Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,382,726,697 บาท 
เงินกู้ :
15,141,756,899 บาท 
หุ้น :
5,340,040,350 บาท 
สมาชิก :
12,224  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.200.112.172  
เข้าชม :
487,697 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 65

 
 
จำนวน 9,386 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
010125
นายเสริฐ คะแยแก้ว
บ.ลูกจ้าง อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1038 / 341
010141
นายยงยุทธ เกตุแก้ว
บ.ลูกจ้าง อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1039 / 341
010218
นายนนท์ มีแก้ว
บ.ลูกจ้าง อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1040 / 341
010219
นายเนี้ยว ศรีแก้ว
บ.ลูกจ้าง อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1041 / 341
010220
นายอรุณ ทับเปียง
บ.ลูกจ้าง อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1042 / 341
010255
นายสมจิตร์ ขนเพ็ชร
บ.ลูกจ้าง อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1043 / 341
010763
นายประพนธ์ อินสาคำ
บำเหน็จลูกจ้าง เขต2
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1044 / 341
011312
นายอุทัย แก้วดิษฐ์
บ.ลูกจ้าง อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1045 / 341
011729
นายอุปถัมภ์ นิลทการ
บ.ลูกจ้าง อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1046 / 341
012008
นายวีระ จันทร์อ่วม
บ.ลูกจ้าง อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1047 / 341
003494
นายวิญญู รังสิวุฒาภรณ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1048 / 342
003575
นายบัณฑิต ขอบคุณ
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1049 / 342
003918
นายสุเมธ ขอบคุณ
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1050 / 342
004071
นางสาวสุวณี สำเริงฤทธิ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1051 / 342
004504
นางสมพิษณุ์ ขอบเขต
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1052 / 342
004547
นายวีรชัย แก้วประเสริฐ
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1053 / 342
005020
นางนิตยา แก้วเลื่อมใส
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1054 / 342
005174
นางจันทร รังสิวุฒาภรณ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1055 / 342
005197
นางสาววิเชียร โดยด่วน
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1056 / 342
005244
นางสาววรีวรรณ โขนงนุช
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1057 / 342
005360
นางสาวสมสุข ไข่สุวรรณ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1058 / 342
005489
นายบรรเจิด ผ่องพลีศาล
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1059 / 342
005490
นางนิ่มนวล น้อยวงศ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1060 / 342
005559
นายเรวัตร น้อยวงศ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1061 / 342
005708
นางสุทธิรัตน์ ผ่องพลีศาล
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1062 / 342
005711
นางเรณู ไคลจันทร์เศรษฐ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1063 / 342
005715
นางราตรี สุวรรณประสิทธิ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1064 / 342
005718
นางวิภาวรรณ มาลาวัลย์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1065 / 342
005790
นางรัตนา รัตนอุทัยกูล
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1066 / 342
006195
นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1067 / 342
007546
นางสาวศรีวิกา แพรนิมิตร
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1068 / 342
007839
นายสุนทร ยศบุตร
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1069 / 342
007840
นางสุภาภรณ์ ยศบุตร
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1070 / 342
008045
นายสำเริง อภัย
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1071 / 342
008046
นายปริวิทย์ ถนอมวงศ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1072 / 342
008185
นางนงนุช ว่านเครือ
บำนาญเมือง สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1073 / 342
009450
นางประนอม ฉายกี่
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1074 / 342
009681
นายชาญชัย เจติยานนท์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1075 / 343
009718
นายวีระศักดิ์ ย้อยสร้อยสุด
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1076 / 343
009824
นายสมโภชน์ ดีเอี่ยม
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1077 / 343
010556
นางดุษฎี ขอสุข
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1078 / 343
010557
นายวิโรจน์ ขอสุข
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1079 / 343
010661
นายชุบ นิมิตร
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1080 / 343
011192
นายชูศักดิ์ เกื้อกูล
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1081 / 343
011439
นายชลิต ฉายกี่
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1082 / 343
011452
นายประกอบ พงศ์พันธ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1083 / 343
011686
นางดิถาวรรณ เดชาติวงศ์ณอยุธยา
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1084 / 343
011716
นายอรุณ หอมชื่น
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1085 / 343
011834
นายสุรวิทย์ รังสิวุฒาภรณ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1086 / 343
012153
นายวสันต์ งามดี
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1087 / 343
012394
นางมาลัย พุกกะณะสุต
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1088 / 343
014305
นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธ์
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1089 / 343
014308
นายทวีป พลชนะ
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1090 / 343
014418
นางสาวกัลยวรรธน์ เพชรชินวัตร
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1091 / 343
014846
นายจักราวุส ขาวดี
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1092 / 343
015211
นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ
บำนาญสวรรคโลก สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1093 / 343
017786
นางวาลี เนียมถาวร
บำนาญศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1094 / 343
005445
นางสาวศิริรัตน์ มั่นสวาทะไพบูลย์
บำนาญลูกจ้างศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1095 / 344
005446
นายมานิจ กาฟัก
บำนาญลูกจ้างศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1096 / 344
007282
นายจรูญ พณิชยันทเวช
บำนาญลูกจ้างศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1097 / 344
009143
นายสอน คำหมอง
บำนาญลูกจ้างศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1098 / 344
010714
นายแบน มณีรัตน์
บำนาญลูกจ้างศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1099 / 344
010870
นายสิทธิชัย สิทธิสมพงศ์
บำนาญลูกจ้างศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1100 / 344
011685
นายน้อย ชาญสมาธิ์
บำนาญลูกจ้างศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1101 / 344
011886
นายเสริม กิ่งจำปา
บำนาญลูกจ้างศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1102 / 344
012547
นายเสงี่ยม ปักษี
บำนาญลูกจ้างศรีสัชนาลัย สพม.สุโขทัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1103 / 344
009373
นางวิลาสินี ปิ่นทอง
บำนาญไม่สังกัดเขต
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1104 / 345
016016
นางสาวเพ็ญวิภา ยวงใย
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1105 / 346
016037
นางสาวศรศรี ยิ้มเยาะ
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1106 / 346
016038
นางนริศรา พุ่มชื่น
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1107 / 346
016435
นางสาวทิพย์วรรณ จับใจ
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1108 / 346
016440
นางสมจิตร ระรื่น
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1109 / 346
016441
นางสาวรัชนีย์ ละม้าย
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1110 / 346
016842
นางกันตา พิณนา
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1111 / 346
017096
นางมัชฌิมา ช่างผาสุข
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1112 / 346
017903
นางสาวสิริกัลยา วงศ์วิเศษ
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1113 / 346
017904
นางจิตปภัสณ์ กิตติกัญจน์ธนา
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1114 / 346
018485
นางสาววิกานดา ชะม้าย
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1115 / 346
018852
นางสาวจุฑามาส ปิ่นทอง
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1116 / 346
003862
นายสมศักดิ์ พุ่มชื่น
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(บ)
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1117 / 347
014744
นางจีรนันท์ สุวรรณรัตน์
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1118 / 348
017042
นายเขมกร เกิดผล
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1119 / 348
017672
นางสาวกัลยา ทำความชอบ
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1120 / 348
017673
นางสาวยุวดี โกยมา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1121 / 348
007417
นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว(บ)
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1122 / 349
010659
นางสมประสงค์ สอาดจิตต์
ร.ร.อนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1123 / 350
010660
นางสาวสุภาพรรณ สุวรรณประเสริฐ
ร.ร.อนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1124 / 350
013166
นางสาวจีรญา อินทรประพันธ์
ร.ร.อนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1125 / 350
013810
นางรัชนี เบ็ญจวรรณ์
ร.ร.อนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1126 / 350
013812
นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณประเสริฐ
ร.ร.อนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1127 / 350
014743
นางสมใจ รัตนอุทัยกูล
ร.ร.อนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1128 / 350
015012
นางขนิษฐา สงสอน
ร.ร.อนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1129 / 350
015408
นางสาวจินตนา ขบวน
ร.ร.อนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1130 / 350
015844
นางนกน้อย ขอบเหลือง
ร.ร.อนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1131 / 350
019303
นางจินตนา สำราญราษฎร์
ร.ร.อนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1132 / 350
015883
นางสาวเยาวลักษณ์ จับใจ
อบต.ป่างิ้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1133 / 351
016017
นางนารีรัตน์ นนทธิ
อบต.ป่างิ้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1134 / 351
016261
นางจริยา นามกรณ์
อบต.ป่างิ้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1135 / 351
019015
นางสาวสายสุณี กำเงิน
อบต.ป่างิ้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1136 / 351
019016
นายทัศนะ พานมั่ง
อบต.ป่างิ้ว
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา -
1137 / 351
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP