Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,266 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
003116
นางอุษณีย์ กาญจนโสภณ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
401 / 66
003150
นางพวงเพชร พุ่มไม้
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
402 / 66
003156
นายณรงค์ ขวัญคง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
403 / 66
003171
นายประชา นิ่มหนู
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
404 / 66
003184
นางนภาศรี เกตุทอง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
405 / 66
003280
นางสุมาลี กุลวงษ์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
406 / 66
003285
นางนฤมล คงอิ่ม
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
407 / 66
003330
นางสุจารี คงวิเศษ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
408 / 66
003411
นางวิลาวัณย์ รัตนโรจน์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
409 / 66
003418
นายณรงค์ มั่นอ่ำ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
410 / 66
003463
นางอัศนีวรรณ เมฆพึ่ง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
411 / 66
003487
นายสมบูรณ์ จันทร์วงค์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
412 / 66
003488
นางวราภรณ์ สีสัตย์ซื่อ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
413 / 66
003490
นายทวีป ไกรจันทร์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
414 / 66
003491
นายแสวง ดีแท้
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
415 / 66
003551
นายธีรยุทธ สีสัตย์ซื่อ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
416 / 66
003572
นางอุไร จันทร์คีรี
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
417 / 66
003599
นายทองสุข พุทธรักษ์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
418 / 66
003640
นางบัวล้อม สังข์ทอง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
419 / 66
003687
นายธงไชย วินิจฉัย
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
420 / 66
003753
นายสมเดช แสงเมือง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
421 / 66
003784
นางบุญทิน มาดหมาย
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
422 / 66
003796
นายพรศักดิ์ จันทร์ศิริไพบูลย์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
423 / 66
003797
นายถนัด ธำรงรักษ์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
424 / 66
003799
นางมาลี บุญสิงห์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
425 / 66
003868
นางเกษร สุวรรณนาคะ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
426 / 66
003873
นายอนุสนธิ์ ต้นประสงค์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
427 / 66
003909
นายเสน่ห์ แก้วจีน
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
428 / 67
003953
นายผจญ สระชุ่ม
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
429 / 67
003954
นางสุมนา ไกรกิจราษฎร์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
430 / 67
004122
นายนิตย์ วิบูลรังสรรค์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
431 / 67
004124
นายมนตรี อ่ำทอง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
432 / 67
004142
นายอนันต์ ประพรม
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
433 / 67
004145
นายมานพ นวลงาม
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
434 / 67
004160
นายธงชัย เพ็ชร์รักษ์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
435 / 67
004163
นายพิชิต เศียรสมาน
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
436 / 67
004186
นายศุภชัย สงวนสุข
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
437 / 67
004265
นายประพนธ์ จิตรโสภาภรณ์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
438 / 67
004431
นายเนาวรัตน์ นิ่มหนู
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
439 / 67
004464
นางลาวรรณ พุดจาด
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
440 / 67
004518
นายจรัญ กิตติฉลองศักดิ์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
441 / 67
004599
นางสุกิจ คชสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
442 / 67
004604
นางชลธิชา รอดสิน
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
443 / 67
004621
นางดารณี วิบูลรังสรรค์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
444 / 67
004819
นายสิทธิ์ ไม้กร่าง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
445 / 67
004826
นายสาชิต เอี่ยมสุภาษิต
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
446 / 67
004860
นายชาตรี นิติพานิชย์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
447 / 67
004867
นายธีระพล บุณยมณี
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
448 / 67
004876
นางจีรวรรณ กิ่งก้าน
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
449 / 67
004912
นางคำนึง แก้วบังเกิด
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
450 / 67
004969
นางขนิษฐา จันทขาว
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
451 / 67
005101
นายธูป ทิพวัน
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
452 / 67
005102
นายประสิงห์ ยมนา
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
453 / 67
005113
นายวีรวัฒน์ ต้นประสงค์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
454 / 67
005114
นางสาวฉวี ธีรพงศ์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
455 / 68
005115
นางกัญญา ทองเถาว์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
456 / 68
005164
นางลออ คงต่อ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
457 / 68
005322
นางสาวกัลยา บุตรสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
458 / 68
005384
นายประดิษฐ์ คล้ายแท้
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
459 / 68
005385
นายอนันต์ ภู่ระหงษ์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
460 / 68
005435
นางนิพา ดีแท้
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
461 / 68
005438
นายมณฑล พุดจาด
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
462 / 68
005476
นางสุพร วัฒนา
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
463 / 68
005536
นางประเจียด เอี่ยมตา
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
464 / 68
005567
นางประนอม ไพผดุง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
465 / 68
005569
นายทองพรม เพ็ชรี่
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
466 / 68
005657
นายอนุดิษฐ์ กลิ่นใจ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
467 / 68
005740
นางปัณฑิตา หวลหอม
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
468 / 68
005767
นายจำลอง แก้วปัญหา
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
469 / 68
005776
นายจำลอง มั่นอ่ำ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
470 / 68
005810
นายวีระ แก่นทอง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
471 / 68
005842
นายวิลาศ ส่งให้
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
472 / 68
005861
นายดำเนิน แก้วจีน
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
473 / 68
005901
นายพิศวง ไกรจันทร์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
474 / 68
005902
นายยิ้ม วัฒนา
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
475 / 68
005903
นายวิทูร พัดผล
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
476 / 68
005926
นางฉลอง เบ็ญจกุล
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
477 / 68
005944
นายขนุน คงนวล
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
478 / 68
005970
นางปรียนันท์ พุฒิธรธนเมธา
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
479 / 68
005985
นางศิริ กระต่ายทอง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
480 / 68
005989
นายวีระ ไกรกิจราษฎร์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
481 / 68
006024
นางสุวิลัย จิตรพินิจ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
482 / 69
006040
นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
483 / 69
006064
นางสุเพ็ญ สังข์ทอง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
484 / 69
006171
นายสุรพงษ์ เพชรรี่
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
485 / 69
006184
นางวีรินทร์ คล้ายแท้
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
486 / 69
006211
นายปัญญา กิ่งงิ้ว
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
487 / 69
006225
นายจักรพงษ์ เขียวเหลือง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
488 / 69
006226
นายพิฑูรย์ วงศ์คามรัตนภูมิ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
489 / 69
006272
นายสุรเดช อ้นทิม
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
490 / 69
006305
นางเปวิศา ไกรเกษ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
491 / 69
006335
นายทวีศักดิ์ แสนโกศิก
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
492 / 69
006382
นางทองปาน แก้วบังเกิด
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
493 / 69
006387
นายสาธิต วงศ์วิเศษ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
494 / 69
006388
นางสมคิด ชีวะวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
495 / 69
006390
นางอัมรา แสงอบ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
496 / 69
006391
นายประเสริฐ ยิ้มณรงค์
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
497 / 69
006394
นางสุวรรณา มั่นอ่ำ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
498 / 69
006395
นางสมใจ เอี่ยมแสน
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
499 / 69
006448
นายธีระศักดิ์ อินทรทัต
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
500 / 69
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP