Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,632,676,859 บาท 
เงินกู้ :
15,721,131,289 บาท 
หุ้น :
5,393,723,720 บาท 
สมาชิก :
12,433  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 67
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.212.99.208  
เข้าชม :
524,632 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 66

 
 
จำนวน 9,607 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
018147
นางสาวศิริภา ต๊ะวัง
ร.ร.วัดจันทร์ ฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
413 / 600
018194
นายสุวินัย ทองหล่อ
ร.ร.วัดจันทร์ ฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
414 / 600
018783
นายพูนศักดิ์ จิระชีวี
ร.ร.วัดจันทร์ ฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
415 / 600
019257
นางสาวชฎาพร เพียรชัย
ร.ร.วัดจันทร์ ฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
416 / 600
011347
นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
417 / 601
011936
นางสุวภา คชแก้ว
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
418 / 601
012412
นางสาววารินทร์ ชื่นชมบุญ
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
419 / 601
012884
นางธัญญารัก สอนโต
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
420 / 601
013556
นางรัดดา ชูมา
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
421 / 601
014572
นางสมกมล ณ เชียงใหม่
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
422 / 601
014643
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรือง
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
423 / 601
014644
นางจุฑามาศ ภักดีบริบาล
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
424 / 601
015053
นางรุ่งอรุณ เปรมอ้น
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
425 / 601
015412
นางธรรศญา เรืองเดช
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
426 / 601
015511
นางสาวสังเวียน แก้วหนู
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
427 / 601
015512
นายเทิดชัย นิลนนท์
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
428 / 601
015658
นายอำนาจ ฟองเพ็ชร
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
429 / 601
015839
นางสาวปรียาภา อาคมวัฒนะ
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
430 / 601
016514
นางนันทวัน พันปี
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
431 / 601
016752
นายอัษฎางค์ พงษ์เฉย
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
432 / 601
016866
นางรุจระวี พิพัฒนโรจน์
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
433 / 601
016989
นางนันทิชา หมู่โยธา
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
434 / 601
017325
นายสรพงษ์ ดำดี
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
435 / 601
017767
นางสาววรัญญา นันชม
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
436 / 601
018428
นางสาวพรพันธ์ ดีประวี
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
437 / 601
018571
นางสาวชไมพร เกิดช้ำ
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
438 / 601
018685
นางนัทธมน ท่าน้ำ
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
439 / 601
018686
นายกิติคุณ รักแจ้ง
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
440 / 601
019223
นางสาวรฐาพร สนั่นเสียง
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
441 / 601
019486
นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
442 / 601
019509
นางสาวสุนิตรา มินออน
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
443 / 601
019510
นางสาวนภาวรรณ ชนะโต
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
444 / 601
019697
นางสาวโสภารัตน์ อิ่มเทศ
ร.ร.บ้านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
445 / 601
018605
นายจิรวัฒน์ ทับทิมใจ
ร.ร.บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
446 / 602
019012
นางสาวสุนิสา สมศักดิ์
ร.ร.บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
447 / 602
019024
นายชูศักดิ์ เข็มมงคลศิริ
ร.ร.บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
448 / 602
019420
นางสาวบุษยรัตน์ เขียวเหลือง
ร.ร.บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
449 / 602
018065
นางจารุวรรณ ศิริวาสน์
ร.ร.วัดเชตุพน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
450 / 603
018997
นางสาวเพ็ญศิริ เนียมสำฤทธิ์
ร.ร.วัดเชตุพน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
451 / 603
019034
นางสาววรรณิศา น้อยนาค
ร.ร.วัดเชตุพน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
452 / 603
019472
นางสาวอรุณกมล เชื้อบัว
ร.ร.วัดเชตุพน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
453 / 603
013497
นางสาวจรัญ คงนา
ร.ร.บ้านปากคลอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
454 / 604
019077
นางสาวรัศมี ชูเตชะ
ร.ร.บ้านปากคลอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
455 / 604
009564
นางสุเพ็ญ แก้วหริ่ง
ร.ร.บ้านวังวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
456 / 605
018558
นางสาวสุนารี สนิทรักษ์
ร.ร.บ้านวังวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
457 / 605
018609
นางสาวสรินทร์ภัสร์ อินทร์สม
ร.ร.บ้านวังวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
458 / 605
018803
นางสาวชุตินันท์ สุขคำ
ร.ร.บ้านวังวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
459 / 605
018843
นางสาวจันทร์แก้ว เรืองรอน
ร.ร.บ้านวังวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
460 / 605
019333
นายอนุวัฒน์ เนียนเฮียน
ร.ร.บ้านวังวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
461 / 605
015070
นายวุฒิชัย วงศ์ละคร
ร.ร.อนุบาลเมืองสุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
462 / 606
016749
นายยงยุทธ สุขแก้ว
ร.ร.อนุบาลเมืองสุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
463 / 606
018402
นางสาวศิริรัตกรานต์ อยู่แย้ม
ร.ร.อนุบาลเมืองสุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
464 / 606
019586
นายภูมิมินทร์ วันจันทร์
ร.ร.อนุบาลเมืองสุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
465 / 606
014257
นายภาณุพงศ์ ชูมา
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
466 / 607
016858
นางสาวมาลี มั่นคง
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
467 / 607
017322
นายสุวัฒน์ เต่าเล็ก
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
468 / 607
017840
นายวีระชัย ธูปเรือง
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
469 / 607
018042
นางสาวมนทิญา ปั้นสำลี
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
470 / 607
018277
นางสาวอารีรัตน์ อ่ำโพธิ์
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
471 / 607
018394
นางสาวธนวรรณ ทองธรรม
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
472 / 607
018600
นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์รอด
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
473 / 607
018601
นางสาวพณารัตน์ บุญหล้า
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
474 / 607
018602
นางสาววรรณวิภา โค้ววิลัยแสง
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
475 / 607
018641
นางสาวคีตภัทร อิ่มเขียว
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
476 / 607
019052
นายกฤษฎา ศิริศรีลดามาศ
ร.ร.บ้านวังทองแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
477 / 607
015086
นางระภี พาโคกทม
ร.ร.วัดหนองตาโชติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
478 / 608
018403
นางสาวนภารัฐ หมวกโตนด
ร.ร.วัดหนองตาโชติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
479 / 608
013929
นางสาวอัจฉรียา แป้นจันทร์
ร.ร.บ้านไสยาศน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
480 / 609
019036
นางสาวเบญจรัตน์ ด้วงแตง
ร.ร.บ้านไสยาศน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
481 / 609
019037
นางสาวจุฑามาศ สุภาวะ
ร.ร.บ้านไสยาศน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
482 / 609
019112
นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์รี
ร.ร.บ้านไสยาศน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
483 / 609
019522
นางสาวอรวรรณ ล้วนพฤกษ์
ร.ร.บ้านไสยาศน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
484 / 609
010022
นางปัญจพร แสงเมือง
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
485 / 610
013980
นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรม
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
486 / 610
015484
นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
487 / 610
015619
นางจรรยา พาขุนทด
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
488 / 610
016744
นางวศินี ประเจิดสกุล
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
489 / 610
016950
นางวรัญญา ธรรมราช
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
490 / 610
017507
นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
491 / 610
018014
นายพงศ์เทพ พรมตรุษ
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
492 / 610
018365
นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรอง
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
493 / 610
018366
นางธัญญา อินทรโชติ
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
494 / 610
018709
นายพงศธร มงคล
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
495 / 610
018835
นางสาวศิริวรรณ แย้มเขนง
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
496 / 610
019231
นางสาวนรีรัตน์ หนองหลวง
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
497 / 610
019261
นางสาวเปรมฤดี มิ่งกลิ่น
ร.ร.วัดปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
498 / 610
014860
นางรุ่งทิวา คิดดี
ร.ร.บ้านยางซ้าย ฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
499 / 611
018282
นางนาตยา เสน่หา
ร.ร.บ้านยางซ้าย ฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
500 / 611
018287
นายวรุต หลำภักดี
ร.ร.บ้านยางซ้าย ฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
501 / 611
019025
นายกฤษฎา แย้มปั้น
ร.ร.บ้านยางซ้าย ฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
502 / 611
019259
นางสาวสุวนันท์ เทียบทิม
ร.ร.บ้านยางซ้าย ฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
503 / 611
019734
นางสาวเบญญาภา มลิวัลย์
ร.ร.บ้านยางซ้าย ฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
504 / 611
013721
นายสมชาย ป้อมแก้ว
ร.ร.บ้านสนามบิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
505 / 612
015952
นางสาวปราณีต อนันตะ
ร.ร.บ้านสนามบิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
506 / 612
016127
นางรัชนีพร คำพวง
ร.ร.บ้านสนามบิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
507 / 612
016753
นางศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์
ร.ร.บ้านสนามบิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
508 / 612
017323
นางอัมพาพรรณ จิ๋วนารายณ์
ร.ร.บ้านสนามบิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
509 / 612
018639
นางสาวดายิน คิดอ่าน
ร.ร.บ้านสนามบิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
510 / 612
018640
นายสุรเชษฐ์ ชูเตชะ
ร.ร.บ้านสนามบิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
511 / 612
019283
นางสาวปาณิสรา ช้างทอง
ร.ร.บ้านสนามบิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
512 / 612
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP