Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,358,069,899 บาท 
เงินกู้ :
15,433,101,839 บาท 
หุ้น :
5,370,876,690 บาท 
สมาชิก :
12,268  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 04 ต.ค. 66
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.197.111.121  
เข้าชม :
500,231 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 66
สมาชิกสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งโดยยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ต.ค. 66
<< ไฟล์เอกสารคำร้อง >>

 
 
จำนวน 9,520 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
018514
นางสาวภัคพิชา บุญดา
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018674
นางสาวระพีพร ศรขาว
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018675
นางสาวรวีวรรณ ปุ้มตะมะ
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019395
นางสาวอุษา ภูวิใจ
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019457
นางสาวพราภรณ์ ทิมแย้ม
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019459
นางสาวปิยะพร สสิพรรณ์
ร.ร.บ้านวังลึก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
010771
นางสาวพาณี พรมชาติ
ร.ร.บ้านหนองยาว
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011143
นางเรืองรอง กุลวิริยวัฒน์
ร.ร.บ้านหนองยาว
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013730
นางวราภรณ์ พรหมมาศ
ร.ร.บ้านหนองยาว
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
009392
นางอนุชศรา หลวงแนม
ร.ร.บ้านเกาะตาเลี้ยง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011062
นางวรรณนิดา เพลินทรัพย์
ร.ร.บ้านเกาะตาเลี้ยง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012128
นางสมหมาย ศุภโสภาพงศ์
ร.ร.บ้านเกาะตาเลี้ยง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013603
นางดวงใจ โต๊ะถม
ร.ร.บ้านเกาะตาเลี้ยง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014068
นางมัญชุพร แต้มทอง
ร.ร.บ้านเกาะตาเลี้ยง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
016854
นางสาวลัดดา อยู่มาก
ร.ร.บ้านเกาะตาเลี้ยง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017127
นางมาลี การะเกษ
ร.ร.บ้านเกาะตาเลี้ยง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018148
นางปาริชาติ ทักขินานนท์
ร.ร.บ้านเกาะตาเลี้ยง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019576
นางศันสนีย์ เตือนสติ
ร.ร.บ้านเกาะตาเลี้ยง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
008768
นางบงกช วงไพวรรณ
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
010755
นายสมบัติ ทรัพย์ศรี
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011519
นายสมชาย บางทวี
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012276
นางรัชณี อยู่สำราญ
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013696
นางนิ่มนวล น้อยเนียม
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015187
นายชวลิต เอี่ยมเขียน
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017038
นางหรรษา เจริญสิน
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018455
นายเบ็ญจม์ คำเมือง
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019159
นางสาวธนาภา อนามธวัช
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019527
นางสาวลลิตา หว่างเชื้อ
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
010931
นางสาวระเบียบ อินอำพร
ร.ร.บ้านเตว็ดกลาง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013620
นางสมหวัง อยู่คอน
ร.ร.บ้านเตว็ดกลาง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014415
นางวิชชุลดา พรมพุก
ร.ร.บ้านเตว็ดกลาง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015962
นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์
ร.ร.บ้านเตว็ดกลาง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
016802
นางสาวอรวรรณ พลคล้าย
ร.ร.บ้านเตว็ดกลาง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
009152
นางลำดวน พรมพุก
ร.ร.วัดศรีสังวร
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012032
นางสาวมณฑา ม่วงสวน
ร.ร.วัดศรีสังวร
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018504
นางสาวรุ่งอรุณ วรพฤติสกุล
ร.ร.วัดศรีสังวร
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013999
นายสยาม รัตนเพชร
ร.ร.บ้านทับผึ้ง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017897
นางวนิดา เจริญศิลป์
ร.ร.บ้านทับผึ้ง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018583
นางสาวปนัดดา พรมมี
ร.ร.บ้านทับผึ้ง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018769
นางสาวลัดดามาศ อยู่คอน
ร.ร.บ้านทับผึ้ง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019057
นางสาวกฤษณวรรณ ยนต์นิยม
ร.ร.บ้านทับผึ้ง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019526
นางสาวชนิดา กุดั่น
ร.ร.บ้านทับผึ้ง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011928
นางลำดวน เกิดศรี
ร.ร.มิตรสัมพันธ์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013137
นางสาวฉวีวรรณ เหลี่ยมจุ้ย
ร.ร.มิตรสัมพันธ์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013782
นายธงชัย รัตนแย้ม
ร.ร.มิตรสัมพันธ์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014733
นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
ร.ร.มิตรสัมพันธ์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015523
นางนงนุช รัตนแย้ม
ร.ร.มิตรสัมพันธ์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
016596
นางชนนิกานต์ มูลขำ
ร.ร.มิตรสัมพันธ์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
016969
นางเกศริน ภูทวี
ร.ร.มิตรสัมพันธ์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018173
นางสาวสุชานันท์ วรวัฒนานนท์
ร.ร.มิตรสัมพันธ์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018734
นางสาวศรัณยา อยู่แย้ม
ร.ร.มิตรสัมพันธ์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018735
นางสาวสุกัญญา ถนอมนวล
ร.ร.มิตรสัมพันธ์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018135
นางสาวชลธิชา จันทร์เที่ยง
ร.ร.บ้านโคกกะทือ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018719
นางสาวจอมขวัญ จิตต์อ่อนน้อม
ร.ร.บ้านโคกกะทือ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011792
นางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์
ร.ร.บ้านวังทอง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013872
นายถิรวัฒน์ ทับผา
ร.ร.บ้านวังทอง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019068
นางสาวดารณี ละออง
ร.ร.บ้านวังทอง
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018462
นางสาวอลิสรา คงปั้น
ร.ร.ประชาอุทิศ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018763
นางสาวฐิติชญา ทองขำ
ร.ร.ประชาอุทิศ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
009915
นายคนองฤทธิ์ คะนิกา
ร.ร.บ้านนา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013290
นางกฤษณา อินต๊ะสงค์
ร.ร.บ้านนา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018780
นายภูธเรศ ศรีเนตร
ร.ร.บ้านนา
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011555
นางรัชฎาพร สีแก้วเขียว
ร.ร.บ้านหนองแหน
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015898
นายสุภชัย ใจหาร
ร.ร.วัดเกาะ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017320
นางสาวทัศวรรณ บูรณไทย
ร.ร.วัดเกาะ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017662
นางสาวสุดารัตน์ มีเกิด
ร.ร.วัดเกาะ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018573
นางสาวสุมาลี แซ่พ่าน
ร.ร.วัดเกาะ
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012399
นางสุปราณี นาคชม
ร.ร.บ้านสันติพิทยาคาร
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018404
นางสาวณัฎช์ณลิน รัตน์ธนาภัทร์
ร.ร.บ้านสันติพิทยาคาร
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018762
นางสาวเจนจิรา น่วมเจริญ
ร.ร.บ้านสันติพิทยาคาร
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018993
นายทรรศนะ เลี้ยงรักษา
ร.ร.บ้านสันติพิทยาคาร
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012049
นางสุวิมล พวงพันธ์
ร.ร.บ้านไร่
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013056
นายพงศกร บุตรลพ
ร.ร.บ้านไร่
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013102
นางราตรี บุตรลพ
ร.ร.บ้านไร่
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014148
นางวรวรรณ สุจริต
ร.ร.บ้านไร่
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017031
นายพิเชฐ ขำพงศ์
ร.ร.บ้านไร่
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018799
นางปวรรัตน์ ทะวงศ์
ร.ร.บ้านไร่
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019058
นางสาววจีพร แก้วนุช
ร.ร.บ้านไร่
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019059
นางสาววิยะดา ชูโฉม
ร.ร.บ้านไร่
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019126
นางสาวสายชล จันทร์คช
ร.ร.บ้านไร่
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019127
นางสาวกันตินันท์ เที่ยงจันทร์
ร.ร.บ้านไร่
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
010757
นางสนุน มูลกำเนิด
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013849
นางอำนวย ดีสังข์
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013914
นางจรัสศรี พุ่มไม้
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015454
นางสาวนิตยา ละออง
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015480
นางตุลา สุขสัมพันธ์
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
015569
นายพิษณุ ขำเกิด
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
016046
นายชัยพร จันทร์ตะลิ
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
016947
นางสิริภัทร์ การกิตติ์
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
017071
นายประดิษฐ์ เกิดมี
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
018002
นางสาวสุกัญญา พรมนวม
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019173
นางสาวสุภาวดี พ้นเวร
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
019290
นางสาวกนกกานต์ ชัยวิสุทธิ์
ร.ร.บ้านดอนจันทร์
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011037
นายมานิตย์ นวรัตนารมย์
ร.ร.บ้านซ่าน
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
011927
นายอภิชัย รีฮุง
ร.ร.บ้านซ่าน
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012016
นางบุญเรือง บางทวี
ร.ร.บ้านซ่าน
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
012285
นางสาวสาริณี ขำจันทร์
ร.ร.บ้านซ่าน
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
013586
นางสาวสุกัลยา สุขจำนงค์
ร.ร.บ้านซ่าน
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014020
นางสมใจ ทับผา
ร.ร.บ้านซ่าน
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
014210
นายมะนูน มะยมหิน
ร.ร.บ้านซ่าน
ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง
เวลา -
0 / 0
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP