Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,612,065,478 บาท 
เงินกู้ :
15,583,517,172 บาท 
หุ้น :
5,390,516,700 บาท 
สมาชิก :
12,406  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 67
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.200.77.92  
เข้าชม :
519,050 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 66

 
 
จำนวน 9,607 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
016877
นางอาภรณ์ นิ่มคำ
ร.ร.บ้านสามพวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
134 / 767
017603
นางธนัญญา ผิวอ่อน
ร.ร.บ้านสามพวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
135 / 767
017874
นางสาวสุชาดา ทรัพย์ประเสริฐ
ร.ร.บ้านสามพวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
136 / 767
018988
นางสาวฐาณมาศ บู่สี
ร.ร.บ้านสามพวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
137 / 767
019061
นายนพดล เอี่ยมพลับ
ร.ร.บ้านสามพวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
138 / 767
019499
นายวัลลพ เหลือหลาย
ร.ร.บ้านสามพวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
139 / 767
019588
นางสาวอาภามณี โอศาสตร์
ร.ร.บ้านสามพวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
140 / 767
012741
นางเนาวรัตน์ เสือกระจ่าง
ร.ร.บ้านตะเข้ขาน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
141 / 768
013745
นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์
ร.ร.บ้านตะเข้ขาน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
142 / 768
014694
นายวิทยา สนองบุญ
ร.ร.บ้านตะเข้ขาน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
143 / 768
016647
นางสาวกมลวรรณ ฉัตรเงิน
ร.ร.บ้านตะเข้ขาน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
144 / 768
017533
นางสาวสิริรัตน์ อินทร์กอง
ร.ร.บ้านตะเข้ขาน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
145 / 768
017813
นายพัลลภ โพธิ์เงิน
ร.ร.บ้านตะเข้ขาน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
146 / 768
017814
นายอภิสิทธิ์ ทองลา
ร.ร.บ้านตะเข้ขาน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
147 / 768
018286
นางสาวอุษา สะสม
ร.ร.บ้านตะเข้ขาน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
148 / 768
018805
นางสาวจันทร์พิมา นาคปัด
ร.ร.บ้านตะเข้ขาน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
149 / 768
019157
นางสาวศิรประภา ปิ่นทอง
ร.ร.บ้านตะเข้ขาน
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
150 / 768
009916
นางระวีวรรณ ภูสีโสม
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
151 / 769
010835
นายกฤษดา แจ่มทุ่ง
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
152 / 769
010914
นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สน
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
153 / 769
010944
นายชัชชัย สนองบุญ
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
154 / 769
012341
นายวิทยา เขียวภักดี
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
155 / 769
012391
นางลักษณา พละทรัพย์
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
156 / 769
013030
นางสาววิลาวัณย์ สนองบุญ
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
157 / 769
013435
นางมณฑา เพลียไกรชุมพล
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
158 / 769
013844
นางชลนิภา ยืนยงค์
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
159 / 769
014236
นางสาวรจนา ธารานาถ
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
160 / 769
016131
นายพงศ์ธร บัวป้อม
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
161 / 769
017855
นางสาวกัลยาณี จันทรปิติกุล
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
162 / 769
019515
นายนรากร โตบำรุง
ร.ร.บ้านหนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
163 / 769
010654
นางสุนันท์ จันทรปิติกุล
ร.ร.บ้านลำคลองยาง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
164 / 770
015166
นายธวัชชัย งามอุดมศิล
ร.ร.บ้านลำคลองยาง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
165 / 770
015992
นางจุฑามาศ นนท์แก้ว
ร.ร.บ้านลำคลองยาง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
166 / 770
016102
นางวิสนีย์ งามอุดมศิล
ร.ร.บ้านลำคลองยาง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
167 / 770
017726
นายณัฐพล มากจีน
ร.ร.บ้านลำคลองยาง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
168 / 770
013364
นางจารุนันท์ สิทธิโสภณ
ร.ร.บ้านเนินพยอม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
169 / 771
014685
นางจีระวรรณ หล่อประดิษฐ์
ร.ร.บ้านเนินพยอม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
170 / 771
017192
นางจันทร์เพ็ญ พะโยม
ร.ร.บ้านเนินพยอม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
171 / 771
018613
นางนุชจรินทร์ เกษทรัพย์
ร.ร.บ้านเนินพยอม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
172 / 771
015663
นางสาวสุชัญญา จิ๋วน๊อต
ร.ร.บ้านวังกร่าง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
173 / 772
015912
นายสัญญา เสือแก้ว
ร.ร.บ้านวังกร่าง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
174 / 772
017487
นางสาวนิตยา เดชแฟง
ร.ร.บ้านวังกร่าง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
175 / 772
018131
นางสาวสุพินดา ทะสุวรรณ์
ร.ร.บ้านวังกร่าง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
176 / 772
019176
นางสาวเกตน์นิภา กลั่นเรือง
ร.ร.บ้านวังกร่าง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
177 / 772
019254
นางสาวธนอัญญ์ ทองยัง
ร.ร.บ้านวังกร่าง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
178 / 772
009882
นายปราโมทย์ อยู่อ้น
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
179 / 773
013477
นางสมพร โกศล
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
180 / 773
015372
นางอัมภา สังคง
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
181 / 773
015707
นางสาวศจี สินพิชัย
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
182 / 773
015775
นางแววตา ขำแย้ม
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
183 / 773
015833
นางสาวชุติมา เนื้อไม้หอม
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
184 / 773
016585
นางเรณู สีเพชร
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
185 / 773
016933
นายทัย บุญคง
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
186 / 773
017095
นางสาวอนุสรา พรมพา
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
187 / 773
017725
นางสาวนฤชินท์ โพธิ์แจ้ง
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
188 / 773
017728
นายเกียรติศักดิ์ วงษ์เลี้ยง
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
189 / 773
018005
นางสาวมณีนุช ครุฑเกตุ
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
190 / 773
018008
นางสาวมนธิชา กองพรม
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
191 / 773
018218
นางสาวจิดาภา ทองโตนด
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
192 / 773
018233
ว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต์ ศรีเตว็ด
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
193 / 773
018235
นางธีริศรา ชาวสวน
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
194 / 773
019592
นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์
ร.ร.บ้านยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
195 / 773
015138
นางศศิธร ธรสินธุ์
ร.ร.บ้านคลองน้ำเย็น
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
196 / 774
017503
นางเกตุกนก รุกขชาติ
ร.ร.บ้านคลองน้ำเย็น
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
197 / 774
019347
นางสาวกาญจนา ชุ่มฉาย
ร.ร.บ้านคลองน้ำเย็น
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
198 / 774
019587
นายยุทธพงศ์ โฉมโย้
ร.ร.บ้านคลองน้ำเย็น
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
199 / 774
012318
นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย
ร.ร.บ้านหนองตลับ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
200 / 775
018145
นางสาวปัญญาพร กลิ่นทุ่ง
ร.ร.บ้านหนองตลับ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
201 / 775
018930
นางสาวศิรินภา มั่นคำ
ร.ร.บ้านหนองตลับ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
202 / 775
019662
นางสาวอุบลวรรณ มาคล้าย
ร.ร.บ้านหนองตลับ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
203 / 775
013485
นางอนงค์ รอดประดิษฐ์
ร.ร.บ้านเขาทองผางับ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
204 / 776
015726
นางพิราวรรณ พรมมี
ร.ร.บ้านเขาทองผางับ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
205 / 776
017498
นางสาวอรวรรณ แสงท่านั่ง
ร.ร.บ้านเขาทองผางับ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
206 / 776
018610
นายสุโขทัย สั่งสอน
ร.ร.บ้านเขาทองผางับ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
207 / 776
011968
นางอนงค์ จุ้ยต่าย
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
208 / 777
014690
นางสาวศิตา โพธิ์รี
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
209 / 777
015309
นางสาวสุกัญญา ฤาชา
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
210 / 777
016427
นายไกรสร ไกรกิจราษฎร์
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
211 / 777
017871
นางยุพา สีขำ
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
212 / 777
017914
นางสาวปวีณา เหน่งแดง
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
213 / 777
018150
นางสาวชื่นกมล อ่ำโพธิ์
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
214 / 777
018174
นางสาวสุธิดา ยอดดี
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
215 / 777
018201
นางสาวชัญญาวีร์ นวลคำ
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
216 / 777
019225
นางสาวณัฐมล แย้มขำ
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
217 / 777
019227
นายปฐวี วรรณชัย
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
218 / 777
019384
นายเลิศศักดิ์ หมื่นคำสี
ร.ร.บ้านน้ำพุ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
219 / 777
012464
นางวันเพ็ญ ท้วมนาค
ร.ร.บ้านลานเอื้อง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
220 / 778
015495
นายธานินทร์ ทองคง
ร.ร.บ้านลานเอื้อง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
221 / 778
019297
นางสาวศุภกานต์ เทียบทิม
ร.ร.บ้านลานเอื้อง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
222 / 778
019535
นายมนตรี คล้ายบุญโต
ร.ร.บ้านลานเอื้อง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
223 / 778
019552
นางสาวสิตานันท์ สังข์จันทร์
ร.ร.บ้านลานเอื้อง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
224 / 778
017093
นายธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์
ร.ร.มหาตมาคานธีอนุสรณ์
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
225 / 779
017574
นางสาวพิยดา ม่วงมนตรี
ร.ร.มหาตมาคานธีอนุสรณ์
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
226 / 779
017694
นางสาวขวัญชนก สุวรรณชัย
ร.ร.มหาตมาคานธีอนุสรณ์
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
227 / 779
017749
นางสาวอรทัย บุญตั้ง
ร.ร.มหาตมาคานธีอนุสรณ์
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
228 / 779
018426
นางสาววิภารัตน์ ธานีใหญ่
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
229 / 780
018559
นางสาวนิศารัตน์ วรรณสุข
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
230 / 780
018862
นางสาววิรากานต์ พลคล้าย
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
231 / 780
019096
นายตติพงษ์ พัฒนพิเชียร
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
232 / 780
019724
นางสาวนิสากร แสงคำ
ร.ร.บ้านนาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
233 / 780
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP