Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,834,059,047 บาท 
เงินกู้ :
14,518,419,356 บาท 
หุ้น :
5,275,680,480 บาท 
สมาชิก :
12,077  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 65
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
18.208.132.74  
เข้าชม :
445,368 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 65

 
 
จำนวน 9,304 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
018201
นางสาวชัญญาวีร์ นวลคำ
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018202
นางสาวขวัญใจ เห็มสุวรรณ
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018599
นางสาวภัทรมน แจ่มทุ่ง
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
019225
นางสาวณัฐมล แย้มขำ
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
019227
นายปฐวี วรรณชัย
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
012464
นางวันเพ็ญ ท้วมนาค
ร.ร.บ้านลานเอื้อง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015495
นายธานินทร์ ทองคง
ร.ร.บ้านลานเอื้อง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017574
นางสาวพิยดา ม่วงมนตรี
ร.ร.มหาตมาคานธีอนุสรณ์
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017694
นางสาวขวัญชนก สุวรรณชัย
ร.ร.มหาตมาคานธีอนุสรณ์
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017749
นางสาวอรทัย บุญตั้ง
ร.ร.มหาตมาคานธีอนุสรณ์
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018087
นางสาวกาญจนา สายสุรินทร์
ร.ร.มหาตมาคานธีอนุสรณ์
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
009851
นายฤชัย ผ่องทอง
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
011035
นายมนัส ครุฑหนู
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015331
นายนคร เถื่อนโต
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015897
นายดาวุธ อุ่นทอง
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018426
นางสาววิภารัตน์ ธานีใหญ่
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018559
นางสาวนิศารัตน์ วรรณสุข
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018862
นางสาววิรากานต์ พลคล้าย
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
019096
นายตติพงษ์ พัฒนพิเชียร
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
008785
นายชูชาติ ขาวป้อม
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
012483
นางกัลยา นาคจันทร์
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
013853
นายสาธิต อาณาเขตต์
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
014228
นางมาริน แจงป้อม
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
014295
นายธัชกฤช ประดิษฐ์วรกุล
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015332
นางสาวสนอง สอนทุ่ง
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
016741
นายนันทวุฒิ เหลี่ยมอุไร
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
016929
นางสำรวย เฟื่องอิ่ม
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017251
นางสุวรรณ พัดกลม
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017705
นางธัญญารัตน์ จันทร์เสม
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017896
นายอาทิตย์ อินมา
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018007
นางสาววิรมน ศรคม
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018032
นายณัฐวุฒิ รัตนประทุม
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018156
นางสาวอารยา ศรีวะอุไร
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
019153
นางสาวสมฤทัย อุดมสุข
ร.ร.บ้านขุนนาวัง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
006615
นายเทียม จรวุฒิพันธ์
ร.ร.บ้านโว้งบ่อ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
011309
นางเจตนา เกิดเกตุ
ร.ร.บ้านโว้งบ่อ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015827
นางสาววัลภา อินทรโชติ
ร.ร.บ้านโว้งบ่อ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017840
นายวีระชัย ธูปเรือง
ร.ร.บ้านโว้งบ่อ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018887
นายสุเมธ เพ็ชรฟัก
ร.ร.บ้านโว้งบ่อ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
019183
นางสาวดาวิรัชฎ์ ฉิมเอี่ยม
ร.ร.บ้านโว้งบ่อ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
012799
นายสุทัศน์ หลินเจริญ
ร.ร.บ้านน้ำลาด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
013424
นายบุญสม ชีเปรม
ร.ร.บ้านน้ำลาด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
014278
นายณรงค์ พ่วงไผ่
ร.ร.บ้านน้ำลาด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
014688
นายวิโรจน์ สุกรีดิษฐ์
ร.ร.บ้านน้ำลาด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018996
นางสาวรัตนาภรณ์ สุ่มเกตุ
ร.ร.บ้านน้ำลาด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
013992
นางจันทิพย์ เสนงาม
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
014036
นางจันตรา นาโตนด
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015002
นายวิชา อยู่แย้ม
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015003
นางชะอ้อน อยู่แย้ม
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015284
นายเยี่ยม ต้นกลั่น
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015550
นางสาวชลิตา โพธิ์รี
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015650
นางอรพลิน นิลรัตน์
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
016612
นางสุนันทา วงศ์จันทรมณี
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017178
นางสุรีย์นิภา พรมทา
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017330
นางสาวปวีณา เปรมใจ
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017699
นางสาวธมน ดีหนอ
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017745
นางสาวสุพรรณษา จันทร์หล้า
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018592
นางสาวสุพัตรา คล้ายยา
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018722
นางสาววิจิตรา โพธิบัลลังค์
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018724
นางสาววราภรณ์ วงศ์ฮ่อ
ร.ร.วัดมุจลินทาราม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015343
นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์
ร.ร.สามัคคีวิทยา(อุปถัมภ์)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
016146
นางอมร รุ่งเรือง
ร.ร.สามัคคีวิทยา(อุปถัมภ์)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018868
นางสาวสุณัฏฐา คำชู
ร.ร.สามัคคีวิทยา(อุปถัมภ์)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
019053
นางสาวณัชชา พลอยดำ
ร.ร.สามัคคีวิทยา(อุปถัมภ์)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
007861
นางพรรณี เขียวเรือง
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
011156
นางสายบัว ฟักแตง
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
013261
นางอำนวย รุ่งรัตนไชย
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
014151
นางวาสนา ตุ้มเขียว
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
014281
นายวิเชียร ภูสมสี
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015537
นางทิวา บัวหลวง
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017746
นายพีระพงศ์ มั่นไสย์
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017855
นางสาวกัลยาณี จันทรปิติกุล
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017865
นางดวงพร คงนา
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017872
นางรุจิรัตน์ ชูเตชะ
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017883
นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรเสนา
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018116
นางสาวลลิดา สังจันทร์
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018829
นายภัทรพันธ์ แจ่มทุ่ง
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
019178
นางสาวนภัสสร คำนาค
ร.ร.บ้านบึงหญ้า
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018324
นางสาวสุกัญญา เกิดอินทร์
ร.ร.หนองบัวเขาดิน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018406
นางสาวนัทธิชา ลิ้มทอง
ร.ร.หนองบัวเขาดิน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018407
นางสาวสุพัฒตรา นาคนาคา
ร.ร.หนองบัวเขาดิน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018413
นางสาวฐิติมา สัจจหทยาศรม
ร.ร.หนองบัวเขาดิน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018649
นางสาวสุนิสา ประมูลสิน
ร.ร.หนองบัวเขาดิน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
014829
นางสาวเสาวลักษณ์ โอภาส
ร.ร.บ้านใหม่เจริญผล
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015483
นางวราภรณ์ ชีเปรม
ร.ร.บ้านใหม่เจริญผล
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
015871
นางสาวสายชล บุตรนุช
ร.ร.บ้านใหม่เจริญผล
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
016121
นายณัฐกิตต์ เป้ทุ่ง
ร.ร.บ้านใหม่เจริญผล
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
016127
นางรัชนีพร กวีวัฒนา
ร.ร.บ้านใหม่เจริญผล
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017463
นางสาวหยาดนภา ทำพระเวช
ร.ร.บ้านใหม่เจริญผล
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017464
นางกิติยา วัฒนนารถ
ร.ร.บ้านใหม่เจริญผล
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
017812
นางสาวรัชนี บุญจ้อย
ร.ร.บ้านใหม่เจริญผล
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018707
นายฉัตรกานต์ อัมภาราม
ร.ร.บ้านใหม่เจริญผล
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
019056
นางสาวกาญจนา ขาวทุ่ง
ร.ร.บ้านใหม่เจริญผล
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
014301
นางริสา วัฒนะรัตน์
กศน.(คีรีมาศ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
018955
นางสาวสกาวรัตน์ ขวานา
กศน.(คีรีมาศ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
011159
นายธวัช พูลสุวรรณ์
กศน.(ลจ)(คีรีมาศ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
000347
นางประทีป วีระวัฒนาพงษ์
บำนาญ อ.คีรีมาศ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
000391
นายชม บ้านกล้วย
บำนาญ อ.คีรีมาศ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
000967
นางรัศมี รังโปฎก
บำนาญ อ.คีรีมาศ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
000968
นายไพศาล มั่นหมาย
บำนาญ อ.คีรีมาศ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา
0 / 0
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP