Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,237 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
006533
นายถาวร บัวเข็ม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
124 / 564
009835
นางบุษบา ลำลอง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
125 / 564
012727
นายสุทัศน์ วาลุกา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
126 / 564
013499
นางมนัญญา แย้มโสภา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
127 / 564
016619
นางสาวณัฏฐวรนุช ชุมภูทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
128 / 564
018683
นางสาวฉัตรวเรศ ดีล้น
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
129 / 564
006374
นางสุวรรณา บุญไทย
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
130 / 565
014637
นางหทัยรัตน์ ชาญศรี
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
131 / 565
018066
นางสาวอนุศรา เลามา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
132 / 565
018067
นางสาวปนัดดา อินจ่าย
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
133 / 565
018068
นางสาวกลิกา ชัยทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
134 / 565
018069
นายอภิเกียรติ ชื่นสมบัติ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
135 / 565
018449
นางสาวศิริวรรณ สุวรรณศรี
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
136 / 565
018450
นางวิชุดา อิ่มเพ็ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
137 / 565
012421
นายวรวุฒิ บวบขม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
138 / 566
012423
นางสุวรรณา บวบขม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
139 / 566
012584
นางอัจฉริยาภรณ์ ถิ่นถา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
140 / 566
012813
นายสอาด มานาม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
141 / 566
013359
นางสิตานันท์ มานาม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
142 / 566
013765
นางสาวยุพิน จันทร์ฟัก
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
143 / 566
014104
นางฉันทิยา กัลปนาท
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
144 / 566
015210
นางสุจินทรา แปงคำ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
145 / 566
016651
นางเกศินี ทัดกาหลง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
146 / 566
018455
นายเบ็ญจม์ คำเมือง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
147 / 566
010368
นางลาวัลย์ ดียิ่ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
148 / 567
013292
นางทองหล่อ ขวัญนาค
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
149 / 567
013293
นายแสงดาว ขวัญนาค
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
150 / 567
015471
นางอุไรรัตน์ คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
151 / 567
016279
นายพรชัย พรมณรงค์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
152 / 567
015992
นางจุฑามาศ นนท์แก้ว
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
153 / 568
016871
นางสาวกนกวรรณ บริสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
154 / 569
017483
นางพัทธนันท์ ด่อนดี
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
155 / 569
006457
นางนันทวัน ล้วนงาม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
156 / 570
016098
นางสาวเรณู พุ่มไม้
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
157 / 571
016464
นางธัญพร ศิลา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
158 / 571
000852
นางศรีอร หนุนนาค
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
159 / 572
001929
นางเอื้อมพร ลอยเอี่ยม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
160 / 572
002268
นายสามารถ มั่นสวาทะไพบูลย์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
161 / 572
002315
นายนิทัศน์ หอมหวล
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
162 / 572
002492
นางเกษณีย์ เกษรจรุง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
163 / 572
002598
นางวรรณา ขันแข็ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
164 / 572
002599
นางสาววราภรณ์ ล้วนงาม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
165 / 572
002601
นางลำดวน แกมเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
166 / 572
002764
นางสุภาพร บุญส่ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
167 / 572
003053
นายสมยศ หิรัญ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
168 / 572
003093
นางนิตรา สุวรรละโพลง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
169 / 572
003231
นางจรินทร์พร อิ่มเพ็ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
170 / 572
003290
นางสาวพเยาว์ สุขเจริญ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
171 / 572
003437
นางผดุงศรี หิรัญ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
172 / 572
003969
นางประทีป อิ่มเพ็ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
173 / 572
003970
นางสมบัติ รอดประทับ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
174 / 572
004203
นางงามตา บุญส่ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
175 / 572
004236
นางสิรินทร์ รุ่งสวัสดิ์นุกูล
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
176 / 572
004289
นายสมพร นาคนาคินทร์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
177 / 572
004329
นายประสิทธิ์ นิกร
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
178 / 572
004355
นางศรุภา ศรีฟ้า
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
179 / 572
004704
นายทอน พุ่มพวง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
180 / 572
004773
นายสิทธิพงษ์ สระทองเพชร
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
181 / 572
005021
นางวรางคณา วุฒิสาโรจน์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
182 / 572
005056
นายปัญญา เจริญวัฒนาพร
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
183 / 572
005143
นายกมเลศ หยุดยั้ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
184 / 572
005271
นางมุกดา คัมภีรพจน์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
185 / 572
005272
นายปรีชา พืชเนาวรัตน์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
186 / 573
005564
นางอารมณ์ ศิริวัฒนพันธ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
187 / 573
005565
นางสุธิตา ขุณิกากรณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
188 / 573
005572
นายชวน บวบขม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
189 / 573
005587
นางปัญญาพร เชื้อโฮม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
190 / 573
005741
นางมนทิรา สุขเจริญ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
191 / 573
005772
นายวิษณุ ล้วนงาม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
192 / 573
005804
นางอรอุษา วงษ์ยะลา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
193 / 573
005896
นายเจต ทำนอง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
194 / 573
005899
นายศักดิ์รพี หยุดยั้งจิราโชติ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
195 / 573
005924
นางมณี ดีแจ้ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
196 / 573
005951
นางอารมณ์ อินทโสตถิ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
197 / 573
006085
นายสาคร บุญไทย
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
198 / 573
006130
นายสัจจา ดีแจ้ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
199 / 573
006134
นายพิทยา เขียวแสง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
200 / 573
006135
นางขวัญใจ เคียงคู่
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
201 / 573
006177
นายสลุต อ่วมศรี
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
202 / 573
006186
นายสรายุธ เพ็งคำ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
203 / 573
006187
นายสาโรจน์ สร้อยมาตร์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
204 / 573
006520
ว่าที่ร้อยตรีมังกร ก่อเจดีย์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
205 / 573
006567
นายบุญธรรม ร้อยกรอง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
206 / 573
006568
นายชวลิต สุวนาริด
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
207 / 573
006603
นายบัณฑิต การินตา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
208 / 573
006811
นางจุรีย์ บัวเข็ม
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
209 / 573
006846
นางสาวทองดี อิ่มเพ็ง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
210 / 573
007046
นางประวิง ส่งทานินทร์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
211 / 573
007199
นางสุขเพ็ง จำปา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
212 / 573
007249
นางพัชรวดี ชุนนะวรรณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
213 / 574
007319
นางวิเวียน มาสบาย
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
214 / 574
007339
นายนิวัตร์ ทิมวงษ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
215 / 574
007351
นายไพบูลย์ สุขเจริญ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
216 / 574
007412
นางจิตรวี ทำนอง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
217 / 574
007413
นางบุญมา มาดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
218 / 574
007578
นางพัชณี รสลือชา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
219 / 574
007579
นายชาญศักดิ์ โกษะโยธิน
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
220 / 574
007741
นายพิพัฒน์ ศรีฟ้า
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
221 / 574
007836
นางราตรี ร้อยกรอง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
222 / 574
008234
นางประทิน บรรเลงใจ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
223 / 574
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP