Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,248 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
010187
นางพิศมัย พุ่มพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
427 / 625
011347
นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
428 / 625
011793
นายอำนาจ ทองพรรณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
429 / 625
012412
นางสาววารินทร์ ชื่นชมบุญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
430 / 625
012884
นางธัญญารัก สอนโต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
431 / 625
013556
นางรัดดา ชูมา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
432 / 625
013579
นางพิมลพรรณ วิริยะพงษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
433 / 625
014572
นางสมกมล ณ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
434 / 625
014643
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
435 / 625
014644
นางจุฑามาศ ภักดีบริบาล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
436 / 625
015053
นางรุ่งอรุณ เปรมอ้น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
437 / 625
015412
นางธรรศญา เรืองเดช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
438 / 625
015511
นางสาวสังเวียน แก้วหนู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
439 / 625
015512
นายเทิดชัย นิลนนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
440 / 625
015658
นายอำนาจ ฟองเพ็ชร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
441 / 625
015839
นางสาวปรียาภา อาคมวัฒนะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
442 / 625
016514
นางนันทวัน พันปี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
443 / 625
016866
นางรุจระวี พิพัฒนโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
444 / 625
016989
นางนันทิชา หมู่โยธา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
445 / 625
017325
นายสรพงษ์ ดำดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
446 / 625
017767
นางสาววรัญญา นันชม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
447 / 625
018428
นางสาวพรพันธ์ ดีประวี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
448 / 625
018571
นางสาวชไมพร เกิดช้ำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
449 / 625
018685
นางสาวนัทธมน ขอบเหลือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
450 / 626
018686
นายกิติคุณ รักแจ้ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
451 / 626
005943
นางธัญชนก เฉลิมพีระโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
452 / 627
013777
นายทองรักษ์ แสงสว่าง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
453 / 627
015187
นายชวลิต เอี่ยมเขียน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
454 / 627
018605
นายจิรวัฒน์ ทับทิมใจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
455 / 627
005729
นางนิรชรา กลิ่นกุหลาบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
456 / 628
009923
นายมานพ คงนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
457 / 628
006802
นางสาวสิพิม เรืองจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
458 / 629
013497
นางสาวจรัญ คงนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
459 / 629
014257
นายภาณุพงศ์ ชูมา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
460 / 629
009564
นางสุเพ็ญ แก้วหริ่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
461 / 630
018558
นางสาวสุนารี สนิทรักษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
462 / 630
018609
นางสาวสุปราณี อินทร์สม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
463 / 630
008839
นางพรทิพย์ ศิริพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
464 / 631
010985
นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
465 / 631
015070
นายวุฒิชัย วงศ์ละคร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
466 / 631
016749
นายยงยุทธ สุขแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
467 / 631
018402
นางสาวศิริรัตกรานต์ อยู่แย้ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
468 / 631
006300
นายธรรมศาสตร์ สายฤทธิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
469 / 632
016858
นางสาวมาลี มั่นคง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
470 / 632
017322
นายสุวัฒน์ เต่าเล็ก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
471 / 632
018042
นางสาวมนทิญา ปั้นสำลี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
472 / 632
018277
นางสาวอารีรัตน์ อ่ำโพธิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
473 / 632
018394
นางสาวธนวรรณ ทองธรรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
474 / 632
018600
นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์รอด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
475 / 632
018601
นางสาวพณารัตน์ ไชยาพงศ์พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
476 / 632
018602
นางสาววรรณวิภา โค้ววิลัยแสง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
477 / 632
018641
นางสาวคีตภัทร อิ่มเขียว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
478 / 632
006635
นายสุทธิ อินมี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
479 / 633
012781
นายรังสรรค์ เกิดศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
480 / 633
015086
นางระภี พาโคกทม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
481 / 633
018403
นางสาวนภารัฐ หมวกโตนด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
482 / 633
006526
นายศักดิ์ แฉล้มวงศ์วาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
483 / 634
013929
นางสาวอัจฉรียา แป้นจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
484 / 634
008163
นางนิตยา ศิริคชพันธุ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
485 / 635
008944
นางมยุรา มั่นต่าย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
486 / 635
010758
นางปาจรีย์ ทรัพย์รำลึก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
487 / 635
010891
นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
488 / 635
013980
นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
489 / 635
014321
นายแสงเดือน หอมเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
490 / 635
015484
นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
491 / 635
015619
นางจรรยา พาขุนทด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
492 / 635
016697
นายเอกสิทธิ พุกพัก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
493 / 635
016744
นางวศินี ประเจิดสกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
494 / 635
016950
นางวรัญญา ธรรมราช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
495 / 635
017507
นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
496 / 635
018014
นายพงศ์เทพ พรมตรุษ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
497 / 635
018365
นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
498 / 635
018366
นางธัญญา อินทรโชติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
499 / 635
018709
นายพงศธร มงคล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
500 / 635
007712
นายพิษณุ ศิริคชพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
501 / 636
012188
นายสัญญา ชิตอักษร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
502 / 637
018282
นางนาตยา เสน่หา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
503 / 637
018287
นายวรุต หลำภักดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
504 / 637
010754
นางรินดา ศรีชัยยะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
505 / 638
010915
นางกัญญภัค อ่อนชาวนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
506 / 638
011413
นางสัมพันธ์ ปานชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
507 / 638
014751
นางนวลสิริ ขันธ์ทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
508 / 638
016753
นางศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
509 / 638
017027
นายกฤษดา แก้วแดง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
510 / 638
017323
นางสาวอัมพาพรรณ จั่นจีน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
511 / 638
018639
นางสาวดายิน คิดอ่าน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
512 / 638
018640
นายสุรเชษฐ์ ชูเตชะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
513 / 638
006527
นายประเสริฐ วงค์คำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
514 / 639
007115
นางถาวร เต่าเล็ก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
515 / 639
008784
นางเนตรนภา สุขไสย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
516 / 639
013275
นางสาวเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
517 / 639
014516
นางศุภลักษณ์ เจริญโห้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
518 / 639
014522
นางสาววิไล แสงพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
519 / 639
015522
นางสาวณัฐกมล รักถึง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
520 / 639
017298
นางสิริเกตุ มั่นเหมาะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
521 / 639
018475
นางสาวอมรรัตน์ ประมาณเมือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
522 / 639
010234
นางวราภรณ์ วันจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
523 / 640
011955
นางเสริมศรี ผู้ภักดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
524 / 640
018247
นางสาวชิลาวัลย์ จันทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
525 / 641
007318
นายสวัสดิ์ เรืองคำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
526 / 642
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP