Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,277 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
006600
นายประสิทธิ์ บุญสนอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
208 / 166
006909
นางลั่นทม ศรีม่วง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
209 / 166
007763
นางประคอง คงเสือ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
210 / 166
008573
นางนิตยา ศรีสุทธิรักษ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
211 / 166
009392
นางอนุชศรา หลวงแนม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
212 / 166
009890
นางสมพร ทะสุใจ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
213 / 166
010288
นายประยูร พรมพุก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
214 / 166
010377
นางนิภาพร คงวุธ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
215 / 166
011937
นายธวัช สัมฤทธิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
216 / 166
012069
นางสาวอำไพ นงค์เยาว์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
217 / 166
012280
นางสวงค์ ภูธร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
218 / 166
012348
นายจรุง ขำพงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
219 / 166
012633
นางสุภาพ กลัดทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
220 / 166
013472
นางปองฤทัย กิ่งทัพหลวง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
221 / 166
013496
จ่าสิบเอกชัยวัฒน์ กิ่งทัพหลวง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
222 / 166
013603
นางดวงใจ โต๊ะถม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
223 / 166
014412
นางบรรจงรักษ์ บัวผัน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
224 / 166
015928
นางสาวสุจินดา เทียนศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
225 / 166
016854
นางสาวลัดดา อยู่มาก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
226 / 166
017038
นางหรรษา เจริญสิน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
227 / 166
017476
นางสาวปิยาภรณ์ อาสารบ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
228 / 166
017511
นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
229 / 166
017701
นางสุดารัตน์ ไชยพงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
230 / 166
018222
นางสาวชิษณุชา แก้วมา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
231 / 166
018499
นางสาวนฤมล สุขมาก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
232 / 166
018656
นางสาวสุพิชญา อินรุ่ง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
233 / 166
018663
นางสาวสุธารัตน์ อิ่มเนียม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
234 / 167
007404
นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
235 / 168
010191
นางยุพิน หนองรั้ง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
236 / 168
012070
นายบุญเลิศ จันทร์เดช
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
237 / 168
012331
นายพศิน อยู่คอน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
238 / 168
012346
นางเจษฎ์สุดา ขำพงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
239 / 168
012399
นางสุปราณี นาคชม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
240 / 168
014977
นายอัครวีร์ กระแสร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
241 / 168
017155
นายพงษ์ศักดิ์ สุพรรณรัชตกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
242 / 168
017475
นายเฉลิมพร เทียนศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
243 / 168
017849
นายสุทธวีร์ ราชา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
244 / 168
018513
นางสาวพลอยไพลิน นวลคำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
245 / 168
018514
นางสาวภัคพิชา บุญดา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
246 / 168
018674
นางสาวระพีพร ศรขาว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
247 / 168
018675
นางสาวรวีวรรณ ปุ้มตะมะ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
248 / 168
010771
นางสาวพาณี พรมชาติ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
249 / 169
011143
นางเรืองรอง กุลวิริยวัฒน์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
250 / 169
013726
นายสวัด แต้มทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
251 / 169
013730
นางวราภรณ์ พรหมมาศ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
252 / 169
016847
นางกันนิกา ธรรมราช
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
253 / 169
007405
นายไพรัตน์ เทียนศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
254 / 170
007853
นางจิรกานต์ วงค์จันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
255 / 170
011062
นางวรรณนิดา เพลินทรัพย์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
256 / 170
012128
นางสมหมาย ศุภโสภาพงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
257 / 170
014068
นางมัญชุพร แต้มทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
258 / 170
017127
นางมาลี การะเกษ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
259 / 170
018148
นางปาริชาติ ทักขินานนท์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
260 / 170
007901
นางสาวยุพิน วรรณสุผล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
261 / 171
008768
นางบงกช วงไพวรรณ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
262 / 171
010104
นางผุสดี แสนผ่อง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
263 / 171
010755
นายสมบัติ ทรัพย์ศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
264 / 171
011519
นายสมชาย บางทวี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
265 / 171
012276
นางรัชณี อยู่สำราญ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
266 / 171
013352
นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลัก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
267 / 171
013696
นางนิ่มนวล น้อยเนียม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
268 / 171
007686
นายบุญทวน บัวจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
269 / 172
008329
นางทัศนีย์ บัวจันทร์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
270 / 172
010931
นางสาวระเบียบ อินอำพร
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
271 / 172
013620
นางสมหวัง อยู่คอน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
272 / 172
014415
นางวิชชุลดา พรมพุก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
273 / 172
016802
นางสาวอรวรรณ พลคล้าย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
274 / 172
006841
นายวิรัช สุนันทวนิช
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
275 / 173
009152
นางลำดวน พรมพุก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
276 / 173
010851
นายพิเชษฐ พรมพุก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
277 / 173
012032
นางสาวมณฑา ม่วงสวน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
278 / 173
012516
นางวาสนา พรมพุก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
279 / 173
018504
นางสาวรุ่งอรุณ วรพฤติสกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
280 / 173
006710
นายโกศล เปี่ยมอ่อน
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
281 / 174
018583
นางสาวปนัดดา พรมมี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
282 / 174
011928
นางลำดวน เกิดศรี
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
283 / 175
012362
นางพิมพา กมล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
284 / 175
012474
นายถวัลย์ พรมพุก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
285 / 175
013137
นางสาวฉวีวรรณ เหลี่ยมจุ้ย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
286 / 175
015523
นางนงนุช รัตนแย้ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
287 / 175
016596
นางชนนิกานต์ มูลขำ
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
288 / 175
018173
นางสาวสุชานันท์ วรวัฒนานนท์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
289 / 175
018734
นางสาวศรัณยา อยู่แย้ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
290 / 175
018735
นางสาวสุกัญญา ถนอมนวล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
291 / 175
009661
นางจันทร์แรม พรมพุก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
292 / 176
013876
นายประทีป อ่องสำริด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
293 / 177
018135
นางสาวชลธิชา จันทร์เที่ยง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
294 / 177
018719
นางสาวจอมขวัญ จิตต์อ่อนน้อม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
295 / 177
008572
นางชุมพร พูลสวัสดิ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
296 / 178
011792
นางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
297 / 178
012035
นางสาวสุรารักษ์ สวนปลิก
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
298 / 178
015669
นางสาวกาญจนา ทับทอง
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
299 / 178
015785
นายสมชาย สุขแจ่ม
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
300 / 179
018462
นางสาวอลิสรา คงปั้น
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
301 / 179
009915
นายคนองฤทธิ์ คะนิกา
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
302 / 180
010042
นางสาวสมจิตร อนะวัชกุล
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
303 / 180
011555
นางรัชฎาพร สีแก้วเขียว
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
304 / 181
015402
นายสิงข์ จีนพงษ์
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
305 / 181
017320
นางสาวทัศวรรณ บูรณไทย
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
306 / 182
017662
นางสาวสุดารัตน์ อาจรอด
วัดศรีนิโครธาราม อำเภอศรีสำโรง
307 / 182
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP