Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,279 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
006185
นางสาวสุนทรีย์ บรรเทิงทิพย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
411 / 525
006297
นางประภา คำภิระยศ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
412 / 525
006298
นางจิราพร เจียงจันทร์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
413 / 525
006347
นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
414 / 525
006351
นายสมบูรณ์ ดวงศรีสกุล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
415 / 525
006371
นางญาณิศา อินทะจันทร์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
416 / 525
006587
นายเพชร ทิวงค์ษา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
417 / 525
006809
นายพิทยา ปาต๊ะวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
418 / 525
006905
นางคนึงสุข แก้วปลั่ง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
419 / 525
006906
นางละออง วงศ์เครือ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
420 / 525
006907
นายสมศักดิ์ สันครอง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
421 / 525
006945
นายทองดี ตุ้ยหล้า
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
422 / 525
006947
นางขวัญศุภางค์ ฉาดฉาน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
423 / 525
007076
นางนิราธิภัทร์ ปิยทัศน์โสธร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
424 / 525
007079
นางนพวรรณ คำไพเราะพันธ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
425 / 525
007178
นางสุคนธ์ทิพย์ เขตวิทย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
426 / 525
007255
นางทองคำ รอดเหตุภัย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
427 / 525
007256
นางทองเพียร บุญจูบุตร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
428 / 526
007352
นายบุญศรี คำภิระยศ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
429 / 526
007447
นายจงประดุล น้อมนุช
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
430 / 526
007455
นางกรรณิการณ์ โฉมศรี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
431 / 526
007456
นางทิพา สลีวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
432 / 526
007516
นายกี กันทะชุมภู
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
433 / 526
007558
นายเจษฎา อ๊อสวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
434 / 526
007560
นายมาณพ กาวิละปัญญา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
435 / 526
007563
นายถวัติ ปัญญาสิทธิ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
436 / 526
007595
นางนิตยา คำขอด
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
437 / 526
007596
นางรำพวง จันทร์เดช
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
438 / 526
007597
นายตุ๋ย อุประวรรณา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
439 / 526
007599
นายเลิศ สุรินทร์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
440 / 526
007649
นางอัมพร วิสนานนท์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
441 / 526
007653
นายสุรินทร์ วงศ์เตย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
442 / 526
007735
นายอำพร อำพนพรรณ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
443 / 526
007737
นายทิพย์ เฉลิมทรัพย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
444 / 526
007779
นายอภิชาติ เตชะพุฒ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
445 / 526
007850
นายวิพล คงสุวรรณ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
446 / 526
007895
นางกฤตยา อุประวรรณา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
447 / 526
007896
นายทวี วงศ์วิเศษ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
448 / 526
007899
นายธนูศักดิ์ แก้วเกตุ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
449 / 526
007924
นางปราณี ขันชะลี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
450 / 526
007965
นายทัน กันทะชมภู
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
451 / 526
008038
นางบุญเทียม ตุ้ยหล้า
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
452 / 526
008115
นางสถาน กันทะชมภู
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
453 / 526
008116
นายอำนวย แก้วจ่าเครือ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
454 / 526
008119
นายอุตส่าห์ กาเมืองวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
455 / 527
008122
นายสนิท ราชอุปนันท์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
456 / 527
008123
นางอาภรณ์ สิทธิเสนา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
457 / 527
008124
นางอุไรรักษ์ ชุมดวง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
458 / 527
008130
นายทัน กาเมืองวงษ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
459 / 527
008133
นายประโคม คงสุวรรณ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
460 / 527
008266
นายเสาร์คำ โพธา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
461 / 527
008269
นายเทพย์ศักดิ์ จันตาวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
462 / 527
008305
นายเอี่ยม ปัญญา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
463 / 527
008306
นายจำเนียร สุรินวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
464 / 527
008414
นายอภิชาติ ทองสิทธิ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
465 / 527
008433
นายอินจันทร์ ชุมภู
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
466 / 527
008515
นายเสงี่ยม คำแก้ว
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
467 / 527
008517
นายจรัญ ปงกันทา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
468 / 527
008518
นางอาภา ล่องชูผล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
469 / 527
008553
นางพิษณุ ปลูกสร้าง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
470 / 527
008582
นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
471 / 527
008607
นางถนอมศรี ทองสิทธิ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
472 / 527
008608
นายอัศพงษ์ ชุมดวง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
473 / 527
008634
นายอุปถัมภ์ พุดหน่อย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
474 / 527
008656
นางวัชรี ชัยกูล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
475 / 527
008793
นายสาครินทร์ สุวรรณคัณฑิ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
476 / 527
008832
นายเกรียงศักดิ์ สายคำมูล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
477 / 527
008833
นายโสรี เปี้ยจิโน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
478 / 527
008835
นายรังสรรค์ วิจิตร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
479 / 527
008973
นางภัคภร เกษรพรม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
480 / 527
009044
นางธนภร ปรัชญาสุขสบาย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
481 / 527
009045
นางอรุณี กว้านสกุล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
482 / 528
009123
นางวิไลวรรณ อุประวรรณา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
483 / 528
009124
นายสมศักดิ์ เขียวสด
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
484 / 528
009125
นางสาวดรุณี แก้วตา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
485 / 528
009148
นางภาณิศา สิทธิวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
486 / 528
009260
นางจิตติมา สุวรรณคัณฑิ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
487 / 528
009265
นายชานนท์ จาดสอน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
488 / 528
009266
นางศศิประภา จาดสอน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
489 / 528
009269
นายพิกัน สังเกตใจ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
490 / 528
009270
นางปิ่นทอง ฮ่อธิวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
491 / 528
009271
นายถวิล สุขสัมพันธ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
492 / 528
009272
นายประธาน กสิรักษ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
493 / 528
009273
นายอุดม โฉมยงค์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
494 / 528
009439
นางพรรณี ฮ่อธิวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
495 / 528
009471
นางสาวกาญจนา โวหาร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
496 / 528
009500
นางกันยา ส้มเพชร
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
497 / 528
009501
นางนภาพร กันทะวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
498 / 528
009522
นางนงลักษณ์ นวรัตนารมย์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
499 / 528
009580
นายมานิตย์ ศรีม่วง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
500 / 528
009612
นางทัศนีย์ ทิพย์ปิ่นวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
501 / 528
009706
นายถวิล สารใจ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
502 / 528
009806
นายพูนสวัสดิ์ ยานะกูล
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
503 / 528
009860
นางราตรี อินต๊ะพันธ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
504 / 528
009891
นายถาวร กันจุวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
505 / 528
010037
นายสุวัฒน์ ปริษาวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
506 / 528
010079
นายปัญญา อยู่ป้อม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
507 / 528
010099
นางมาลี ปริษาวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
508 / 528
010105
นายธิปัตย์ หล้ามี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
509 / 529
010151
นางสุนันทา ปริษาวงศ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
510 / 529
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP