Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,235 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
008058
นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1627 / 702
008063
นางสาวพรทิพา สรวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1628 / 702
008070
นางฐานิตดา เสมาทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1629 / 702
008137
นายสุชาติ ทองแจ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1630 / 702
008214
นายณรงค์ กิจสนาโยธิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1631 / 702
008215
นายสมพร อินดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1632 / 702
008279
นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1633 / 702
008397
นายวรินทร์ ชำนาญผา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1634 / 702
008443
นางอาณิสา จันทร์อิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1635 / 702
008466
นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1636 / 702
008467
นางสาวพวงชมภู สิงห์ชงค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1637 / 702
008653
นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1638 / 702
008713
นายชาลี ไพโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1639 / 702
008876
นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1640 / 702
008877
นางพิมพรรณ ประสิทธิวงษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1641 / 702
008888
นางฐานิตา ศิริรัตตานนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1642 / 702
008966
นางสาวอารยา อภิมนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1643 / 702
008967
นางจินดา แก่งศิริ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1644 / 702
009047
นางธนารีย์ ฟูงาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1645 / 702
009157
นายสงกรานต์ เสมาทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1646 / 702
009158
นางรัตนา วงศ์โชติรัตน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1647 / 703
009285
นายบุญเรือง สุวรรณประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1648 / 703
009321
นางแววดาว อยู่สุข
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1649 / 703
009524
นางสุวรรณา ตรีธรรมพินิจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1650 / 703
009582
นางปนัดดา แย้มชู
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1651 / 703
009584
นางละเอียด นิตยชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1652 / 703
009736
นางวิมลรัตน์ เพ็ญภาคกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1653 / 703
009844
นางศศิพันธุ์ หนูเทพย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1654 / 703
009895
นายธีระพล ตุ้มพ่วง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1655 / 703
009945
นายสมเกียรติ สมกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1656 / 703
009946
นางช่อทิพย์ นาคะภากร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1657 / 703
010027
นางชุลีพร ฟักทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1658 / 703
010053
นางวัชราภรณ์ ลวดลาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1659 / 703
010085
นายสนิท น้อยคง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1660 / 703
010086
นางปราณี น้อยคง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1661 / 703
010290
นายสุนทร เพ็ญภาคกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1662 / 703
010336
นางสาวสุกัญญา อาทิตย์ทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1663 / 703
010389
นางชุติมา ไพโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1664 / 703
010587
นางสาวสาคร สุขสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1665 / 703
010589
นางอิงอร สมกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1666 / 703
010741
นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1667 / 703
010744
นางสาโรช อินทร์ปนาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1668 / 703
010745
นางสาวอมรรัตน์ สุชัยธนาวนิช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1669 / 703
010760
นางภิราณี คงเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1670 / 703
010761
นายธีรศักดิ์ คงเจริญ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1671 / 703
010793
นางสาวสุภาวณีย์ แพจุ้ย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1672 / 703
010836
นายธานินทร์ ลิ้มเสถียรวงศ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1673 / 703
010868
นายชัยวัฒน์ พวงทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1674 / 704
010975
นายเสน่ห์ สุธีฐิติวัฒน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1675 / 704
010992
นายอารมณ์ ผิวดำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1676 / 704
011274
นายสถิตย์ ตรีกุย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1677 / 704
011275
นายสมชัย ตังควิเวชกุล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1678 / 704
011304
นางยุพิน ม่วงเขียว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1679 / 704
011398
นางภรวรรณ อิ่มประเกียนธรรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1680 / 704
011425
นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1681 / 704
011501
นางเพ็ญประภา น้อยยม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1682 / 704
011502
นางกัญจณันห์ ศักดิ์ชัชวาล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1683 / 704
011504
นางมัลลิกา ปานสุขสาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1684 / 704
011616
นางเฉลิม พรกระแส
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1685 / 704
011617
นางสาวนันทนี เรืองอภิรมย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1686 / 704
011618
นางสาวรสรินทร์ ลำไย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1687 / 704
011663
นางกัลยา บุญสนอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1688 / 704
011670
นายธงชัย สันติชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1689 / 704
011671
นายประสิทธิ์ อังคะไวมงคล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1690 / 704
011677
นายประโยชน์ จินดารัตน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1691 / 704
011720
นางสมศรี คงกระพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1692 / 704
011747
นายพีระพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1693 / 704
011748
นางนงเยาว์ มารดาพิทักษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1694 / 704
011751
นางนิตยา คุ้มจันทร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1695 / 704
011763
นางไพรวัลย์ อนุรักษ์พิทักษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1696 / 704
011844
นางสุพจนา สุนันทวนิช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1697 / 704
011962
นายอนุชา เหล่าไพโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1698 / 704
011993
นายถาวร เมืองพรวน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1699 / 704
011998
นายสมชาย สุชัยธนาวนิช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1700 / 704
012121
นายบุญชู กลับทุ่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1701 / 705
012139
นายมานะ พรมมิ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1702 / 705
012155
นางสาวสุวรีย์ สุขแสน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1703 / 705
012165
นายสุนทร สุคนธ์พานิช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1704 / 705
012167
นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1705 / 705
012168
นางเย็นตา ทำก้อม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1706 / 705
012224
นางอำนวย คล้ายแท้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1707 / 705
012299
นายไพโรจน์ สายวงศ์ปัญญา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1708 / 705
012353
นายอมรพันธ์ อุตสาหกิจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1709 / 705
012428
นางรัตนา เหล่าไพโรจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1710 / 705
012458
นายจรัล ศักดิ์เดชานนท์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1711 / 705
012651
นางสาวมยุรี อิทธิสวัสดิ์พันธุ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1712 / 705
012695
นางจิดาภา พรามจร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1713 / 705
012779
นางพีรดา แก้วบุรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1714 / 705
012815
นายไพรทูรย์ พุทธรักษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1715 / 705
012847
นายประเชิญ สุรงคพรรณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1716 / 705
012973
นายศักดิ์ชาย จันละมุด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1717 / 705
012980
นางเฉลียว รัตนะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1718 / 705
013005
นางสาวสีวิกา อนันธวัช
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1719 / 705
013078
นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1720 / 705
013227
นางสิริลักษณ์ ทองโคตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1721 / 705
013228
นางจรรยา ตรีกุย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1722 / 705
013515
นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1723 / 705
013632
นางสาวนันท์สุพร อิ่มกุลรัชต์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1724 / 705
013734
นายวชิระ แก่งศิริ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1725 / 705
013762
นางอรทัย แสงสว่าง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
1726 / 705
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP