Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,529,921,732 บาท 
เงินกู้ :
15,471,373,513 บาท 
หุ้น :
5,381,024,330 บาท 
สมาชิก :
12,354  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธ.ค. 66
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
18.205.26.39  
เข้าชม :
508,416 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 66

 
 
จำนวน 9,607 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
018789
นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
613 / 619
018793
นายวัชรพงศ์ รัตนพร
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
614 / 620
019001
นายรัศมินทร์ พุทธอินทรา
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
615 / 620
019002
นางสาวสกุณา เพ็งศรี
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
616 / 620
019224
นายพงศกร ตั้งสยามวณิชย์
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
617 / 620
019253
นางสาวนิสา จันนา
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
618 / 620
019269
นายชาญวิทย์ ตันกอง
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
619 / 620
019381
นางสาวขนิษฐา เกตุประทุม
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
620 / 620
019496
นางสาวบุญยืน กันจิตร
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
621 / 620
019528
นางสาวกรฐริดา ดิลกวัฒนา
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
622 / 620
019583
ว่าที่ร้อยตรีสมัชญ์ วรรณโชค
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
623 / 620
019655
นางสาวณัฐกฤตา เปรมใจ
สพป.สท.เขต 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
624 / 620
009739
นายยอด หอมทอง
สพป.สท.เขต 1(ลจ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
625 / 621
011727
นายสมศักดิ์ มั่งจิ๋ว
สพป.สท.เขต 1(ลจ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
626 / 621
012479
นายยงยุทธ ถึงมี
สพป.สท.เขต 1(ลจ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
627 / 621
013591
นายนุรุต กลั่นเรือง
สพป.สท.เขต 1(ลจ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
628 / 621
016174
นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวล
สพป.สท.เขต 1(พนง)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
629 / 622
009675
นางสาวลำพึง นุ่มนิ่ม
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
630 / 623
009972
นายธวัชชัย ชูหน้า
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
631 / 623
012679
นายยศวัฒน์ พุฒตาล
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
632 / 623
013357
นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
633 / 623
013619
นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
634 / 623
013986
นายภักดี รัตนสากล
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
635 / 623
014073
นางวรรณทนา ละจุ้ม
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
636 / 623
014698
นายนิเวช พุ่มอ่ำ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
637 / 623
014815
นางสาวอัญชลี ฝางเสน
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
638 / 623
015377
นางหทัยภัทร ทองเป้า
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
639 / 623
015446
นางภคอร ป้อมแก้ว
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
640 / 623
016503
นางสาวดาวเรือง สมบัติทองใบ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
641 / 623
016957
นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
642 / 623
016978
นางสาววิทิตยา อำพนพรรณ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
643 / 623
016979
นางสาวศศิธร เกตุทอง
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
644 / 623
017066
นางสาววารี เกตุอ่อน
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
645 / 623
017150
นางสุนิษดา สุขอิ่ม
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
646 / 623
017257
ว่าที่ร้อยตรีนิติชาณ บริสุทธิ์
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
647 / 623
017259
นางเมตตา สุพัฒน์
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
648 / 623
017405
นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
649 / 623
017631
นายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
650 / 623
017668
นางสาวมยุรี มิตสานนท์
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
651 / 623
019004
นายคมกฤษณ์ โทนทอง
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
652 / 623
019228
นางสาวเมทินี บุญเกตุ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
653 / 623
019590
นางสาวณัฐสิริ พรหมมา
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
654 / 623
019620
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญมั่น
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
655 / 623
006330
นางธารินี รัตนพล
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด (บำนาญ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
656 / 624
011492
นางอารี จันทนนท์
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด (บำนาญ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
657 / 624
011669
นางเตือนใจ ปานศรี
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด (บำนาญ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
658 / 624
011743
นางสาวสายลม พิลึก
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด (บำนาญ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
659 / 624
013713
นายประยงค์ สัพทเสวี
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด (บำนาญ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
660 / 624
014040
นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
กศน.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
661 / 625
015127
นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ
กศน.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
662 / 625
018914
นางสาววันนิสา ฉ่ำเจริญ
กศน.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
663 / 625
002355
นางเกษร สอนอ่อน
กศน.(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
664 / 626
008356
นายสมมาตร คงเรือง
กศน.(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
665 / 626
009809
นายชาญณรงค์ ธารีพฤกษ์
กศน.(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
666 / 626
011946
นายนิพนธ์ ลอยใหม่
กศน.(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
667 / 626
012928
นางอนันตพร ยศนันท์
กศน.(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
668 / 626
004611
นายสุรัตน์ มากเกตุ
กศน.(บ.ลจ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
669 / 627
006410
นายกิจจา ร่มพิกุล
กศน.(บ.ลจ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
670 / 627
009727
นายสระ อินชูรันต์
กศน.(บ.ลจ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
671 / 627
010184
นายกิตติคุณ จันทร์วิลัย
กศน.(บ.ลจ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
672 / 627
011095
นายสมชาย ปานทับ
กศน.(บ.ลจ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
673 / 627
016399
นายทิวา ยี่ทอง
กศน.(พนง)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
674 / 628
017410
นางละเอียด พุ่มกลับ
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
675 / 629
017744
นายธีรศักดิ์ ธนูศิลป์
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
676 / 629
017755
นางสาวธนินทร นิธิอาชากุล
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
677 / 629
018939
นางสาวนิตยา สุคำภิรักษ์
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
678 / 629
018941
นางนัฐธิดา เขียวบาง
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
679 / 629
019005
นายอรรคเดช ธารินเจริญ
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
680 / 629
019011
นายวิรัตน์ สุทธิชาติ
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
681 / 629
019101
นางมณฑกาญจน์ พัดเย็นชื่น
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
682 / 629
019149
นายอานุภูม มณเฑียร
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
683 / 629
019168
นายพงษ์เทพ เถื่อนถ้ำ
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
684 / 629
010853
นายทัศนะ ภูผาธรรม
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(นอกเขต)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
685 / 630
013219
นายจตุพร เทียมทินกฤต
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(นอกเขต)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
686 / 630
014004
นางจิราพร กิ่งทัพหลวง
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(นอกเขต)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
687 / 630
014169
นายฉลาด แก้วพูล
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(นอกเขต)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
688 / 630
014215
นายสถาพร แก้วอัมพร
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(นอกเขต)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
689 / 630
015822
นายประยูร ธรรมจักร์
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(นอกเขต)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
690 / 630
009963
นายณรงค์ เฉื่อยฉ่ำ
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
691 / 631
010102
นายตระกูล หาญทองกูล
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
692 / 631
010103
นางไพเราะ เพ็ญประไพ
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
693 / 631
011625
นายเอนก สีหามาตย์
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
694 / 631
011753
นางผานิต จิตรเลขา
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
695 / 631
013216
นางสาวโสน จ๊อกถึง
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
696 / 631
013616
นายพุฒฒิพงศ์ แก้วมูลกิจ
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
697 / 631
013648
นายณรงค์ เกิดสังข์
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
698 / 631
014002
นายวินัย ขุนทอง
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
699 / 631
014304
นายภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
700 / 631
014541
นายสุพจน์ พรหมมาโนช
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(ไม่มีเงินเดือน)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
701 / 631
004847
นายศาณิชย์ โหมดสมพงษ์
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
702 / 632
005831
นางจินตนา เดือนแด่น
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
703 / 632
007617
นางพรพิมล พ่วงแผน
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
704 / 632
007932
นายทัศนวิทย์ เหล่ากิจรุ่งเรือง
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
705 / 632
011523
นางวิภาวดี สีหามาตย์
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
706 / 632
011755
นางธาดา สังข์ทอง
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
707 / 632
012141
นายชัยวัฒน์ ทองศักดิ์
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
708 / 632
013250
นางรัตนาพร ที่พึ่ง
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
709 / 632
013350
นางนวลจันทร์ สีหามาตย์
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
710 / 632
013393
นายสุเทพ อังกาบ
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
711 / 632
005868
นายสนิท อินทร์ตอง
สนง.ศิลปกรที่ 6 สุโขทัย(บ.ลจ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
712 / 633
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP