Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,612,065,478 บาท 
เงินกู้ :
15,583,517,172 บาท 
หุ้น :
5,390,516,700 บาท 
สมาชิก :
12,406  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 67
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.200.77.92  
เข้าชม :
519,038 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 66

 
 
จำนวน 9,607 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
018755
นางสาวภรณ์นิการ์ แก้วคำน้อย
ร.ร.วังทองวิทยา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
115 / 145
018761
นางสาววีรวรรณ สิทธิแสง
ร.ร.วังทองวิทยา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
116 / 145
019035
นางสาวธีราภรณ์ อินทรสอาด
ร.ร.วังทองวิทยา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
117 / 145
019045
นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณวงศ์
ร.ร.วังทองวิทยา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
118 / 145
013353
นายสุวิทย์ พุกแก้ว
ร.ร.วังทองวิทยา(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
119 / 146
014654
นางสาวราตรี เทียนบุตร
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
120 / 147
015812
นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
121 / 147
016475
นางสาวขนิษฐา คำน้อย
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
122 / 147
016522
นางสาวนลิน ชลชาญกิจ
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
123 / 147
016948
นายภูษณ หอมเย็น
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
124 / 147
017302
นายสุพจน์ เนียมพา
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
125 / 147
017818
นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
126 / 147
018047
นายวันจักรี คำน้อย
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
127 / 147
018048
นายจีระศักดิ์ กรงไกรจักร์
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
128 / 147
018408
นายวัชระ อินชาญ
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
129 / 147
018417
นายศุภกิจ ศรีพรหม
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
130 / 147
018918
นายบำรุงวิชญ์ อรุณประเสริฐ
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
131 / 147
019511
นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุ
ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
132 / 147
017067
นางวรรณา วงศ์ไชวะ
ร.ร.บ้านวังตามน(พนง)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
133 / 148
010840
นายวีนัส จุ่นคง
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
134 / 149
011637
นายจอย อ่ำเคลือบ
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
135 / 149
011800
นายวิทยา แสงสาย
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
136 / 149
012175
นายสมศักดิ์ พูลนิ่ม
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
137 / 149
012988
นายชอบ แสงทอง
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
138 / 149
013243
นายอุทัย ไขแจ้ง
ศรีสำโรง(ลจ)
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
139 / 149
011071
นางยุพิน คำพวง
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
140 / 150
011412
นางมณี เผือกใต้
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
141 / 150
012031
นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
142 / 150
012069
นางสาวอำไพ นงค์เยาว์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
143 / 150
012161
นางสาวสุรินทร์ อ่อนกล
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
144 / 150
013064
นางสาวศรีศุภางค์ ศรีสุโข
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
145 / 150
014821
นางจงลักษณ์ จิตดี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
146 / 150
015339
นางนันทวรรณ จันทร์ส่ง
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
147 / 150
015453
นางกุลฌลา แสงสังข์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
148 / 150
015901
นายวิทยา ขำเกิด
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
149 / 150
016416
นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
150 / 150
016736
นางสาวศรีพันธ์ สุขสวัสดิ์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
151 / 150
017030
นางสาวอัญชลี กาฝาก
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
152 / 150
017237
นางสาววรลัคน์ ศรีอุบลมาศ
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
153 / 150
017663
นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์หนองหว้า
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
154 / 150
017703
นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
155 / 150
017704
นางผ่องอำไพ ปิ่นสกุล
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
156 / 150
017708
นายวิศรุต มีศรี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
157 / 150
017788
นางพิเชษฐ์ อยู่เมือง
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
158 / 150
018123
นางสาวเมธาวี รุ่งสถาพร
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
159 / 150
018144
นางสาวนาตยา บุญสม
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
160 / 150
018192
นางสาวชลิตา ศรีสอาด
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
161 / 150
018259
นางสาวหทัยทิพย์ ดีอุต
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
162 / 150
018458
นางสาวจินตรัตน์ พัตจร
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
163 / 150
018531
นางสาวลลิตา มีแสง
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
164 / 150
018694
นางสาวเมษา อินต๊ะอินทร์
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
165 / 150
018929
นายอนุวัฒน์ ปาพรม
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
166 / 150
019079
นายสันทัด บุญทวี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
167 / 150
019081
นางสาวธันย์ชนก แสงลำภู
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
168 / 150
019089
นายอิทธิวัฒน์ จิตรหาญ
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
169 / 150
019138
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธุ์ ขันมณี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
170 / 151
019430
นายเสาวภาค เหล็กแจ้ง
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
171 / 151
019659
นายรัตนพล ต่วนเอี่ยม
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
172 / 151
009914
นางศุภาวีร์ คะนิกา
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
173 / 152
015800
นางสาวศิลาวรรณ เลื่อนลอย
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
174 / 152
017206
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
175 / 152
018676
นางชุติกาญจน์ ทองหล่อ
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
176 / 152
019521
นางสาวกมลวรรณ วรรณา
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
177 / 152
019641
นางสาวสุวกาญจน์ จูโล่
ร.ร.วัดบ้านกรุ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
178 / 152
012280
นางสวงค์ ภูธร
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
179 / 153
013776
นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุ
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
180 / 153
013783
นางสาวสมรัก แย้มปั้น
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
181 / 153
014125
นางสาวเสาวภา จันทร์สงค์
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
182 / 153
014243
นางวรรณา เสือจันทร์
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
183 / 153
015293
นางสาวสุวิญชา สวัสดี
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
184 / 153
015402
นายสิงข์ จีนพงษ์
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
185 / 153
017940
นางสาวรัชฎาภรณ์ นิลนนท์
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
186 / 153
018269
นายธวัช สามล
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
187 / 153
018296
นางสาวเพ็ญศิริ ทะวัน
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
188 / 153
018703
นายเกรียงศักดิ์ เตือนสติ
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
189 / 153
019238
นางสาวมนทกานต์ เหลืองพวงทอง
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
190 / 153
019239
นายสุพพัต ทองกรณ์
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
191 / 153
012348
นายจรุง ขำพงศ์
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
192 / 154
013472
นางปองฤทัย กิ่งทัพหลวง
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
193 / 154
014978
นางเนตรนภา กระแสร์
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
194 / 154
016013
นายสมชาติ จับคล้าย
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
195 / 154
017511
นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
196 / 154
018154
นายฐิติพันธ์ สิงห์คราม
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
197 / 154
018222
นางสาวชิษณุชา แก้วมา
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
198 / 154
018499
นางสาวนฤมล สุขมาก
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
199 / 154
018656
นางสาวสุพิชญา อินรุ่ง
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
200 / 154
018663
นางสาวสุธารัตน์ อิ่มเนียม
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
201 / 154
019137
นางวาริพินทุ์ ปิติเตชะ
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
202 / 154
019240
นางสาวชลทิพย์ ช่างนาวา
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
203 / 154
019266
นางธีรารัตน์ บุญเรือง
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
204 / 154
019281
นางเพชรรุ่ง วีรชัยสุนทร
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
205 / 154
019282
นางสาวสุทธิดา ผดาวัลย์
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
206 / 154
019288
นางสาวอลิสา อินกัน
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
207 / 154
019604
นางสาวกานต์พิชชา นุชปาน
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
208 / 154
019605
นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณพุฒ
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
209 / 154
019636
นางสาวอมรรัตน์ เชื้อทหาร
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
210 / 154
019680
นางสาวณิชกานต์ คุ้มพาล
ร.ร.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
211 / 154
012331
นายพศิน อยู่คอน
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
212 / 155
012346
นางเจษฎ์สุดา ขำพงศ์
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
213 / 155
014977
นายอัครวีร์ กระแสร์
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
214 / 155
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP