Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,268 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
018052
นางสาวชารดา บริสุทธิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
108 / 153
018170
นายอธิพันธ์ ชัยศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
109 / 153
018230
นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
110 / 153
018257
นายพงศกร ยืนยง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
111 / 153
018258
นางสาววิจิตรา ฉลวย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
112 / 153
018367
นางสาวนงนุช แสงทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
113 / 153
018401
นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
114 / 154
016349
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
115 / 155
012257
นายอำนวย มีพยัคฆ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
116 / 156
012066
นางนิพรา ใจตึก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
117 / 157
012788
นางสาววราภรณ์ อำพันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
118 / 157
013289
นางนิตยา ทองปากน้ำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
119 / 157
013871
นายนิตสรร พิมพ์ศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
120 / 157
013954
นางศุภลักษณ์ พ่วงบุใหญ่
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
121 / 157
014298
นายสุจิน จุ้ยคลัง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
122 / 157
015062
นางพรทิพย์พา นาคอาจหาญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
123 / 157
015813
นายสิทธิชัย วงศ์มณี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
124 / 157
016799
นายณัฐพล คัมภีรพจน์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
125 / 157
017297
นางเยาวรัตน์ จุ้ยคลัง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
126 / 157
018136
นายธนพงศ์ ทิพย์ธานี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
127 / 157
013353
นายสุวิทย์ พุกแก้ว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
128 / 158
014654
นางสาวราตรี เทียนบุตร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
129 / 159
015729
นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
130 / 159
016475
นางสาวขนิษฐา มาทุ่ง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
131 / 159
016522
นางสาวนลิน ชลชาญกิจ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
132 / 159
017070
นางชนิดาภา ภูมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
133 / 159
017302
นายสุพจน์ เนียมพา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
134 / 159
017817
นางสาวฑิฆัมพร ศักย์กุญภรณ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
135 / 159
017818
นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
136 / 159
018047
นายวันจักรี คำน้อย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
137 / 159
018048
นายจีระศักดิ์ กรงไกรจักร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
138 / 159
018285
นายวรากร ตรงก่อกิจ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
139 / 159
018408
นายวัชระ อินชาญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
140 / 159
018417
นายศุภกิจ ศรีพรหม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
141 / 159
017067
นางวรรณา วงศ์ไชวะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
142 / 160
009010
นายมนัส ท้วมนาค
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
143 / 161
010811
นายนพรัตน์ คงรุ่ง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
144 / 161
010840
นายวีนัส จุ่นคง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
145 / 161
011637
นายจอย อ่ำเคลือบ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
146 / 161
011800
นายวิทยา แสงสาย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
147 / 161
012175
นายสมศักดิ์ พูลนิ่ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
148 / 161
012988
นายชอบ แสงทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
149 / 161
013243
นายอุทัย ไขแจ้ง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
150 / 161
006974
นางเบญจางค์ พัตจร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
151 / 162
007009
นางวีณานุช หุนกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
152 / 162
007990
นายจำรัส หาญกล้า
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
153 / 162
008669
นางธัญญา ขันแก้ว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
154 / 162
008807
นายวิรัตน์ กมล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
155 / 162
009837
นายชิตพงษ์ ภูทวี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
156 / 162
010898
นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
157 / 162
011071
นางยุพิน คำพวง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
158 / 162
011141
นางสุปราณี เสือคล้าย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
159 / 162
011412
นางมณี เผือกใต้
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
160 / 162
012004
นางกฤตาภรณ์ คชาธาร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
161 / 162
012031
นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
162 / 162
012037
นางไพรินทร์ สนทิม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
163 / 162
012161
นางสาวสุรินทร์ อ่อนกล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
164 / 162
013064
นางสาวศรีศุภางค์ ศรีสุโข
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
165 / 162
013750
นายสมหมาย สร้อยบวบ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
166 / 162
014185
นางกัญญรัตน์ พุ่มรส
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
167 / 162
014821
นางจงลักษณ์ จิตดี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
168 / 162
015339
นางนันทวรรณ จันทร์ส่ง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
169 / 162
015453
นางกุลฌลา ยันต์วิเศษ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
170 / 162
015901
นายวิทยา ขำเกิด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
171 / 162
016416
นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
172 / 162
016736
นางสาวศรีพันธ์ สุขสวัสดิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
173 / 162
016844
นายพลกฤษณ์ คำเมือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
174 / 162
016894
นางศลิษา กำจัดภัย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
175 / 162
017030
นางสาวอัญชลี กาฝาก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
176 / 162
017237
นางสาววรลัคน์ ศรีอุบลมาศ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
177 / 162
017568
นางสาวดวงรัตน์ อุดมมงคล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
178 / 163
017663
นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์หนองหว้า
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
179 / 163
017703
นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
180 / 163
017704
นางผ่องอำไพ ปิ่นสกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
181 / 163
017708
นายวิศรุต มีศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
182 / 163
017788
นางพิเชษฐ์ อยู่เมือง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
183 / 163
017811
นางสาวพรนภา พรมกลาง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
184 / 163
018144
นางสาวนาตยา บุญสม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
185 / 163
018168
นางสาวจุฑารัตน์ พูลนิ่ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
186 / 163
018192
นางสาวชลิตา ศรีสอาด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
187 / 163
018193
นางมาลินี ศรพระขันธ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
188 / 163
018458
นางสาวจินตรัตน์ พัตจร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
189 / 163
018531
นางสาวลลิตา มีแสง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
190 / 163
018694
นางสาวเมษา อินต๊ะอินทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
191 / 163
009914
นางศุภาวีร์ คะนิกา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
192 / 164
010998
นางสาวประทุม ชลชาญกิจ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
193 / 164
015051
นางสมนึก รอดมณี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
194 / 164
015161
นายสมชาติ พุ่มรส
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
195 / 164
015800
นางสาวศิลาวรรณ เลื่อนลอย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
196 / 164
018676
นางชุติกาญจน์ ทองหล่อ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
197 / 164
006636
นายสนอง จันทร์โท
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
198 / 165
009018
นายสุรพล มั่นเหมาะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
199 / 165
010188
นายวิสุทธ์ พงษ์สังกา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
200 / 165
013776
นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
201 / 165
014125
นางสาวเสาวภา จันทร์สงค์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
202 / 165
014243
นางวรรณา เสือจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
203 / 165
017940
นางสาวรัชฎาภรณ์ นิลนนท์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
204 / 165
018269
นายธวัช สามล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
205 / 165
018296
นางสาวเพ็ญศิริ เสาฝั้น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
206 / 165
018703
นายเกรียงศักดิ์ เตือนสติ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
207 / 165
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP