Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,632,676,859 บาท 
เงินกู้ :
15,721,131,289 บาท 
หุ้น :
5,393,723,720 บาท 
สมาชิก :
12,433  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 67
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.212.99.208  
เข้าชม :
524,639 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 66

 
 
จำนวน 9,607 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
016057
นางนัยนภา สารสืบ
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
534 / 802
016060
นางเมษยา โตบำรุง
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
535 / 802
016826
นางภัทรานิษฐ์ เสรีระกุล
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
536 / 802
017088
นางวิตาพรร พยอม
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
537 / 802
017615
นางสุวิตา ดำดี
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
538 / 802
017698
นางสาวอำพา ปิ่นโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
539 / 802
017812
นางสาวรัชนี บุญจ้อย
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
540 / 802
018162
นางสาวนิศารัตน์ เหลี่ยมสกุล
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
541 / 802
018272
นางนารีรัตน์ เกษตรกรกุล
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
542 / 802
018304
นางสาววรรณารัตน์ ไกรกิจราษฎร์
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
543 / 802
018318
นายกมล โอดคง
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
544 / 802
018454
นางธัชปภา พึ่งเรือง
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
545 / 802
018747
นางสาวพิมพ์ชนก ธาดาสิริพัฒน์
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
546 / 802
019426
นายรัฐธรรมนูญ ไพศาล
เทศบาลตำบลโตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
547 / 802
003326
นายไพฑูรย์ แสงคำ
เทศบาลตำบลโตนด(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
548 / 803
004661
นางทวี สิทธิโสภณ
เทศบาลตำบลโตนด(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
549 / 803
006067
นางสุวรรณี รีสีหวัฒน์
เทศบาลตำบลโตนด(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
550 / 803
006354
นางกฤตยา ทองมี
เทศบาลตำบลโตนด(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
551 / 803
007863
นางสุภาวดี แสงคำ
เทศบาลตำบลโตนด(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
552 / 803
010474
นางเสาวลักษณ์ วิทยลักษณ์สกุล
เทศบาลตำบลโตนด(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
553 / 803
010617
นางจันทร์เพ็ญ สวัสดิ์สุข
เทศบาลตำบลโตนด(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
554 / 803
013723
นางสุภาวรรณ์ เมฆดินแดง
เทศบาลตำบลโตนด(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
555 / 803
014340
นางธนัทธรณ์ ยอดฉาย
เทศบาลตำบลโตนด(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
556 / 803
017248
นางปาริชาติ ดรุณวรคุณ
เทศบาลตำบลโตนด(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
557 / 803
016848
นางสาวอัจฉรา บุญยัง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
558 / 804
016891
นายสุรเดช ศรีเที่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
559 / 804
017187
นายปรวิทย์ จิ๋วนารายณ์
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
560 / 804
017514
นางสาวจรรยา บุญเรือง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
561 / 804
004721
นางอธิดา อินทรสอาด
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
562 / 805
004751
นายดำริห์ ครุธจู
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
563 / 805
004884
นายปรีชา บุญญาธิกุล
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
564 / 805
005681
นางลักขณา วัฒนนารถ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
565 / 805
006065
นายสงัด เสือกระจ่าง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
566 / 805
006585
นางฉลวย จันทร์ส่ง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
567 / 805
006727
นางอรวรรณ ผิวอ่อน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
568 / 805
007114
นางศศิเกษม รุจิรวรรณคีรี
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
569 / 805
007864
นายเกียรติศักดิ์ รุจิรวรรณคีรี
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
570 / 805
007953
นายเริ่ม มั่นทุ่ง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
571 / 805
008256
นางกิจสลิน แก้วอยู่
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
572 / 805
009671
นายสวัสดิ์ จรวุฒิพันธ์
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
573 / 805
010281
นางทิพวรรณ แสนยศักดิ์ศรี
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
574 / 805
015857
นางเพ็ญทิวา จิตสว่าง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
575 / 805
015858
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร จิตสว่าง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
576 / 805
016108
นางสาวไพรวัลย์ อ่อมอินทร์
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง(บ)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
577 / 805
015919
นางอุษา สีขาว
ร.ร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
578 / 806
015938
นายอำนวย ตรุษทุ่ง
ร.ร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
579 / 806
016006
นางสาวยุพิน เต็งดี
ร.ร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
580 / 806
016007
นางสุหัทยา ธนาวิวัฒนา
ร.ร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
581 / 806
016177
นายสุจริต แสงอรุณ
ร.ร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
582 / 806
016593
นางสาวจารุวรรณ บุญวงษ์
ร.ร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
583 / 806
017281
นายเจริญ แก้วศรี
ร.ร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
584 / 806
017464
นางกิติยา วัฒนนารถ
ร.ร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
585 / 806
019028
ว่าที่ร้อยตรีมงคล สีขาว
ร.ร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
586 / 806
019548
นางสาวกรสิริ เพ็ชรดี
ร.ร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
587 / 806
013677
นายศุภกิจ แก้วแดง
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
588 / 807
013769
นางทองศรี ใจมนต์
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
589 / 807
015141
นายมุนินทร์ โอนอ่อน
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
590 / 807
015586
นายสยุมภู โพธิ์แจ้ง
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
591 / 807
015937
นางกิ่งแก้ว โคกคำ
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
592 / 807
015940
นางสาวขวัญแก้ว จินาเกตุ
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
593 / 807
016105
นางสาวนาฏยา ผิวอ่อน
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
594 / 807
016107
นางรัศมี กันภัย
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
595 / 807
016135
นางเจริญ เย็นใส
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
596 / 807
016245
นางสาววิชุลดา ผิวอ่อน
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
597 / 807
016300
นางธารทิพย์ จิ๋วนารายณ์
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
598 / 807
016996
นางสาวสุวรรณา เรืองนุกูล
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
599 / 807
017064
นางนงนุช บุญมีจ้อย
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
600 / 807
017069
นายสมพงษ์ ใจมนต์
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
601 / 807
017454
นายรัชพล นารถบุญ
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
602 / 807
019353
นางสาวสุกัญญา ดีวงษ์
ร.ร.วัดดุสิตาราม (ท.ทุ่งหลวง)
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
603 / 807
016145
นางเอี้ยง สังข์ทุ่ง
อบต.สามพวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
604 / 808
017371
นายพงษ์พันธ์ ผิวอ่อน
อบต.สามพวง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
605 / 808
016248
นางวีรวรรณ เฟื่องอิ่ม
อบต.ศรีคีรีมาศ
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
606 / 809
016061
นางอุสา ขอนทอง
อบต. โตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
607 / 810
016247
นางสาวภัสทรี เฟื่องเงิน
อบต. โตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
608 / 810
016249
นางบุญสม เกิดทวี
อบต. โตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
609 / 810
016250
นางสาวเบญจพร คงหมื่นรักษ์
อบต. โตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
610 / 810
016251
นางสาวแสงเดือน เพชรทอง
อบต. โตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
611 / 810
016892
นางสุปรียา พรมเทียน
อบต. โตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
612 / 810
017674
นางศิริกันยา นิลทัพ
อบต. โตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
613 / 810
018097
นางฐิดายุ จ้อยเขียว
อบต. โตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
614 / 810
019479
นางสาวพิชญาภา ปาสร้อย
อบต. โตนด
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
615 / 810
010705
นางอรัญญา ไกดาส
อบต.หนองจิก
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
616 / 811
016148
นางดาวรุ่ง ภู่จีน
อบต.หนองจิก
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
617 / 811
016563
นางรุ่งนภา สอนอุทัย
อบต.หนองจิก
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
618 / 811
019380
นางฉันทนา เสียงใส
อบต.หนองจิก
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
619 / 811
014396
นางปวรวรรณ รักรู้ธรรม
อบต.ทุ่งยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
620 / 812
018451
นางนวีนา แก้วจันทร์
อบต.ทุ่งยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
621 / 812
018478
นางจุฑาธิบดิ์ มาสว่าง
อบต.ทุ่งยางเมือง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
622 / 812
016110
นางนันทกา กันนา
อบต.หนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
623 / 813
016149
นางเบญจวรรณ นุชพุฒ
อบต.หนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
624 / 813
016253
นางอาภัสรา เมฆเขียว
อบต.หนองกระดิ่ง
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
625 / 813
016111
นางวิริยา แก้วทุ่ง
อบต.นาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
626 / 814
016254
นางสาวสุดารัตน์ โอภาส
อบต.นาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
627 / 814
016725
นางสาวศิริรัตน์ ขำทุ่ง
อบต.นาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
628 / 814
017927
นางสาวอภิญญา ปุยฝ้าย
อบต.นาเชิงคีรี
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
629 / 814
016113
นางสาววาทินี น้อยฉิม
อบต.บ้านป้อม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
630 / 815
016114
นางสาวประกาย ทองสิงห์
อบต.บ้านป้อม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
631 / 815
016342
นางประนอม จันทร์เงิน
อบต.บ้านป้อม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
632 / 815
016532
นางพรรณา อยู่แย้ม
อบต.บ้านป้อม
เทศบาลตำบลโตนด
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
633 / 815
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP