Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,358,069,899 บาท 
เงินกู้ :
15,433,101,839 บาท 
หุ้น :
5,370,876,690 บาท 
สมาชิก :
12,268  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 04 ต.ค. 66
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.197.111.121  
เข้าชม :
500,225 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 66
สมาชิกสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งโดยยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ต.ค. 66
<< ไฟล์เอกสารคำร้อง >>

 
 
จำนวน 9,520 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
004962
นางสุดาทิพย์ สงวนสุข
เทศบาลตำบลบ้านสวน(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
005012
นางบุญสม พลไกร
เทศบาลตำบลบ้านสวน(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
005013
นางศิริวรรณ มหาคำ
เทศบาลตำบลบ้านสวน(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
005428
นายสมหมาย ลักษณะวิเชียร
เทศบาลตำบลบ้านสวน(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
005429
นางรัศมี ขำมั่น
เทศบาลตำบลบ้านสวน(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
008022
นางเพียงใจ เกิดเกตุ
เทศบาลตำบลบ้านสวน(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
017446
นางสาวณัฐวรรณา ภักดีอาษา
อบต.ตาลเตี้ย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
019237
นายยุทธนา ทาแก้ว
อบต.ตาลเตี้ย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016273
นางสาวศิริพร เฉียบแหลม
อบต.ปากแคว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016330
นางสาวสายทอง อารี
อบต.ปากแคว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
017499
นางสาวรัสฑณาพร ชูเมือง
อบต.ปากแคว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
017500
นางสาวนริศรา ศรีม่วง
อบต.ปากแคว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
018898
นางณิตินันท์ เมฆฉาย
อบต.ปากแคว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
018999
นางภคพร ภูทรัพย์
อบต.ปากแคว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
019167
นางคนึง กานำ
อบต.ปากแคว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016331
นางวันเพ็ญ ทรัพย์เจริญ
อบต.ปากแคว(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016200
นางณฐศศิกานต์ ต่ายมีปภาวินท์
อบต.เมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
017076
นางมณฑา ณ แฉล้ม
อบต.เมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
017077
นางอัญชลี ฟองสวัสดิ์
อบต.เมืองเก่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
018331
นางชุติมา ชีวะนานนท์
อบต.เมืองเก่า(บ)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016293
นางนรินทร์ สายสอน
อบต.บ้านสวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016295
นางสาวจรรยา รุ่นแรก
อบต.บ้านสวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
017188
นางสาวสิริรัตน์ จรแจ่ม
อบต.บ้านสวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
019363
นางสาววรรณิศา จันทร์หอม
อบต.บ้านสวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016566
นางสาวโศภิชา ตาปิ๋วเครือ
อบต.ปากพระ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016325
นางกนกวรรณ คงเมือง
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016806
นางรัชดา มหาพงศ์
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016838
นางสาวสุจรรยา อินน้อย
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016863
นางสาวพนิดา สงฆ์มณี
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
017671
นางขนิษฐา เธียรทิพย์วิบูล
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
018935
นางสาวพิมพ์ประไพ อินทิพย์
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
019129
นางเรณู เที้ยธิทรัพย์
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
019287
นางสาวนวพรรษ ชำนาญเสือ
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
003766
นายวิรัตน์ ขาวเขียว
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
004228
นายวรินทร์ เพ็ญประไพ
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
004390
นายเทพ ปาวิเศษ
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
005342
นายประสิทธิ์ เขียนดี
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
005871
นายวิเชียร เหล่ากิจรุ่งเรือง
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
006834
นายสุทิน ต่ายมี
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
007615
นายประดิษฐ ถมทอง
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
007616
นางสาวเบ็ญจา นุ่มพรม
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
007931
นายบุญเรือง คงดวน
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
007933
นางสมบูรณ์ เหล่ากิจรุ่งเรือง
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
008640
นางสาวสุด ต่ายมี
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
010503
นายจำรัส แม้นเหมือน
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
010907
นายประสิทธิ์ ใจรัก
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
010990
นายศุภกฤษ สาจักร
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
011462
นายสุวิทย์ ชื่นอินทร์
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
011960
นางพนาวัลย์ ไชยโย
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
012092
นายอุบล ดำเด่นงาม
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
012140
นายวัชรพงษ์ มีฤทธิ์
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
012525
นายชัยรัตน์ ชื่นจิตต์
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
013257
นางสาวนาตยา ภูศรี
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
013401
นายประเสริฐ ใจรัก
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
014297
นางบังอร จันทรมณี
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
014543
นางรัตติยา ไชยวงศ์
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
014604
นายณัฐพล ม่วงศรเขียว
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
015022
นายพูนวิวัฒน์ พรหมชาติ
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
015328
นางสาวรักชนก ทาริยะชัย
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016162
นางสาวรุ่งกราน พร้อมสกุล
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016188
นายทวีศักดิ์ พานเงิน
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016283
นางสาวภาณินนุช กุลอินทร์
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016285
นางนลินี สาจักร
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016314
นายปริญญา สอนไว
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016371
นางสาวนุชจรี ผ่องใสศรี
เลือกตั้งศิลปกรเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
011094
นายธีรศักดิ์ มวลศรี
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
014039
นางสุมิตรา คงเรือง
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
014126
นางสาวอาภา จันทร์ศิริไพบูลย์
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
014603
นางสาวศรีโสภา มีเจริญ
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
014794
นายบรรเลง ยงญาติ
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
015666
นางสาวเสรี คงเนียม
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016242
นางเจตจำนงค์ สมยิ้ม
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016376
นางพัชรพร ชัยวรรณ์
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016378
ว่าที่ร้อยตรีพนม วันจันทร์
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016379
นางบำเพ็ญ อิสระไพจิตร์
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016380
นางกานดา หงษ์ผ้วย
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016381
นางพรศิริ ทรัพย์ประเสริฐ
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016382
นายศักดา มีสัตย์
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016383
นายสมเกียรติ บัวป้อม
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016384
นายอนุสรณ์ สอนง่าย
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016385
นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์โพยม
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016386
นางวาสนา แก้วทุ่ง
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016388
นายอุดมศักดิ์ ชูยิ้ม
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016460
นางพัชรีพร ดวงดาว
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
016812
นางสาวทิพย์วรรณ พันธ์ชัย
เลือกตั้งกศน.เมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
เวลา -
0 / 0
011440
นายสุรกิจ มากล้ำ
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
012068
นางเตือนใจ เชื้อประดิษฐ์
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
012703
นางยุพา สุนทรีมณีกริช
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
013308
นายดุสิต นาจรัส
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
013370
นางรำเพย จันทร์จเร
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
013557
นางสาวนงนุช โคเรือง
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
013841
นางปัทมา นาจรัส
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
013919
นางจำปา ทับกรุง
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
014110
นายกิจมานะ จุ้ยขุนทอง
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
014173
นายพัลลภ นิ่มบัว
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
014184
นางประกอบ สุทธิมาศ
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
014284
นายสิน นุ่มพรม
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
014581
นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรือง
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
014735
นางจิตติมา กลัดสำเนียง
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
014998
นางสายชล โพธิ์ดง
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา -
0 / 0
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP