Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,245,039,474 บาท 
เงินกู้ :
14,916,378,908 บาท 
หุ้น :
5,314,831,770 บาท 
สมาชิก :
12,178  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 66
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.236.207.90  
เข้าชม :
480,565 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 65

 
 
จำนวน 9,386 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
017018
นางณัชชา รักษ์วรรณา
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
31 / 89
017056
นางสาวณัฐชา โคยามา
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
32 / 89
017104
นางนิภา โคตรผาย
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
33 / 89
017290
นายสุระพงษ์ โพธิ์สิงห์
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
34 / 89
017308
นางสาววาธินี อยู่หุ่น
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
35 / 89
017344
นางนันท์สินี แก้วลบ
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
36 / 89
017387
นายธีรยุทธ ราหุระ
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
37 / 89
017543
นางสาวสุภาพรรณ จี้สอน
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
38 / 89
017579
นางพัชราพรรณ ฉัมมาลี
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
39 / 89
017589
นายสถาพร เกิดเกตุ
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
40 / 89
017597
นายวิทยา สิงห์ทอง
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
41 / 89
017801
นายละออ กลิ่นทุ่ง
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
42 / 89
017910
นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกร
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
43 / 89
017951
นางสาวสุจารี สำอางค์
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
44 / 89
017952
นายธนวัฒน์ มากบุญ
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
45 / 89
018037
นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องแผ้ว
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
46 / 89
018040
นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
47 / 89
018041
นายอนุชา รุ่งโรจน์
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
48 / 89
018206
นางสาวอัจฉราพร สุวรรณศิลป์
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
49 / 89
018251
นางสาวกวินพัทธ์ โยธา
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
50 / 89
018322
นายภาณุพงษ์ แก่นอากาศ
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
51 / 89
018357
นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
52 / 89
018384
นายวัชกร ภูสุธรรม
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
53 / 89
018411
นางสาวณัฐนีย์ วงศ์สุวรรณ
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
54 / 89
018501
นางสาวศิริพร เขจร
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
55 / 90
018578
นางสาววิชุนี จันทร์อินทร์
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
56 / 90
019160
นางสาวนุชนาฎ โทนสังข์อินทร์
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
57 / 90
019172
นางสาวพิมพ์ชนก เพชรหงษ์
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
58 / 90
019203
นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุ
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
59 / 90
019267
นายภาณุวัฒน์ คะนิกา
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
60 / 90
016183
นายพจน์ จันทะพันธ์
ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา(พนง)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
61 / 91
014832
นางนฤมล อรชร
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
62 / 92
015305
นางสาวธัญทิวา เย็นใจดี
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
63 / 92
017070
นางชนิดาภา ภูมี
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
64 / 92
017216
นายประสิทธิ์ แสนสูน
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
65 / 92
017427
นายกิตติพงษ์ ยานุกูล
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
66 / 92
017691
นางสาวศิกพร จินดาประชา
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
67 / 92
017858
นางสาววาเลน สวัสดี
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
68 / 92
017961
นางลัดดาวัลย์ แสนสูน
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
69 / 92
018205
นายสันติสุข อิ่นพันธ์
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
70 / 92
018393
นางสาวนันทิตา มงคลศรี
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
71 / 92
019027
นายปรมินทร์ ศรีคำดี
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
72 / 92
016446
นางสุดารักษ์ กาวิละบุตร
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย(พนง)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
73 / 93
016227
นางกานดา จันทศรี
ร.ร.เชิงคีรี(พนง)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
74 / 94
016447
นางกัลยา แจ้งนคร
ร.ร. บ้านหนองสอนตอน(พนง)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
75 / 95
011287
นายสุรศักดิ์ เสือสีนาค
ร.ร.เชิงคีรี(ลจ)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
76 / 96
011839
นายสมบัติ เส็งเหี่ยว
ร.ร.บ้านวังแดด(ลจ)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
77 / 97
011318
นายมณี เกตุเผือก
ร.ร.บ้านลานทอง(ลจ)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
78 / 98
012446
นายสุเมธ ไทยมี
ร.ร. บ้านลานกระบือ(ลจ)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
79 / 99
009993
นายสุชาติ สิทธิอุทัยวงศ์
ร.ร.บ้านคลองไผ่งาม(ลจ)
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
80 / 100
011319
นางอุมา ทัดพัฒนกุล
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
81 / 101
012410
นางสาวประภากร สอนสุรินทร์
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
82 / 101
012449
นางพชรอร รักถึง
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
83 / 101
012652
นายเกรียงศักดิ์ ตั้งสยามวณิชย์
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
84 / 101
013322
นางกนกวรรณ ตั้งสยามวณิชย์
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
85 / 101
013555
นางสาวกาญจนา สอนแก้ว
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
86 / 101
014035
นางสาวฉันทิรา ฉันทะรัตน์
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
87 / 101
014237
นางกาญจนา อ๊ะนา
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
88 / 101
014974
นางชื่นทม ดิษสิน
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
89 / 101
015047
นางสาวสมคิด บุญบูรณ์
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
90 / 101
015151
นายเปรม ศรีนุต
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
91 / 101
015401
นางพรรณรพี บุญจันทร์
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
92 / 101
015741
นางสุภาลักษณ์ แก้วเคลือบ
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
93 / 101
016496
นางชบาไพร พรมวงศ์
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
94 / 101
016521
นางอนัญญา ทัดไทย
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
95 / 101
016694
นางสาวกาญจนา เพ็ชรมาก
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
96 / 101
016896
นางอมรรัตน์ จิติ
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
97 / 101
017035
นายนัฐวุฒิ เปี่ยมทรัพย์
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
98 / 101
017256
นางสาววรรณกาญจน์ คำด้วง
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
99 / 101
017264
นางสาวละตินา เทพบุรี
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
100 / 101
017879
นางสาวศศิญา สำรี
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
101 / 101
017890
นางวรรณพร รวมเงิน
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
102 / 101
017928
นางวัลลภา จันโททัย
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
103 / 101
018045
นางสาวกวินธิดา ลินติดต่อ
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
104 / 101
018046
นายศักดิ์ปัญญา ลิ้นจี่
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
105 / 101
018081
นางสาวสาวิตรี ถอนภูเขียว
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
106 / 101
018440
นางสาวจุฑามาศ หมื่นวงษ์เทพ
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
107 / 101
018813
นางสาวลัดดาวัลย์ สำราญ
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
108 / 102
019111
นางกัลยกร จันทร์คง
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
109 / 102
019366
นางสาวสายสุดา ดีไชยรัมย์
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
110 / 102
014010
นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน
ร.ร.เชิงคีรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
111 / 103
015347
นายพรกวี ตัสมา
ร.ร.เชิงคีรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
112 / 103
015784
นายพัชรพงศ์ ค้อมทอง
ร.ร.เชิงคีรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
113 / 103
016469
นางสาวอทิตยา สว่างเต็ม
ร.ร.เชิงคีรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
114 / 103
018240
นางสาวแก้วมณี หล่าเพีย
ร.ร.เชิงคีรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
115 / 103
018712
นางสาวสุรีพร แสงลำภู
ร.ร.เชิงคีรี
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
116 / 103
013581
นางจันทนีย์ วงศ์ละคร
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
117 / 104
015238
นางสาวผ่องพรรณ โกศัย
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
118 / 104
015304
นางสุภา พุทธรัตน์
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
119 / 104
017094
นางอาริษา กรรขำ
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
120 / 104
018348
นางสาวเพ็ญนภา ปั่นอ้าย
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
121 / 104
018415
นางสาวธนัชพร มั่นจอง
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
122 / 104
018421
นางสาวลักษณ์ชยา ฟักเจริญ
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
123 / 104
018441
นางสาวสาวิตรี ราชทรัพย์
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
124 / 104
018518
นางสาวนฤภรกมล หวาเกตุ
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
125 / 104
018622
นางสาวชลธิชา เมฆสว่าง
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
126 / 104
018801
นางสาวปริชมน พุ่มพวง
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
127 / 104
019131
นายอนุชา นิดตา
ร.ร.บ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
128 / 104
014995
นางสมปอง เกตุเผือก
ร.ร. บ้านวังโคนเปือย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
129 / 105
015167
นางรดาวัลย์ แสงสุก
ร.ร. บ้านวังโคนเปือย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
เวลา -
130 / 105
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP