296
นางสาวเพ็ญศิริ ทะวัน
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018703
นายเกรียงศักดิ์ เตือนสติ
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019238
นางสาวมนทกานต์ เหลืองพวงทอง
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019239
นายสุพพัต ทองกรณ์
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
010288
นายประยูร พรมพุก
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012348
นายจรุง ขำพงศ์
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012633
นางสุภาพ กลัดทอง
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013496
จ่าสิบเอกชัยวัฒน์ กิ่งทัพหลวง
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014978
นางเนตรนภา กระแสร์
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
016013
นายสมชาติ จับคล้าย
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017511
นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018154
นายฐิติพันธ์ สิงห์คราม
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018222
นางสาวชิษณุชา แก้วมา
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018499
นางสาวนฤมล สุขมาก
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018656
นางสาวสุพิชญา อินรุ่ง
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018663
นางสาวสุธารัตน์ อิ่มเนียม
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019137
นางวาริพินทุ์ ปิติเตชะ
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019240
นางสาวชลทิพย์ ช่างนาวา
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019266
นางธีรารัตน์ บุญเรือง
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019281
นางเพชรรุ่ง วีรชัยสุนทร
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019282
นางสาวสุทธิดา ผดาวัลย์
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019288
นางสาวอลิสา อินกัน
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019604
นางสาวกานต์พิชชา นุชปาน
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019605
นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณพุฒ
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019636
นางสาวอมรรัตน์ เชื้อทหาร
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012331
นายพศิน อยู่คอน
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012346
นางเจษฎ์สุดา ขำพงศ์
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014977
นายอัครวีร์ กระแสร์
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017849
นายสุทธวีร์ ราชา
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018285
นายวรากร ตรงก่อกิจ
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018513
นางสาวพลอยไพลิน วรรณจิตร์
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP